591958968

F O R O R D

Nærværende Skrift er udarbejdet paa Grundlag af authentisk, historisk Materiale, og jeg har dertil haft ud= mærket Nytte af: Dr. Archivar O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie ogBeskrivelse

J. P. Trap: Samme: Carl Bruun:

Kjøbenhavns Diploma tarium Kjøbenhavn Kjøbenhavn og Frederiksberg Architekten af 12. Decb. 1902 Kjøbenhavn og Havet Danmarkshistorie

L. C. Nielsen: A . Fabricius:

samt flere Biograph. Lexika m. m.

Idet jeg hermed udsender Hefte Nr. 37, haaber jeg at ogsaa dette vil blive modtaget med samme Velvillie og Interesse som alle de forudgaaende, og det vil da frem= tidig som hidtil, trods pekuniære Ofre, være mig en kær Opgave paa denne Maade at yde mit Bidrag for Udbre= delse af Kendskabet til Kjøbenhavns Historie og Topographi.

F O R F A T T E R E N

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online