591173367

Ve jledn ing

ved Benyttelsen af

Forsørgelses-, Understøttelses- og Laaneselskabet

Borgervennen af 1788.

Formuen ult. 1907: 420>381 Kr* 37 øre*

Selskabets/Kontor er i Stormgade Nr. 2 & 4, Stuen, aabent daglig Kl. 11—2; Onsdag tillige Kl. 5—7 Eftm., dog ikke i Juni, Juli og August. Som Medlem kan i Hen­ hold til Lovenes § 2 enhver i Kjøbenhavn eller Kjøben­ havns Amt boende, voksen saa vel som Barn, optages. Kon­ tingentet er 7 Kr. aarlig, som tilbagebetales i Tilfælde af Medlemmets Indtrædelse i Livrenteforsørgelse.

Kjøbenhavn. Trykt hos W. J. Christensen, Pustervig 4. 1908.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online