השבט השישי - גליון 128

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 821 -מאי - יולי 4102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

ה, ָ ל ֹ דו ְּ ג ַ ה ה ָׁ ש ְ פ ֻ ח ַ ב ה ּ ו ׁ ש ְ ...ו ה. ָּ ת ִּ ים כ ִ ל ֹ עו ּ נו ָ ב א ּ ו ׁ ש ְ ו ים, ִ ע ָ ג ְ ר ּ ת ו ֹ עו ָּׁ ש ִ ת מ ֹ נו ֹ רו ְ כ ִ י ז ֵ ר ּ רו ֵּ ים פ ִ יר ִ א ְ ׁ ש ַ ב מ ּ ו ׁ ש ְ ו ים... ִ ׁ ש ּ ו ּ יג ִ ר ָ ל ה ָּ ם כ ִ ה ע ָ פ ְ ל ָ ח ֶׁ ה ש ָ נ ָּׁ ש ַ ת ה ֶ ים א ִ ז ְ ר ֹ ב או ּ ו ׁ ש ב, ֶׁ ש ֶ ק ְ ה ו ָ א ָ ר ֹ ל הו ֶׁ ת ש ֹ ו ּ ב ַ ת ר ֹ עו ָׁ ש ְּ ב ּ נו ָ ת ֹ או ּ דו ְּ מ ִ ל ת, ֹ ו ׁ ש ָ ד ֲ ת ח ֹ לו ָ ח ְ ת ַ ם ה ֵ ים ה ִ פ ֹ סו ְ ׁ ש ּ נו ָ ת ֹ או ּ דו ְּ מ ִ ל ב, ֶ צ ֶ ל ע ֹ כ ְ ה ו ָ ג ָ א ְּ ל ד ֹ ּ יר כ ִ ס ָ ה ְ ם ל ַּ ג ְ יך ִ ר ָּ צ ֶׁ ש ּ דו ְּ מ ִ ל ת - ֹ או ָּ ב ַ את ה ַ ר ְ ק ִ ר ל ָ ח ָּ מ ַ ם ה ֹ ת יו ֶ ין א ִ כ ָ ה ְ יד ל ִ מ ָ ת ְ ו ת, ֹ רו ֲ ה ֹ ו ּ ד ַ ת ה ֹ בו ָּ כ ַ ר ָ ת ה ֶ ר א ֹ צ ֲ ע ַ ק ל ַ ים ר ִ ׁ ש ְּ ק ַ ב ְ מ ּ נו ָ א ְ ו ת, ֹ ו ׁ ש ָ ד ֲ ת ח ֹ לו ָ ח ְ ת ַ ה ְ ל ּ ת ו ֹ דו ֵ ר ְ פ ִ ים, ל ִ פ ֹ סו ְ ל ַ יע ִּ ג ַ ה ְ א ל ֹ ל ד", ָ מ ְ ח ֶ ר נ ַּ פ ְ ר ַ פ ּ ל" ו ֵ א ָ יכ ִ ם "מ ִ ת ע ָ צ ְ ד ק ֹ ת עו ֹ יו ְ ה ִ ים ל ִ צ ֹ רו ל, ֹ חו ַ ז ה ַּ ג ְ ר ַ א ְּ ים ב ִ ד ָ ל ְ ת י ָ צ ְ ד ק ֹ ת עו ֹ יו ְ ה ִ ים ל ִ צ ֹ רו ל... ֹ דו ָּ ד ג ָ ח ֶ א ׁ ש ֶ פ ֹ ד ח ֹ עו ְ ים, ל ִ ד ָ ל ְ ת י ֹ יו ְ ה ִ ל

יערי משה

מועצה אזורית זבולון

1 | השבט השישי

Made with