MemoirEng_complete

1. Wang Chunchi, Ong Seok Kim’s father 2. Malayan Comfort Mission to Chongqing, China, 1940 ( Ong Seok Kim, front row, 3 rd from left ) 3. Aw Boon Haw in Sitiawan, Manjung District, 1940 ( Ong Seok Kim, 3 rd from left ) 4. Wang/Ong Ancestral Hall, Quanzhou, Fujian, China 5. Wang Shengzhi, 1 st King of Fujian Photos below:

1

2

3

4

5

Made with