A werkboek havo

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Opgaven

Opgave1.1 (§1.1) a Eenorganisatie is .........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Het verschil tusseneen commerciëleorganisatieeneenniet-commerciëleorganisatie is ............................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Tweeanderenamenvoor een commerciëleorganisatie zijn ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave1.2 (§1.1) JannekeMaassen zit inde vijfde klas vanhet Theresiacollege. Janneke is lid vande zwemverenigingDeGe- vleugeldeVis. Indevakantieswerkt zeals verpakkingsmedewerkster bijMeadfacoBV. Door deweekwerkt ze opwoensdag- en donderdagavond als caissière bij de Jumbo. Van haar inkomsten heeft ze eenmp3-speler vanSamsunggekocht. Op zaterdag rijdt zebijmanegeVerkloosBVals vrijwilligster paardmet eenaantal ge- handicaptenvande inrichtingHetManenbos. Zegaat één keer per jaarmet haar oudersmeeopvakantie. Elk jaar vliegen zedanmet Transavianaar eenanderebestemming.

Gevraagd Commerciëleorganisaties indeze tekst zijn:

Niet-commerciëleorganisaties indeze tekst zijn:

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Opgave1.3 (§1.1) a Een kenmerk vaneen rechtspersoon is ...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Commerciëleorganisaties kunnenals rechtsvormenhebben .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Een kenmerk vandeeenmanszaak is .....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Eenvennootschaponder firma is ................................................................................................................................................................................................

SE

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Management&Organisatie inBalans

7

Made with