Kraks Vejviser 1914 (2) del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

1. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om. Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbygger­ antal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Af Forretninger er saadanne medtaget, hvis Art eller Størrelse giver dem mere end lokal Interesse. Ved Forret- ; ningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der og kun der finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handelsregistre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under Overskriften L an d et. 2. Privat-Personer. Keglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjøbenhavn“ (se den grønne Kar­ ton foran dette Register). 3. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er blevet besvaret, er de paagældende Gaarde og Godser anført i Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands- Oplysninger. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvis­ ning til de enkelte Gaarde.

Følgende Oplysninger er saa. vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard eller Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles I for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget, Ager (A) og hvor meget Eng (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man regne, at en Gaards Vierdi (med normal Besætn. og Inventar) er ca. 25% større end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bop;i'1, Postadresse og Telefon.

11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc.

Fortegnelse over de 131 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der tindes Oplysninger i Provins-Registret.

Randers Ribe Ringkjøbing Silkeborg i Sindal I Skagen j Skanderborg I Skive

Frederikshavn I Give | Grenaa i Hadsten i Hadsund j Hammel I Herning I Hjørring Hobro Holstebro Holsted Horsens Hurup i Kjellerup | Kolding Langaa I Lemvig j Lunderskov i Løgstør j Mariager | Nibe i Nykjøbing M. | Nørre-Sundby i Odder

| Hørsholm ! Jyderup I Kallundborg | Kjøge j Korsør Nexø | NykjøbingS. Næstved Præstø

B. Lolland-Falster.

Ringe Rudkjøbing Svendborg Ærøeskjobing Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Arden Bjerringbro Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Børkop Dronninglund

A. Sjælland. med Arøen, Samsø øg Bornholm. Aakirkeby Allinge og Sandvig Asnæs Ballerup Birkerød Faxe Faxe Ladeplads Fredensborg Frederikssund Frederiksværk

j Maribo I Nakskov i NykjøbingF. I Nysted SRødby ! Saxkjøbing ! Stubbekjøbing i C. Fyen. Aarup Assens Bogense Ejby Faaborg Kjerteminde Korinth Middelfart | Nyborg ■Nørre Aaby j Odense i Marstal

D. Jylland.

i Skjern | Struer i Sæby ! Tarm

Ringsted Roskilde Rønne j Samsø j Skjelskør j Slagelse | Sorø I Stege

med Langeland, Æro og Taasinge.

Thisted Tørring Ulfborg Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vraa

Gilleleje Glostrup Gudhjem Hasle Haslev Helsinge Helsingør Hillerød Holbæk Hornbæk Høng

Storehedinge I Svaneke ; Taastrup Tølløse , Vordingborg

Ebeltoft Esbjerg Fanø Fjerritslev Fredericia

| Olgod

Made with FlippingBook Learn more on our blog