Første Steg nr. 2-2014

Returadresse: Første steg Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland N-0134 OSLO

Kurs for ansatte i barnehagen

22.–23. september De yngste barna i barnehagen - teori, forskning og god praksis Sted : Lærernes hus, Oslo

6. oktober Språkmiljø i barnehagen

Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 1000 (medlem), 1800 (andre), 600 (student) Foredragsholder : Katrine Giæver

Pris : 2800 (medlem), 3600 (andre) Foredragsholder : May Britt Drugli

Det har i de senere årene vært et stort fokus på barns språklæring i barnehagen.

9. oktober På sporet etter lek – nye perspektiver på lek i et moderne samfunn Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 1000 (medlem), 1800 (andre), 600 (student) Foredragsholdere : Berit Bae, Anne Greve, Merete Lund Fasting, Maria Øksnes, Torben H. Rasmussenm.fl. Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? I det siste tiår har det vært mindre fokus på barns lek. Temaer som mestring, språk- vurdering og tester har i langt større grad vært på dagsorden. Dette kurset presenterer aktuelle bidrag, der lekens verdi blir løftet fram. På dette kurset vil du bl.a. få en oversikt over inter- nasjonal forskning på området. Foredragsholderen vil bl.a. fokusere på små barns behov, emosjonell utvikling som et grunnlag for sosial og kognitiv utvikling og personal-barn relasjonen. Det blir diskusjon rundt hva som er god praksis bl.a. når det gjelder foreldresamarbeid, tilvenning og daglige rutiner.

På dette kurset diskuterer vi hvordan personalet med utgangspunkt i barns interesser og opplevelses- verden, kan finne inkluderende måter å arbeide med språklæring på. Teorier om språk og språkarbeid og knyttes til dialoger, samhandling og lek i barne- hagens dagligliv. 21. november Mobbing i barnehagen–fleip eller fakta? Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 1000 (medlem), 1800 (andre), 600 (student) Foredragsholdere : Ingrid Lund og Marianne Godfredsen Kurset vil gi økt kunnskap ommobbing i barnehagen basert på ny nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kurset fokusere på forebyggende tiltak i barnehagenmed vekt på hvordan barnehagens ansatte kan gjennom konkrete tiltak legge til rette for mobbeforebyggende arbeid i barnehagen.

Påmelding og mer informasjon: www.utdanningsforbundet.no/kurs kurs@udf.no – tlf.: 24 14 20 00

Made with