Hannie van Osnabrugge - Wegwijs in Windows 7

Hannie van Osnabrugge

wegwijs IN

Windows 7

Wegwijs in Windows 7 maakt deel uit van een serie. In deze serie zijn verschenen:

Windows Vista of Windows 7 Office 2007 of 2010

Windows XP Office 2003 en eerder

Beginnersboeken: Wegwijs in ...

Wegwijs in Windows Vista 978 90 469 0073 4 Wegwijs in Windows 7 978 90 469 0209 7 Wegwijs in Word 2007 978 90 469 0130 4 Wegwijs in Word 2010 978 90 469 0237 0 Wegwijs in Excel 2007 978 90 469 0131 1 Wegwijs in Excel 2010 978 90 469 0267 7 Wegwijs in PowerPoint 2007 978 90 469 0187 8 Wegwijs in PowerPoint 2010 978 90 469 0266 0 Wegwijs in internet met Internet Explorer 9 978 90 469 0227 1 Wegwijs in digitale foto’s 978 90 469 0235 6

Dubbelklik 978 90 6283 392 4 Wegwijs in de wereld van Windows XP 978 90 6283 401 3 Wegwijs in de wereld van Word 978 90 6283 439 6

Windows

Word

Wegwijs in de wereld van Excel 978 90 6283 437 2

Excel

PowerPoint

Wegwijs in de wereld van internet met Internet Explorer 8 978 90 469 0231 8

Internet

Wegwijs in digitale foto’s 978 90 469 0235 6

Digitale foto’s

Wegwijs in de wereld van websites bouwen 978 90 6283 459 4

Websites bouwen

Vervolgboeken: Thuis in ...

Thuis in Windows Vista 978 90 469 0141 0 Thuis in Windows 7 978 90 469 0230 1 Thuis in Word 2007 978 90 469 0143 4 Thuis in Word 2010 978 90 469 0238 7

Windows

Thuis in de wereld van Word 978 90 6283 438 9

Word

Meer informatie over deze uitgaven vindt u op: www.coutinho.nl/wegwijs .

Wegwijs in Windows 7

Hannie van Osnabrugge

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2012

Website Bij dit boek hoort een webpagina met aanvullend materiaal. Deze is te vinden via www.coutinho.nl/wegwijs .

© 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductie- rechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2010 Eerste druk, tweede oplage 2012

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Studio Pietje Precies | bno, Hilversum Foto pagina 129: Hester van Beek, Utrecht

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0209 7 NUR 997/124

Voorwoord

In dit deel van de Wegwijsserie wordt gewerkt met Windows 7 (versie Home Premium), Internet Explorer 9 en Windows Live Mail 2011. Het boek is ook geschikt voor de andere versies van Windows 7, zoals Starter, Professional en Ultimate. Windows 7 is de opvolger van Windows Vista. Het boek is geactualiseerd en aangepast aan Windows 7 maar de onder- werpen van de lessen zijn hetzelfde gebleven. Ook het uitgangspunt is hetzelfde als in de andere Wegwijsboeken: korte teksten, heldere opmaak, eenvoudige taal en duidelijke opdrachten. Een les bestaat uit Lezen (praktische achtergrondinformatie), Doen (stap-voor-stapopdrachten), Oefenen (opdrachten om het geleerde zelfstandig toe te passen) en Vra- gen (toetsing van de leerstof). Wegwijs in Windows 7 is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring heb- ben met de computer. Het boek is in de eerste plaats geschikt voor ge- bruik in cursussen. Bij het boek hoort dan ook een docentenhandleiding. In deze handleiding staan didactische en organisatorische aanwijzingen. De docentenhandleiding is te downloaden van de website van de Wegwijs- serie: www.coutinho.nl/wegwijs . Daar vindt u ook Toets en Bord, een programma om met het toetsenbord van de computer te leren werken. De antwoorden op de vragen aan het eind van elke les vindt u ook op deze website, evenals nieuws en informatie over de andere boeken uit de Wegwijsserie. In les 6, over internet, wordt weer gewerkt met een oefen- website, de website van Kattenpension Felice: www.coutinho.nl/felice . In les 7 over e-mail wordt gewerkt met Windows Live Mail 2011. Dit pro- gramma kunt u gratis downloaden van de website van Windows Live. Op de webpagina bij dit boek vindt u een handleiding om het programma te downloaden. In de laatste les maken de cursisten een toets via internet, waarna zij hun eigen cursuscertificaat kunnen maken.

De cursisten bewaren hun bestanden op de computer. De teksten die met WordPad worden gemaakt, worden bewaard in de map Mijn documenten . De met Paint gemaakte tekeningen worden opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen . Verder wordt er ook aandacht besteed aan het opslaan op een USB-stick. Bij het maken van de opdrachten is uitgegaan van de standaardinstel- lingen van Windows 7, behalve in de eerste les. In de eerste les worden programma’s gestart met snelkoppelingen op het bureaublad. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het voorbereiden van de computer op de eerste les. Met deze wijzigingen zullen de instructies in het boek kloppen met wat de cursist ziet op het beeldscherm. Zelfstandig werkende gebrui- kers wordt aangeraden om iemand met computerervaring te vragen de computer in te stellen zoals hieronder staat aangegeven.

Hannie van Osnabrugge maart 2010

Voorbereiding voor de eerste les

1 Toets en Bord In les 1 wordt gewerkt met het programma Toets en Bord. Dit programma kunt u downloaden van de website van Coutinho: www.coutinho.nl/wegwijs . Klik op Wegwijs in Windows 7 en daarna op Toets en Bord . Klik op Opslaan . Installeer het programma op de com- puter en maak een snelkoppeling naar Toets en Bord op het bureaublad. 2 Patience Maak een snelkoppeling naar Patience op het bureaublad. Klik op Star­ ten , en daarna op Ontspanning . Sleep het pictogram van Patience naar het bureaublad. U kunt Patience ook starten door achtereenvolgens te klikken op Starten , Ontspanning en Patience .

Inhoud

Inleiding

11

Les 1

13 15 19 20 22 24 26 27 29 31 32 33 34 35 37 39 43 44 45 47 49 51 53 55 56

Lezen: De computer

Doen: Muis en toetsenbord 1 De computer aanzetten 2 Klikken met de muis

3 Patience starten

4 Het venster van Patience

5 Klikken en slepen 6 Het toetsenbord

7 Toets en Bord

8 De belangrijkste toetsen 9 De computer uitschakelen

Oefenen

Vragen

Les 2

Lezen: Programma’s en vensters Doen: Kennismaken met Windows

1 Het bureaublad

2 De taakbalk

3 De knop Starten

4 Een programma starten met de knop Starten

5 Het programma WordPad

6 Maximaliseren en minimaliseren 7 Laatst gebruikte programma’s

8 Rekenmachine starten

9 Rekenen

57 58 60 61 63 65 69 70 73 74 75 77 79 82 83 84 85 87 88 90 92 93 95 99

10 Met twee programma’s werken

Oefenen

Vragen

Les 3

Lezen: Opslagmedia

Doen: WordPad

1 Het venster van WordPad

2 Typen

3 Fouten verbeteren

4 Een document afdrukken 5 Een document opslaan

6 Een document opslaan op een USB-stick

7 WordPad afsluiten

8 De Enter -toets

9 Een document openen 10 Tekst tussenvoegen 11 Knippen en plakken 12 Kopiëren en plakken

Oefenen

V ragen

Les 4

Lezen: Wat kun je met een computer doen?

Doen: Paint

1 Paint starten

100 102 104 105 107 108 110 112 113 114

2 Het venster van Paint

3 Tekenen

4 Opnieuw beginnen

5 Het tekengereedschap van Paint

6 Kwastvormen en lijndikte

7 Kleuren 8 Het gum

9 Opvullen met kleur

10 De verfspuit

11 Tekst

115 117 119 120 121 123 124 125 127 131 132 134 135 136 138 139 141 143 145 147 149 150 151 153 157 158 160 161 163 165 166 168 169 171

12 Een tekening opslaan in de map Mijn afbeeldingen

13 Paint afsluiten

14 Een tekening openen 15 Een tekening afdrukken

Oefenen

Vragen

Les 5

Lezen: Een computer kopen Doen: Bestanden en mappen 1 Uw persoonlijke map 2 De map Mijn documenten 3 De map Mijn afbeeldingen 4 Het venster van een map 5 Nieuwe mappen maken 7 Een bestand zoeken 8 Documenten kopiëren 9 Een bestand verwijderen

6 Een document in de nieuwe map bewaren

10 Prullenbak

Oefenen

Vragen

Les 6

Lezen: Internet

Doen: Internet Explorer

1 Internet Explorer starten

2 De adresbalk 3 Een WWW-adres

4 Een link

5 Terug naar de vorige pagina

6 Schuifbalken

7 Een pagina afdrukken

8 Gastenboek

9 Surfen op internet

10 Google

172 174 176 177 178 179 181 185 186 188 190 191 193 194 196 198 199 200 202 204 206 207 208 209 211 212 213 214

11 Favorieten

12 Internet Explorer afsluiten

Oefenen

Vragen

Les 7

Lezen: E-mail

Doen: Windows Live Mail

1 Windows Live Mail starten

2 Het venster van Windows Live Mail

3 Een nieuw bericht

4 Een e-mailbericht naar uzelf sturen

5 Is er een bericht voor mij?

6 Meer berichten

7 Een bericht beantwoorden 8 Een bericht afdrukken 9 Een bericht verwijderen

10 Een bijlage meesturen 11 Een bijlage openen

12 Foto’s of afbeeldingen met een bericht meesturen

13 Windows Live Mail afsluiten

Oefenen

Vragen

Les 8

Doen: Toets en certificaat 1 Een toets op internet

2 Het certificaat

3 Het certificaat afdrukken

Register

217

Inleiding

Computers komt u overal tegen. U hebt elke dag met de computer te maken. Vaak merkt u daar niet veel van. Soms wel, bijvoorbeeld als u in de bibliotheek alleen nog maar met de computer naar een boek kunt zoeken. Dan kunt u niet meer om de computer heen! Deze cursus maakt u wegwijs op de computer. U leert wat een computer is en hoe u ermee kunt werken. Ook leert u wat de gevolgen zijn van het gebruik van de computer: voor uzelf, op school of op uw werk, en in de maatschappij. Wegwijs in Windows 7 is een cursus van acht lessen. Elke les bestaat uit de onderdelen Lezen en Doen . Het onderdeel Lezen is een korte tekst met extra informatie over de computer, bijvoorbeeld wat je ermee kunt doen of wat je moet weten als je een computer koopt. In het onderdeel Doen leert u in de praktijk met de computer te werken. U leert allerlei toepassingen van de computer te gebruiken, zoals reke- nen, tekstverwerken, tekenen, internetten en e-mailen. De opdrachten geven stap voor stap aan wat u moet doen. Wilt u thuis, op uw eigen computer, met dit boek werken? Vraag dan aan iemand met computerervaring om u te helpen met het voorbereiden van uw computer. Wat hij of zij precies moet doen, staat in het voorwoord onder Voorbereiding voor de eerste les . Deze cursus heet Wegwijs in Windows 7 : in de lessen maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van de computer en het besturingsprogramma Windows 7. Wegwijs in Windows 7 is een kennismaking met de computer. Na afloop van de cursus weet u meer over de computer. U kunt werken met verschillende toepassingen. Kortom, u bent wegwijs in Windows 7.

Veel succes met de cursus!

Inleiding  11

Wat betekenen de plaatjes?

Uitleg van de opdracht, eerst lezen!

Opdracht, dit moet u doen, stap voor stap

Tip of extra informatie

12

les 1

lezen

De computer

Computers zijn overal. We hebben er elke dag mee te maken. Vaak ziet u alleen het resultaat van het werk van de computer, bijvoorbeeld als u aan het verkeer deelneemt. Denk maar aan stoplichten en informatie over files op de snelwegen. In huis is een computer verwerkt in allerlei apparaten zoals de wekker­ radio, de cv-thermostaat, de wasmachine en de dvd-speler. Automatisering In deze cursus maakt u kennis met de computer. Maar waarschijnlijk hebt u al heel vaak met een computer gewerkt, bijvoorbeeld als u een boek op- zoekt in de bibliotheek, als u geld pint uit de geldautomaat, als u de OV- chipkaart gebruikt, of als u benzine tankt bij een zelfservicetankstation. Dit zijn allemaal voorbeelden van automatisering. Door automatisering zijn veel taken die vroeger door mensen werden gedaan, door computers overgenomen.

Les 1 – Lezen: De computer  15

Hoe werkt het in de winkel? Winkels maken veel gebruik van computers. De streepjescode is daarbij een hulpmiddel. Met een leespen of een scanner worden de gegevens in de streepjescode gelezen en doorgegeven aan een centrale computer. De computer gaat aan het werk. Hij zoekt de naam en de prijs van het artikel op, telt de bedragen op, trekt de korting eraf en berekent de btw. De naam en de prijs van het artikel worden afgedrukt op de kassabon. De centrale computer houdt op deze manier ook de voorraad in de winkel bij en geeft een seintje als er artikelen moeten worden aangevuld. De persoonlijke computer De computers die in winkels gebruikt worden en de kaartjesautoma- ten van de NS zien er heel anders uit dan de computer bij u thuis of op school. De computer waar u mee gaat werken is een pc, een personal computer . De pc bestaat sinds de jaren tachtig. De onderdelen van een pc Een pc heeft een kast, een beeldscherm, een toetsenbord en een muis. Vaak is er ook een printer en zijn er geluidsboxen. Op een computer kun- nen dus allerlei apparaten worden aangesloten. Dat gebeurt met kabels maar soms ook draadloos. De apparaten die op een computer zijn aan- gesloten, worden de randapparatuur genoemd. Al die apparaten samen zijn de hardware van een computer. Hardware is alles wat je kunt zien en aanraken.

16

printer

beeldscherm

geluidsbox

toetsenbord

computerkast

muis

toetsenbord

printer en muis

beeldscherm

geluidsboxen

Les 1 – Lezen: De computer  17

De muis Muizen zijn er in soorten en maten. Ze hebben meestal twee knoppen, een linkermuisknop en een rechtermuisknop. Het indrukken van een knop heet klikken. Klikken doet u met uw wijsvinger op de linkermuis- knop. De muis ligt naast het toetsenbord, aan de rechterkant. U klikt met de wijsvinger van uw rechterhand. Bent u links? Dan legt u de muis aan de linkerkant en klikt u met de wijsvinger van uw linkerhand op de rechtermuisknop. U moet dan wel eerst aan de computer ‘vertellen’ dat u linkshandig bent. Vraag eventueel uw docent hoe dat gaat. Het is belangrijk om de muis ontspannen, losjes, vast te houden. U legt uw hand zo op de muis:

In het begin is klikken lastig, maar het went snel. Vaak ligt de muis op een muismat maar een glad tafelblad werkt net zo goed.

Het toetsenbord

Op het toetsenbord staan let- ters, cijfers en andere tekens. Hebt u vroeger wel eens met een type­ machine gewerkt? De letters en cijfers zitten op dezelfde plaats als op de ouderwetse typemachine. Met het toetsenbord kunt u een tekst typen. U kunt met het toetsenbord ook andere opdrachten geven aan de computer. In de eerste les leert u werken met de muis en met het toetsenbord van de computer. Met de muis en met het toetsenbord geeft u de computer op- drachten. In de computerkast worden de opdrachten verwerkt. Op het beeld- scherm ziet u het resultaat. Een computer heeft een besturingsprogramma nodig om te kunnen werken. In deze cursus is dat programma Windows 7. Desktop of laptop? Een computer met losse onderdelen wordt een desktop genoemd. Desk be- tekent bureau. De computer staat op een tafel of een bureau. Er zijn ook laptop- computers. Een laptop is een draagbare computer. Je kunt hem ook gebruiken in de trein of op de bank ( lap betekent schoot). In een laptop zit een batterij. Er zijn dus geen kabels nodig. Een laptop ziet er anders uit, maar werkt hetzelfde als een gewone computer.

18

doen

Muis en toetsenbord

U gaat werken met de computer. Met de muis en het toetsenbord geeft u de computer opdrachten, bijvoorbeeld om een programma te starten of om tekst in te voeren. In deze les leert u werken met de muis en het toetsenbord.

Aan het eind van de les kunt u:

• • •

de computer aan- en uitzetten een programma starten en afsluiten

een venster vergroten

• met de muis aanwijzen, klikken, dubbelklikken en slepen • de belangrijkste toetsen van het toetsenbord gebruiken

Les 1 – Doen: Muis en toetsenbord  19

1

De computer aanzetten

U gaat de computer aanzetten. Soms moet u het beeldscherm apart aanzetten.

Opdracht

1

Zoek de aan/uitknop.

desktop

aan/uitknop

laptop

aan/uitknop

20

2 Zet de computer aan en wacht even. U ziet op het beeldscherm:

In dit scherm kunt u zich aanmelden.

3 Let op: op uw computer kan het aanmeldscherm er anders uitzien. Het kan ook zijn dat u helemaal geen aanmeldscherm ziet. Vraag eventueel hulp aan de docent of begeleider.

Les 1 – Doen: Muis en toetsenbord  21

2

Klikken met de muis

U ziet op het beeldscherm één of meer plaatjes. Dat zijn de gebruikers van de computer. Op uw beeldscherm staan andere plaatjes en namen.

U ziet ook de muiswijzer . Als u de muis beweegt over het tafel­ blad, beweegt de muiswijzer op het scherm mee. Met de muis moet u klikken. Klikken is één keer drukken op de linkermuisknop.

Opdracht

1 2

Bekijk het aanmeldscherm.

Zoek de muiswijzer op het beeldscherm .

3 Beweeg de muis voorzichtig over het tafelblad. De muiswijzer op het scherm beweegt mee. 4 Zet de muis op het plaatje. Zijn er meer plaatjes? Vraag dan de docent met welk plaatje u zich moet aanmelden.

22

5 Klik op het plaatje om u aan te melden. U ziet het bureaublad van Win- dows 7.

Let op: het kan op uw computer anders gaan. Misschien hoeft u zich niet aan te melden. Dan ziet u direct het bureaublad. Het kan ook zijn dat u eerst een wachtwoord moet invullen. Vraag hulp aan uw docent.

Les 1 – Doen: Muis en toetsenbord  23

3

Patience starten

Met de muis geeft u de computer opdrachten. Met de muis kunt u:

Aanwijzen

de muiswijzer over het scherm bewegen en iets op het scherm aanwijzen

Klikken één keer op de linkermuisknop drukken Dubbelklikken twee keer snel achter elkaar op de linkermuis­ knop drukken Slepen iets op het scherm verplaatsen

U gaat oefenen met de muis door Patience te spelen. Patience is een kaartspel van Windows. U gaat Patience eerst starten.

Opdracht

1

Zoek het plaatje van Patience op het bureaublad.

2 Zet de muis op het plaatje van Patience.

24

3 Dubbelklik op het plaatje van Patience. Het kaartspel Patience verschijnt.

Tip

Dubbelklikken is in het begin lastig. U kunt ook één keer klikken op het plaatje van Patience en daarna op het toetsenbord op Enter drukken.

Enter

Ligt het plaatje van Patience niet op uw bureaublad? Vraag dan hulp. In het voorwoord staat hoe het plaatje op uw bureaublad kan worden gezet.

Les 1 – Doen: Muis en toetsenbord  25

4

Het venster van Patience

Windows is het Engelse woord voor vensters of ramen. U werkt met de computer in allerlei vensters. Het programma Patience staat ook in een venster. Soms start Patience in een klein venster. U kunt het venster groter maken met de knop Maximaliseren .

Opdracht

1 Kijk rechtsboven in het venster van Patience. U ziet daar drie knoppen.

• Ziet u in het midden de knop Maximaliseren ? Klik op Maximaliseren . Het venster is nu even groot als het beeld- scherm. • Ziet u in het midden de knop Verkleinen ? U hoeft deze opdracht niet te doen. Het venster heeft al de maximale grootte.

26

5

Klikken en slepen

Bij Patience moet u klikken en slepen:

Klikken U draait een kaart om door op een kaart te klikken. Slepen U verplaatst een kaart door te slepen met de muis. U zet

de muis op de kaart. U drukt op de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt. Door de muis te bewegen, brengt u de kaart naar een andere plek. Als de kaart op zijn plaats ligt, laat u de muisknop los.

Als u het spel Patience niet kent, vraag dan aan uw docent of begeleider hoe het spel werkt.

Opdracht

1 2

Speel het spel.

Begin een nieuw spel: klik op Spel en daarna op Nieuw spel .

Les 1 – Doen: Muis en toetsenbord  27

U ziet het venster Nieuw spel .

3 Klik op Afsluiten en een nieuw spel starten . Speel het spel nog een keer. Wilt u stoppen? 4 Klik op Spel en daarna op Afsluiten .

U ziet het venster Spel afsluiten .

5 Klik op Niet opslaan . Als u kiest voor Opslaan kunt u het spel de vol- gende keer afmaken. U bent weer terug bij het bureaublad.

28

Made with