April 2016 issue

April 2016

New-Tech Magazine April 2016

January 2016

November December 2015

February 2016

22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT 22 חצי יזם חצי משקיע 28 שימור מוחות הוא משימה לאומית 32 / LTspice ® IV שימוש במקורות מתח כעומס וכצורות אות שונות 50 המהפכה התעשייתית הרביעית New-TechMagazine January2016 Save The Date September October 2015 New-TechMilitaryMagazine September - October 2015 22 שיתוףפעולהבין ח.י APC רכיביםל- 38 מערכתאקוסטית לאיתור מקורותירי 42 רפאל מכוונתגבוה 52 מזעור אמין

January February 2016

March 2016

New-TechMilitaryMagazineNovember -December2015

New-TechMagazine February2016

22 "בול בפוני" -ניסוי מוצלחלמערכת "3 "חץ 26 מדידותערוצי מיקרוגל בעלי מופעקוהרנטי: חמישהדבריםשצריך להביאבחשבון 30 חוכמתהמשקפיים 40 פתרונותמחברים- לסביבותקשותביותר

New-TechMilitaryMagazine February - January2016

New-TechMagazineMarch2016

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

22 חובקתעולם 36 מפצלי הספקלהתקנה משטחיתמגיעים ג'יגההרץ 26.5- ל 40 מכווניםמזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומיםצבאיים

38 הזדמנויותואתגרים

חג אביב שמח

inside

שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL

י

inside

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL

COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE

Test & Measurement Ru שנתי לצב"דותהליכי בדיקה 08:30-16:00 ' , יוםג 1 , קריתשדההתעופה Avenue רועים

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

October 2015

November 2015

Q1 2013 50 ILS

New-TechMilitaryMagazine May - June 2015

May June 2015

New-techMicroWaveMagazineQ12013

New-TechMagazineOctober2015

22 בישראל Digi-Key – ניסוי שהפך להצלחה 44 מוסףמיוחד COMPONENTS 62

New-TechMagazineNovember2015

22 אינטרנט לווייני רחב Ka סרט בתחום 40 /RF מגברי מכשור מיקרוגל נהנים מטכנולוגייתהמגברים - מקבילי משולבי MMIC הספק מרחבי 44 סרגון נטוורקס על התמודדותעם הדרישה להגדלתהקיבולתשל רשתותהתקשורת 58 RF- מדידתהספק ה במגברי הספק גבוה W-CDMA- ו CDMA2000

22 אנרגיה : mobeego סלולריתמיידית להמונים 36 כיצדלאזן את הפשרותבתכנוני BLDC בקרת-מנועים תלת-מופעיים 46

22 הסלון האווירי PARIS 2015 30 קרוברחוק–מערכות ULTRA מכ"ם 36 נחיל מטוסיםעצמאי 58 תקשורתטקטית לתת-קרקע

inside

מוסףמיוחד PRODUCTION 70 מוסףמיוחד MEDICAL

מוסףמיוחד PACKAGING 54 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES

COMPONENTS PRODUCTION MEDICAL

MICROWAVE

PACKAGING CONNECTORS & CABLES MICROWAVE

Save The Date 8.5.13

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

Military & Aviation Exhibition 2016 , קריתשד Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

www.new-techonline.com לפרטיםוהרשמה: RF הכנס השנתי ל- מיקרוגל ותקשורת 08:30-16:30 ׀ 8.5.13 ' מרכז הירידים, ת"א, יוםד

June 2015

March April 2016

March 2014 50 ILS

New-TechMagazineMarch 2014

New-TechMagazine June2015

New-TechMilitaryMagazineMarch - April2016

22 הדורהחדששל פגיעהמכוונתנגד מערכותתשתית קריטיות 44 מוסףמיוחד COMPONENTS 52 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד MEDICAL 70 מוסףמיוחד TEST&MEASURMENT

22 או טו טו כאן - F 35- ה 24 הנדסתהכלכלה

22 מרכז פיתוח חדשלחברת ווינדריבר בישראל 42 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד POWER SOLUTIONS 74 מוסףמיוחד MICRO PROCESSORS

tronic Buyers Guide

Electronic Buyers Guide מנוע חיפושלאיתור ספקים יצר

התעשייתיתהבאה תעשייתהאינטרנט של הדברים 4.0 והתעשייה 30 נחיל מל"טים 40 ציידתעצמאית

COMPONENTS MOTION CONTROL MEDICAL TEST &MEASURMENT

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS MICROPROCESSORS

Mili Ex

-techguide.com

Save TheDate 10.3.15

הכניסהללאתשלום, מותנהבאישורהחברההמארגנת 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue ועים

New-TechMilitaryMagazine January - February 2014

December 2014 50 ILS

January 2015 50 ILS

Q2 2013 50 ILS

January February 2014 50 ILS

New-techMicroWaveMagazineQ22013

New-TechMagazine January 2015

New-TechMagazineDecember 2014

22 המימושהמוצלח של מכשירי רדיו דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים 28 אנטנות METAMATERIALS חדשות 40 טרמינלים קטנים עם יתרונותגדולים בכלי טייס שאינם מאוישים 48 GOOGLE ו- 3b בשיתוף חברתגילת פורצי דרך בתקשורת לוויינים

22 המצאות CES 2015 במהירותפלאית! 44 מוסףמיוחד COMPONENTS 56 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT 64 מוסףמיוחד GREENENERGY

40 מסכמתאת CUI עם 2014 שנת הפניםקדימה 52 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 68 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 80 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES

22 סופר הרון, שחקן חדשבזירה 36 ניהול התיישנות ערוצי תקשורת תעופתיתבאמצעות NIFlexRIOFPGA מודול 60 ADCs סנכרון של מרוביםבעזרת JESD204B 64 סמוראי -KATANA בים

inside

COMPONENTS TEST &MEASUREMENT GREEN ENERGY Microwave

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS CONNECTORS & CABLES

save

Made with