השבט השישי - גליון 122

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 221 - ערב ראש השנה תשע“ד אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט ה ישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

ה, ָׁ ש ָ ד ֲ ה ח ָ נ ָׁ ש ָ יה ֶ פ ָ נ ְּ ת כ ֶׁ ש ֶ ר ֹ ו ּ ב פ ּ ו ׁ ש ְ ו ה, ָ פ ְ ל ָ ח ֶׁ ה ש ָ נ ָּׁ ש ַ י ה ֵ נ ְ נ ַ ת ע ֶ ר ֶּ ז ַ פ ְ , מ ָ יה ֶ ת ֹ כו ְ ר ִּ ה ב ָ יא ִ ב ְ מ

ה, ָ כ ּ ו ׁ ש ֲ ה ח ָּ נ ִ פ ּ ית ו ִ ו ָ ן ז ֶ ר ֶ ל ק ָּ כ ִ ת מ ֶ פ ֶ ס ֹ או ָ יה ֶׁ ש ּ ו ּ ב ְ ל ַ ב מ ָ יט ֵ מ . ּ ה ָ ת ָּ פ ֻ י ח ֵ ל ְ ת ָּ ין כ ֵּ ן, ב ָ ב ָ ל ְּ ים ב ִ ר ּ זו ְ ׁ ש ָ יה ֶ ת ֹ וו ְ ק ִּ י ת ֵ נ ְ ר ַ ק ַ ח ֹ ל ְ ׁ ש ִ י ל ֵ ד ְּ כ

ת, ֹ ו ּ ל ִ פ ְּ ת ַ ת ה ַ מ ְ צ ָ ע ֵ ים מ ִ ד ֵ ב ְּ כ ָ יה ֶ ד ָ ע ְ ת, צ ֶ נ ֶ פ ֹ יא חו ִ ת ה ֹ ו ּ ב ַ ת ר ֹ כו ָ ר ְּ ב ת, ֹ או ּ ו ׂ ש ְ ת נ ֹ בו ֹ ו ּ ט ַ ה ָ יה ֶ ינ ֵ ה, ע ָׁ ש ָ ד ֲ ה ח ָ נ ָׁ ל ש ֶׁ ה ש ָ ח ְּ ת ִּ ל פ ֶ ק א ַ ר ְ ו , ָ יה ֶ יל ִ ל ְ י צ ֵ נ ּ ו ּ ג ִ נ ְּ ב ּ ה ָּ כ ְ ר ַּ ים ד ִ יר ִ א ְ , מ ָ יה ֶּ ו ַ ל ְ ים מ ִ ׁ ש ֲ ח ֹ , לו ְ ך ֶ ר ֶּ ד ּ נו ָּ פ , ָ יה ֶ ת ֹ ו ּ ל ִ פ ְּ ים ת ִ פ ְ ס ֹ ם או ִ י ַ מ ָׁ י ש ֵ ר ֲ ע ַׁ ש ְ יך ֵ א ּ או ְ ח, ר ַ ר ֹ י א ֵ ר ְ ב ֹ ם עו ִ י ַ ינ ֵ ע ּ ימו ִ ר ָ ה

... ָ יה ֶ ינ ִ ב ְ ׁ ש ֹ ו ׁ ין ש ֵּ ה ב ֶ י ְ ה ִ נ ּ נו ָ א ֶׁ ת , ש ֹ ו ּ ל ִ פ ְּ ת ַ ין ה ֵּ ת ב ַ ח ַ ק א ַ ר ְ ו

יערי משה

שנה טובה

1 | השבט השישי

Made with