292633882

O V A I

Qlgent -tjans -Cjolcf

Vejviserens Udgivere

gennem 170 Aar Sønnen, Dr. Ove Krak, der i 1903 over­ tog Udgivelsen, gjorde den (i 1905) til Vejviser for hele Landet. I 1915 optog han sin Medarbejder, Direktør C. Bro­ sted, som Kompagnon. Mange nye Af­ delinger kom til, og Forbedringer ind­ førtes. Siden 1924 fortsættes Udgivelsen af det af Ove Krak stiftede Kraks Legat med C. Brosted som Direktør. Vejviseren er nu en Bog paa 4200 Sider. I 1927 føjedes Eksport Vejviserens 300 Sider til det øv­ rige Stof, den udsendes tillige som en selvstændig Bog. KRAKS VEJVISER 1939 er Bogens 170. Aargang, Kraks 77. Aargang. X>

en uafbrudt Linie kan KRAKS VEJVISER føre sin Tilblivelse tilbage til Aaret 1770, da Agent Hans Holck ud­ gav sin første Vejviser: „Kiøbenhavns politiske Veyviser for 1770“ en lille Bog paa 198 Sider i Duodezformat „beqvem at bære i Lommen". Efter Holck’s Død i 1783 fortsattes Udgivelsen af Boghand­ lerne Proft til 1809 og Thiesen og den­ nes Enke til 1862. I 1863 udkom Kraks første Vejviser, ud­ givet af Stadskonduktør i København, Kaptain T. Krak. Han skaffede Køben­ havn en tidssvarende Vejviser, og den Grundvold blev lagt, hvorpaa der senere er bygget videre.

Made with FlippingBook flipbook maker