S_Gazetten_1889

Nr. 1

G A, Z E V T E Si,

Retssager.

Folketeatret. A f en temmelig kedelig Fortælling har Hr. Reumert lavet Folketheatret en Komedie, som det vil kunne more, selv Folk med en temmelig kræsen Smag, at gjøre Bekjendtskab med. Hr. Reumert er en behagelig Mand at være sammen med, hans Lune bliver aldrig plat, og selv hvor han anslaar den naive Tone, bliver han ikke vam­ mel. Han er et Stykke af en Poet, thi over de allerfleste Scener i „Nøddebo Præstegaard“ hviler der en mere sand Stemning, end man plejer at trætfe i slige Regissørarbejder. — I det noget paaklistrede Forspil forbereder Nisserne i Nøddebo Kirkes Klokketaarn Julestemningen, idet den gamle 1200 aarige Nissefar fortæller sit talrige Afkom om de 3 Studenter og Julen i Præstegaarden. Derefter føres i 5 smaa Akter de fra Fortællingen kj endte Optrin med Liv og Humør over Scenen. En absolut uheldig Ide ’er det dog, at Nisserne jævnlig kommer tilsyne paa Scenen, saa snart de agerende Personer have forladt denne; deres Til­ synekomst virker illusionsforstyrrende. Hvad Ud­ førelsen angaar, da er den selvfølgelig en Leg- for et Personale som Folketheatrets. „Nøddebo Præstegaard“ fortjener længe at opfriske Kjøbenhavnernes Julestemning. Vo’re Billeder. IffG læ deligt Nytaar. Naar man første Gang i det nye Aar kommer ind i et Hus, plejer man at ønske: „Glædeligt Nytaar.“ Den samme Skik vil „Gazetten" følge ved sin Indtrædelse i Yerden. Maatte det nye Aar blive glædeligt for os alle. Glædeligt for Dem, mine ærede Læsere, hos hvem „Gazetten" vil finde et Hjem, og glædeligt for os, som søge at byde Dem et underholdende, illustreret, aktuelt Ugeblad. Dets Indhold er antydet i dette Nummer. Synes De om Sammensætningen: Theaterbiileder, aktuelle Nyhedsbilleder, illustreret Kjøbenhavner-Revue, interessante Retssager og spændende Kriminal- Noveller — saa hold „Gazetten“. Prados Henrettelse. Dagspressen har saa ud­ førlig omtalt Retssagen mod Morderen Linsha de Castillon, ogsaa. kaldet Prado, at vi anse det for overflødigt, at anføre noget fra de interessante Forhandlinger. Den 28 . f. M., KL 7 om Morgenen, blev [Prado vækket til sin sidste Gang her i Livet — Gangen til Retterstedet, og en lille halv Time efter var Retfærdigheden sket Fyldest, uagtet Prado til det sidste erklærede sig for uskyldig. Et naturligt Bombardement. Da det svenske Skib „Edvard", Kapt. Åkermark, paa Rejse fra Havre til New York i forrige Maaned befandt sig ude paa Atlanterhavet, blev det Gjenstand for et sjældent Fænomen. Klokken var henved fire om Morgenen, Vejret mørkt, og Yinden stærk. Besæt­ ningen var paa Dækket for at brase Stor-Raaen, da en Ildkugle pludselig slog ned paa Dækket og exploderede med et vældigt Knald, medens Smaa- stumperne spredtes som Stjærueskud ud til alle Sider. Et øjeblik efter var alt igjen roligt og mørkt, og man begyndte at undersøge Skibet, om det havde lidt nogen Overlast. Mærkeligt nok tog Skibet ikke Spor af Skade -af dette Bombardement, lige saa lidt som Mandskabet.

jggjgl M. Hoff.

En ulykkelig Forældreløs. I Aaret 1882 døde i Wien en Ingeniørs Enke, Agnes von Scotti, og efterlod sin Datter Agnes, der var sindssvag, en Formue paa 11,000 Gylden i Obligationer, foruden Smykker og forskjellige Effekter. .Uagtet des. forældreløse, unge Pige paa denne Maade kunde siges at være beskyttet for materielle Sorger, blev hendes Lod dog meget sørgelig. Agnes v. Scotti havde en vis Tilbøjelighed for sin Moders Vadskerkone, en Væversvends Kone, Adelheid Dusclianek i Hernals, en Forstad til Wien. Hun gik efter sin Moders Død til Ægteparret Duschanek og bad dem om at maatte bo hos dem og faa sit Underhold der, imod en daglig Betaling af 70 Kreutzer. Saalænge Agnes endnu ikke var myndig, bestyredes hendes Formue af en dertil beskikket Formynder, og alt gik taalelig godt. Men anderledes stillede Sagen sig, da Agnes i 1884 blev myndig. Hendes Aandssvaghed var ikke saa iøjne­ faldende, at man fandt sig foranlediget til at holde hendes Formue tilbage, og Æ gte­ parret pønsede fra nu af stedse paa, hvor­ ledes de bedst skulde faa frit Raaderum derover. Halvvejs paa Grund af hendes Dumhed, halvvejs paa Grund af den Angst, de indgød hende, overlod hun Nøglen til den lille Kasse, hvori hendes Værdipapirer og Penge opbevaredes, til Ægteparret Du­ schanek. Disse solgte herpaa den ene Obligation efter den anden og anvendt* dem til deres eget Behov, medens Pigen\ kun fik Legetøj, Slikkerier og Kager, hvor­ over hun var meget fornøjet. Endelig gik de endnu videre; de vilde ogsaa sikre sig deres Børns Fremtid for den forældreløse Piges Midler. Adelheid Duschanek fore­ stillede Pigen, at det var bedre, hun satte sine Penge i et Hus end i Obligationer. Agnes indsaa dette og erklærede sig villig dertil. Nu gjorde Fru Duschanek et dri­ stigt Skridt, idet hun søgte at overtale Agnes til at lade Huset kjøbe i Ægteparret Duschaneks Navn. Hun forestillede hende, at hun jo selv var for indskrænket til at kræve Leje af Beboerne, saa disse rimelig­ vis vilde bedrage hende. Agnes indrømmede dette sukkende og gjorde heller ingen Ind­ vendinger mod Planen. Ægtefolkene skred altsaa til Udførelsen, kjøbte et Hus i Alt- mannsdorf for 5,250 Gylden, betalte det kontant med den Forældreløses Penge og lod det indføre for deres eget Navn. De flyttede ind i det nye Hus tillige-

I ingen Retning har den al­ mindelige Dom, som er den paa- lideligste Borgen for en Tings Yærd. havt et gunstigere Resultat, end med Hensyn til de J o h a nn Ho f f ’ ske Ma l t p r æp a r a t er . Den ærefulde og anerkjendte Stilling, som det H of f s k e M al t- e x t r a k t nu i over 30 Aar har indtaget i Industrien, maa efter de faktiske Kjendsgjerninger an­ sees for fuldkommen berettiget. Den har ved sit eget Yærd og den enorme Afsætning svunget sig op til en Verdens-Artikel, og med Berettigelse kan man kalde det et Fabrikat, livi S Yærd ikke lader sig' nedsætte, og dets For- maal og Ære bestaar i, stedse mere og mere at udbrede sig, trods de Angreb, Misundere og Efterlignere endnu søge og have søgt, for at mistænkeliggjøre dette Fabrikat. Ja, der er dem, som ikke uUdse sig for at bedømme det H o f f ’ ske M a l t - E x t r a k t nedsættende og samtidig anbefale deres som en Efterligning af Hof f s eller tilberedt efter H offs Methode og meget bedre end dette. Hvorledes et Fabrikat kan nedsættes, samtidig med at det søges efterlignet bedst muligt vil vanskelig kunne forstaas af tænkende Læsere. Naar man vilde paastaa, at det J oha nn H o f f ’ ske Mal t e x t r a k t var et Universalmiddel for alle mulige Sygdomme, eller at de, som ere i det sidste Sta­ dium af Lungesvindsot eller en anden farlig Sygdom, ved Brugen vilde kunne undgaa Døden, var dette samvittighedsløs Humbug; men vi holde det for vor Pligt at gjøre opmærksom paa Sygdomnre og Onder, til hvis Ophævelse, eller idetmindste Lindring, det Ho f f ’ ske M a l t e x t r a k t be sidder ganske fortrinlige Egen­ skaber. Det største Yærd maa lægges paa Udtalelserne fra Videnskaber­ nes Side, og denne er for det J ohann H o f f ’ s ke Fabrikat ene staaende; at anføre alle Autori­ teter og Læger, som have-udtalt sig rosende over dette Fabrikat, eller kun at anføre en Brokdel af de Anbefalinger fra Lægfolk der forefindes i flere voluminøse Bind, vilde ikke være muligt. Et Bind med saadanne, baade fra Læger og Lægfolk i Danmark, forefindes i General-Depotet, Gpaabpedpetopv Nr. 8 hvor Originalerne paa Forlangende stedse fremlægges.

1311 ] Hamborg.

Made with