WALL ESTHETICS 2019

i = p.

BOURBON 630 x 200 x 24/20 mm

NL

Teak wandbekleding met een antiek verouderde look. Deze wandbekleding kreeg een beschermende toplaag en een diepwarme kleur.

FR

Revêtement en teck avec un look vieilli antiqué. Les panneaux sont protégés par une couche de finition, qui les donne une couleur chaude profonde.

UK

Teak wall covering with an antique aged look. These wall panels were given a protective topcoat and a deep warm colour.

DE

Teak Wandbekleidung mit antik gealtertem Blick. Diese Wandelemente haben eine schützende Deckschicht bekommen und eine tiefe warme Farbe.

2

Made with FlippingBook flipbook maker