Vejviseren 1923

B e n y t E r i n d r i n g s l i s t e n S i d e 2 8 3 .

Georg R. Øllgaard og Viggo Petersen and. polyt. I m ry^ n ■o i »■ r\

Side I N D H O L D 1. Real-Register giver Oplysninger om de i Kommunen værende Institu­ tioner og Forhold, der have almen Interesse........................... .. x ......... 13 2. Hus-Register, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. Ejerens Navn er det første, og hvor det er i Paranthes, betyder det, at vedkommende ikke selv bebor Ejendommen. * anbragt ved Navnet betyder, at ved­ kommende kun bebor «Stedet om Sommeren. Ejendommens Matr.-Nr. og Vurderingssummen til Ejendomsskyld er anført i ,Parenthes umiddel­ bart efter Husnumret. Bylaget findes angivet ved hvert Vejnavn, lige­ som ogsaa Angivelse af det Kirkesogn, hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er privat Vej, sfaar dette Anført"Ved Vejnavnet................................. 31 3. Person-Register i alfabetisk Orden. Postdistrikterne ere betegnede med . henholdsvis Ch, G, H og Kl, hvilket betyder Charlottenlund, Gjentofte, Hellerup og Klampenborg. Tel. G., Hell., O., S. eller Øreh., betyder henh. Telefon Gjentofte, Hellerup, Ordrup, Søborg eller Ø re h ø j...................... 145 4. F ag -R eg ister.......................... ........... . ................................................... 253 5. Erindringsliste...................................................................................................... 283 6. Vejkort over Kommunen findes indhæftet bag i Bogen. Sparefasfen ==og © in e g n =| (Stiftet t82o) £)oE>ebfontor: H ie ls fjemm ing fen sgabe 24 Kfbelinger i: G ellerup | C fyarlottenlunb = (Bjentofte = Strcmbcej ^rebensuej { Deb 23anen„ (poftfontoret) (ijjørnet af gaegershorg Stile) Sfat til Kommune og Stat fan inbbetales i fjellerup' og ©jarltb. Kfbl. Kupons mobtages font gnbbetaling Kabent fra 9— 3, Cørbag 9— 2 famt 5^ebag Kften 5ort>altningsafbelmgeu, Tttels Fjemmingfensgabe 24, Cif. 8562, paatager ftg Kbminiftration af formuer, Cegatfapitaler, tn. v., samt paatager fig 3nbta?gts= forvaltning (fyeruttber Betaling af Fjuslqe, Sfatter, m. tn.) 3 Efonebforttoret ublejes Boyer fra 5 Kr. til 40 Kr. famt mobtages DaerbU papirer t Depot og Dærbifager. til ©pbeoartng. Ublaan mob Fjaanbpant. Søborg Poftfontoret

cand. polyt

Hellerup.

i r i g w r i l Ø r 6 r

Gentofte.

Kontorer: Strandvejen Nr. 128, Tlf. Helrup 161-1761. projekterer og leder som raadgivende Ingeniører Vandvæ rks-, V andforsynings-, Varm e-, V e j-, K loak- og Septic-Tanks-Anlæ g, K loak- og Spildevandsplaner (m. W. C.) fo r større og m indre E jendomm e. Assistance ved Udparcelleringer. — Tekniske Konsultationer.

Kontorer paa Raadhuset:

Stuen: Skattekontoret 10—3.

1. Sal: Økonomikontoret 10—3. 2. Sal: Kommunekontoret 10-3.

Kassererkontoret 10—2. Bogholderiet 10—3.

|

Forsørgelsesvæs. Kontor 10— 3.

Raadhusets Telefon-Central Ordrup 1780.

O T T O T E L L E C A R O L I N E V E J 3 - V E D T A X T G R Æ N S E N TELEFON HELRUP 376 BOGBINDERI • BOGTRYKKERI

Made with