Heijst - Arts-Based Research voor het sociale domein

HOOFDSTUK 1 — Werken met kunst en creativiteit in praktijkgericht onderzoek

onderzoek moet relevant zijn voor de mensen in die praktijk. Ook deze participatie vormt een rode draad van dit boek: praktijkgericht Arts-Based Research is niet alleen een aangelegenheid van onderzoekers, maar van alle actoren in de beroepspraktijk: professionals, bewoners, burgers, cliënten en cliëntsystemen, beleidsmedewerkers, politici, enzovoort.

1.2.4 Hoofdkenmerken van Arts-Based Research als praktijkgericht onderzoek

In de voorgaande paragrafen hebben we toegelicht wat de waarde kan zijn van het gebruik van de kunsten in onderzoek, en al doende hebben we een aantal kenmerken van Arts-Based Research behandeld. Daarbij moeten we vooropstellen dat Arts-Based Research meer een onderzoeksbenadering is dan een vastomlijnde methode. Er zijn vele vormen van Arts-Based Research en ons doel in deze paragraaf was niet om tot een eensluidende definitie te komen. We willen je als lezer wel op een aantal karakte- ristieken wijzen die in onze optiek Arts-Based Research als onderzoeksvorm waardevol maken voor praktijkgericht onderzoek in het brede sociaal domein. We lichten deze karakteristieken voor de volledigheid toe. Het ware Arts-Based Research hanteert een brede kennisopvatting, waarin de reëel bestaande werkelijkheid voortdurend wordt betrokken op de betekenisgeving, waardering en affecten die mensen in die werkelijkheid ervaren. Daarmee zeggen we niet dat het ene meer ‘waar’ is dan het andere. Wel zeggen we dat voor een goed begrip van een verschijnsel, bijvoorbeeld armoede, al deze kennisbronnen serieus moeten worden genomen; Arts-Based Research gebruikt kunst om die kennisbronnen te ontsluiten. Wanneer wij spreken over Arts-Based Research doelen we dus niet op kunst als onderzoeks methode , maar breder op een specifieke benadering van onderzoek die met kunst bepaalde aspecten van de wereld om ons heen in beeld wil brengen. Het goede Het is geen noodzakelijke voorwaarde van Arts-Based Research, maar in dit boek wordt Arts-Based Research opgevat als een maatschappelijk geëngageerde vorm van onderzoek: onderzoek dat niet alleen adequate kennis en inzichten over de wereld wil opdoen, maar dat die kennis en inzichten wil inzetten om concrete verbeteringen in de praktijk te bewerkstelligen. Om die reden is Arts-Based Research ook bij uitstek geschikt voor praktijkgericht onderzoek. Om dezelfde reden is Arts-Based Research vaak participatief van aard: de betrokkenheid van de mensen in de onderzochte praktijk

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online