KOMATSU - Utbedringslakk

SIKKERHETSDATABLAD 605 1K SYNTETISK BLANK TOPPLAKK REFINISH KVALITET

12. januar 2009

Utstedt:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

605 1K SYNTETISK BLANK TOPPLAKK REFINISH KVALITET

Lakk

Bruksområde:

Produktregisteret, P-nr:

Billakkspesialisten Engros AS Industriveien 12, 1473 Lørenskog

Leverandør:

Adresse: Telefon: Telefax:

22 69 38 80, mandag-fredag 0730 - 1600

67 97 28 57

Bjørn Erik Solbakke

Kontaktperson:

post@billakkspesialisten.no WWW.billakkspesialisten.no

e-post:

Internett:

2. FAREIDENTIFIKASJON Brannfarlig. Farlig ved innånding og hudkontakt. Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Stoff EC-nr. CAS-nr.

Vekt%

Fareklasse

R-setn.

Note

-xylen

215-535-7 265-199-0 203-603-9 204-658-1

1330-20-7 64742-95-6

> 20

Xn,Xi

10,20/21,38

C

-solvent nafta 1)

1-5

Xn

65

H,P,4

-2-metoksy-1-metyletylacetat

108-65-6 123-86-4

1-10 0-15

Xi

10,36

-

-n-butylacetat

-

10,66,67

6

Anmerkning: Se pkt. 16 for relevante R-setninger (Risikosetninger) som angitt for de enkelte ingrediensene og betydningen av anmerkninger under note.

Tegnforklaring:

Xn=helseskadelig, Xi=irriterende

Ingredienskommentar 1) Inneholder mindre enn 0,1 vekt% benzen.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt:

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

Sørg for rikelig med frisk luft.

Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt:

Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.

Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Skyll munnen godt. Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning . Kontakt lege.

Svelging:

Farlig hvis aspirasjon til lungene ved svelging/brekning. Risiko for lungeødem. Symptomer kan først oppstå etter 48 timer.

Medisinsk informasjon:

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Egnede slokkingsmidler: Uegnede slokkingsmidler:

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke

Ikke bruk konsentrert vannstråle med høyt trykk.

Ved oppvarming avgis damper som kan danne eksplosiv blanding med luft.

Eksponeringsfare: Tiltak/verneutstyr:

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlig forholdsregler : Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt. Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8. Miljømessige forholdsregler : Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles. Opprydding/rengjøring: Sug opp med egnet, ikke brennbart absorpsjonsmiddel. For videre behandling se pkt. 13.

1(4)

Made with FlippingBook flipbook maker