השבט השישי - גליון 128

• ארנונה משרד הביטחון - לחייב לפי שטח המחנה, ללא בינוי. • מעונות יום ונושאים שונים. ב"מבצע" נלקח עדר פלישות עדרים לשטחים חקלאיים: לקנטינה ושוחרר תמורת קנס. ליד מט"ש חיפה בשטחי שריפה באתר מיחזור פסולת - יגור. השריפה כובתה בשבת. נסיבות המקרה הוסברו והדילמה שבין הכוונה למחזר לבין קיום מטרד זמני. באודיטוריום כרמל זבולון, נערך כנס החטיבה להתיישבות, בהשתתפות מנכ"ל רמ"י (רשות מקרקעי ישראל). בין היתר הוצגה בעיית היתרי הבנייה לקליטה בישובי המועצה. דיווח על הפעילות השנתית של מחלקת החינוך: מבקש ממאיר יפה להציג את פעילות המחלקה דב ישורון: שהיא המחלקה הגדולה והחשובה בפעילות המועצה. מציג את פעילות מחלקת החינוך ואת הקשר מאיר יפה: עם משרד החינוך והתוכניות החדשות שלו. מציג את הדמוגרפיה של המועצה מגיל לידה ועד כיתה י"ב ואת המגמות הבולטות בישובים השונים. מציג את תוצאות המיצב וכן שלוש תוכניות מרכזיות שהמועצה מובילה בהלימה לתוכניות משרד החינוך (פירוט נרחב בחוברת החינוך לקראת שנת הלימודים תשע"ה): 1) חינוך משמעותי 2) תקשוב בית הספר 3) בתי ספר של החופש הגדול. מתקיים דיון על תוצאות המיצ"ב ומשמעותן. דב ישורון, ראש המועצה, הודה למאייקה על לסיכום, הצגת הפעילות השוטפת והרחבה של מחלקת החינוך. אישור + אישור העלאה + 2015 אישור צו ארנונה לשנת הנחות: אנו פועלים על פי הוראת שר דב ישורון - ראש המועצה: הפנים הדורשת לדון ולאשר את צו הארנונה ל - 5102 עד .1/7/2014 מסביר את השינויים הנדרשים עודד יניב - גזבר המועצה: כולל העלאה של %5 בשימושים שאינם מגורים. דב ישורון ועודד יניב, מדגישים כי זו חובתנו, בהוראת משרד הפנים, להעלות ב- %5 ריאלי בנכסים שאינם מגורים, הנושא הוצג בהנהלת המועצה והיא אישרה את הצו המעודכן. בעד הצביעו 8, נגד הצביע 1. מתקיימת הצבעה: צו הארנונה ובקשות העלאה אושרו ברוב קולות. בהמשך הדיון הוצגה טבלת ההנחות לשנת 5102 והיא אושרה פה אחד.

תוכן עניינים

2 4 6 9

משולחן ראש המועצה במועצה

ביישובים טור אישי חינוך אירועי יולי - אוגוסט במועצה חינוך דורות / רווחה תרבות ספורט ונוער

10 14 21 16 24 27

משולחן ראש המועצה כתב: ארז ארד - מזכיר המועצה

‏דיווחים מישיבת מליאת המועצה מ- 32 ליוני. דיווחי ראש המועצה, דב ישורון:

ב- 6/9 החליטה הועדה המחוזית חיפה להפקיד את תוכנית השכונה הצפונית של איבטין. (בתנאים). זהו שלב משמעותי בדרך להפשרת השטח לבניה, לפתרון מצוקת אנחנו מודים לממונה על המחוז, אלוף הדיור בכפר. מישלב, על הובלת הדיון וקבלת ההחלטה. בין הנושאים התקיים כנס ראשי המועצות וסגנים באריאל, שהועלו: • הסדרת הביוב והמים - המדינה מטילה את האחריות להספקת המים על המועצה. • ארנונה ועדים מקומיים - להעלות ל %05 מתעריף המועצה.

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך, חברי מערכת: יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: 04-8478167 פקס: moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: שלומי גפן כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. 04-8722260 טל. דפוס סמדר עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with