NIC Produktkatalog 2021 NO

b rekraft   19

Ved årsskiftet ansatte Nic-gruppen Kristoffer Enander som Sustainability Manager. Vi fikk en prat med han for å få vite mer om hans nye rolle.

våre valg, fremfor alt når det kommer til forpakninger og valg av ulike materialer.

Det snakkes mye om ”sirkulær øko- nomi” Hva er det, og hvordan ser dere på dette i Nic-gruppen? – Fritt oversatt, fra Ellen Macarthur Foun- dation, baseres ”sirkulær økonomi” på prinsippene om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling, regenerering av det naturlige system. Man går bort fra det tradisjonelle tanke- settet som innebærer ””take-make-was- ” Man skal kunne unne seg en god is med Nic-tilbehør og føle seg trygg på at vi tar ansvar for miljøet. ” te”, til å fokusere på å gjenvinne, repare- re, renovere og gjenbruke – for å skape et ”stengt system” (closed loop system). Dette skal resultere i et minimalt bruk av ressurser og minimalt avfall, forurens- ning og CO ² utslipp. – I orkla og Nic er sirkulær økonomi et av de emnene som står høyest på agen- daen. Det er det som styrer mange av

Hva gjør en Sustainability Manager? – Jeg er ansvarlig for å drive Nics strate- giske miljøarbeid fremover, les mer om strategien på side 18. I min rolle inngår også å koordinere og kommunisere vårt miljøarbeid, samt å drive ulike prosjekter. Jeg fungerer også som rådgiver og disku- sjonspartner til mine medarbeidere i orga- nisasjonen.   – Akkurat nå arbeider vi med å redusere antall engagnsartikler i plast, i henhold til SUP-direktivet (les mer i faktaruten nedenfor). Vi forsøker å finne bærekraf- tige alternativer sammen med våre leve- randører – der mange faktorer spiller inn, for eksempel CO ² avtrykk. – Vi vil jobbe nære våre kunder for å gjøre en forskjell. Et konkret eksempel er at vi hjalp en av våre største kunder med å tilpasse sin forpakning og gjøre den mer miljøvennlig. Takket være dette ar- beidet har deres årlige forbruk av plast, papir og vann blitt redusert vesentlig (mi- nus 700 kg plast, minus 700 kg kartong og minus 10000 m³ vann). Hva fokuserer Nic-gruppen på i dis- se dager mht miljøarbeid?

Hvordan arbeider Nic-gruppen med å minimere CO ² avtrykket? – Vi arbeider aktivt med å kartlegge våre produkters co2 avtrykk og vi har et verk- tøy i Orkla for å kartlegge dette på in- ternproduserte varer.

Før vi lanserer et nytt produkt spør vi alltid leverandøren om dokumentasjon som viser co2 avtrykket, for eksempel en LCA-analyse. Dette kan være avgjørende for om vi lanserer produktet eller ikke. – Man skal kunne unne seg en god is med Nic-tilbehør og føle seg trygg på at vi tar ansvar for miljøet, avslutter Kristoffer Enander.

Nyhet!

PAPIRSUGERØR Papirsugerør som kommer i en mix av fem herlige farger. Les mer på side 32.

SPISELIGE SUGERØR Sugerør med smak av sjokolade, lime eller jordbær – eller helt nøytrale. Les mer på side 32.

SKJESUGERØR PAPIR Fargeglade sugerør til slush og milkshake. Laget med FSC-merket papir. Les mer på side 32.

FAKTARUTE ”SUP” ”SUP” er en forkortning for ”Single Use Plastics” og baseres på EU direktivet 2019/904. Direktivet skal fremme en sirkulær økonomi og motvirke mengden plastartikler i naturen, og da fremfor alt i havet. Dette innebærer blant annet et forbud mot 10 spesifikke engangsartikler som sugerør og skjeer i plast.

Made with FlippingBook HTML5