1927 ny1

G j e n t o f t e K o m m u n e

Snig danske ^asvætkskoks % S t r a n d v e j s -G a s v æ r k e t K O K S fremstillet a f prima engelske Kul Høj Brændværdi • Lavt Askeindtaold * ' Billigste Priser BESTILLINGER MODTAGES - KOKSKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 1309 KASSERER- OG MAALERKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 39

UDGIVETJAF SKATTEINSPEKTØR L. LARSEN® Enke.

(282® AARGANG)

PRIS 10 KR.

KJØBENHAVN EGMONT H. PETERSENS KGL. HOF-BOGTRYKKERI Wm I

Made with