EZ-FLO International | PBW950

PBW921 valid thru 5/1/15 - 5/30/15 please specify sale code when ordering PB 950 valid thru 10/1/2017 - 1 31/2017 please specify sale code when ordering

3?=@<95C G9D8 >C6 &! PUSH-FIT FITTING - BALL VALVE UÊ ÊVœ˜˜iV̈œ˜ÊÃÞÃÌi“ÊvœÀÊ Vœ««iÀ]Ê *6 ]ʜÀÊ* 8Ê«ˆ«i UÊ 1ÃiÊ՘`iÀ}ÀœÕ˜`Ê>˜`Ê Li…ˆ˜`ÊÜ>ÃÊ܈̅œÕÌÊ access panels UÊ œÊ܏`iÀˆ˜}ÊÀiµÕˆÀi` UÊ ,>Ìi`ÊÓääÊ*- UÊ Compact, corrosion- resistant $ 6.88 18% UP TO LEAD-FREE

SAVE

Push-Fit Fittings

PUSH-FIT FITTING - SLIP BALL VALVE UÊ ÊVœ˜˜iV̈œ˜ÊÃÞÃÌi“ÊvœÀÊ Vœ««iÀ]Ê *6 ]ʜÀÊ* 8Ê«ˆ«i UÊ >ÃÊ>Êψ«Êvi>ÌÕÀiÊvœÀʵՈVŽÊ >˜`Êi>ÃÞʈ˜ÃÌ>>̈œ˜ UÊ ,>Ìi`ÊÓääÊ*- UÊ Compact, corrosion-resistant $ 7.23

3?=@<95C G9D8 >C6 &!

LEAD-FREE

ORDER QTY.

CASE QTY.

PART#

DESCRIPTION

PRICE

ORDER QTY.

CASE QTY.

7.23 9.22

1/2" Push-Fit x 1/2" Push-Fit 3/4" Push-Fit x 3/4" Push-Fit

20 100 10 100

75160LF 75162LF

PART#

DESCRIPTION

PRICE

6.88

3/4" Push-Fit x 3/4" FIP

10

100

75168LF

PUSH-FIT FITTING - BALL VALVE UÊ ÊVœ˜˜iV̈œ˜ÊÃÞÃÌi“ÊvœÀÊ Vœ««iÀ]Ê *6 ]ʜÀÊ* 8Ê«ˆ«i UÊ 1ÃiÊ՘`iÀ}ÀœÕ˜`Ê>˜`Ê Li…ˆ˜`ÊÜ>ÃÊ܈̅œÕÌÊ>VViÃÃÊ panels UÊ œÊ܏`iÀˆ˜}ÊÀiµÕˆÀi` UÊ Compact, corrosion-resistant

COPPER PUSH-FIT STUB - OUT ELBOW UÊ ,i“œÛ>LiʜÀÊ«iÀ“>˜i˜ÌÊ «Õ“Lˆ˜}ÊVœ˜˜iV̈œ˜ UÊ Rotates after installation UÊ -«Õ˜ÊVœÃi`Êi˜`

3?=@<95C G9D8 >C6 &!

$ 5.73

LEAD-FREE

3?=@<95C G9D8 >C6 &!

$ 3.95

ORDER QTY.

CASE QTY.

LEAD-FREE

PART#

DESCRIPTION

PRICE

5.73 8.29

1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4"

20 10

100

75197LF 75198LF 75199LF

ORDER QTY.

CASE QTY.

60 50

PART# 75106

DESCRIPTION

PRICE

1/2" x 8" x 1/2" Push-Fit

1

96

3.95

13.97

1" x 1"

5

PUSH-FIT FITTING - DROP EAR ELBOW

PUSH-FIT FITTING - REPAIR COUPLING UÊ ÊVœ˜˜iV̈œ˜ÊÃÞÃÌi“ÊvœÀÊVœ««iÀÊ >˜`Ê *6 ʜ˜Þ UÊ 1ÃiÊ՘`iÀ}ÀœÕ˜`Ê>˜`ÊLi…ˆ˜`ÊÜ>ÃÊ ÜˆÌ…œÕÌÊ>VViÃÃÊ«>˜iÃ UÊ œÊ܏`iÀˆ˜}ÊÀiµÕˆÀi` UÊ Compact, corrosion-resistant

UÊ ÊVœ˜˜iV̈œ˜ÊÃÞÃÌi“ÊvœÀÊ Vœ««iÀ]Ê *6 ]ʜÀÊ* 8Ê«ˆ«i UÊ 1ÃiÊ՘`iÀ}ÀœÕ˜`Ê>˜`ÊLi…ˆ˜`Ê Ü>ÃÊ܈̅œÕÌÊ>VViÃÃÊ«>˜iÃ UÊ œÊ܏`iÀˆ˜}ÊÀiµÕˆÀi` UÊ Compact, corrosion-resistant

3?=@<95C G9D8 >C6 &!

$ 5.47

3?=@<95C G9D8 >C6 &!

LEAD-FREE

$ 3.75

LEAD-FREE

ORDER QTY.

CASE QTY.

PART#

DESCRIPTION

PRICE

ORDER QTY.

CASE QTY.

5.47 7.20

1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4"

1 1

60 30

75194LF 75195LF

PART#

DESCRIPTION 1/2" x 1/2" FIP

PRICE

3.75

6

60

75021LF

<‡ "Ê ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>]Ê ˜V°ÊNÊÓÇxäÊ >ÃÌÊ ˆÃȜ˜Ê Û`°ÊNÊ"˜Ì>ÀˆœÊ >ˆvœÀ˜ˆ>ʙ£ÇÈ£ÊNÊnää‡{nȇxÓxÈÊÊUÊÊnÈȇnÓLJÎä£ÓÊÊUÊÊÜÜÜ°iâ‡yœ°˜iÌ

Made with FlippingBook flipbook maker