14ZW4TAFB2

2 Tandartsassistent Niveau 4 Fase

Serie 2014 Crebonummer 91410

Tandartsassistent

Niveau 4

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Fase 2 Crebonummer 91410

artikelnummer: 14ZW4TAFB2

Colofon

Dit is een uitgave van Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Manager Zorg & Welzijn I. Rabelink

Ontwikkelteam Assisterende in de Gezondheidszorg M. Weltevrede (ontwikkelteamleider) A. Hartman M. Hesselink

Eindredactie A. Brink M. Brok

Ontwerp/DTP H. Aalbersberg R. Bokma appeltje-n grafische ontwerpen

© 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Verantwoording Stichting Consortium Beroepsonderwijs heeft van alle haar bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen teksten en afbeeldingen toestemming gekregen om deze te gebruiken.

www.consortiumbo.nl

Inhoud

Beroepsprestatie 2.1

4

Assisteren aan de stoel bij diverse behandelingen (2014-ta-bp2.1)

Beroepsprestatie 2.2

12

Zelfstandig uitvoeren van (be)handelingen en tandtechnische verrichtingen (2014-ta-bp2.2)

Beroepsprestatie 2.3

22

Verbeteren van eigen vakdeskundigheid (2014-ta-bp2.3)

Beroepsprestatie 2.4

32

Intake bij veelvoorkomende vragen en/of klachten (2014-ta-bp2.4)

Beroepsprestatie 2.5

40

Advies, voorlichting en instructie geven (2014-ta-bp2.5)

Voortgangsgesprek

48

(2014-ta-vg1)

* Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. * Waar zorgvrager staat, kan ook worden gelezen: patiënt.

Beroepsprestatie 2.1 Assisteren aan de stoel bij diverse behandelingen (2014-ta-bp2.1)

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer van het werkproces

Titel van het werkproces

Competenties die bij het werkproces horen

2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling

L Materialen en inzetten

2.2 Assisteert de behandelaar bij tandheelkundige zorg E Samenwerken en overleggen

T Instructies en procedures opvolgen

3.3 Stemt de werkzaamheden af

E Samenwerken en overleggen

Q Plannen en organiseren

4

Zorg & Welzijn serie 2014

1

Oriënteren

Typering van deze beroepsprestatie Als tandartsassistent kom je een aantal behandelingen regelmatig tegen in de algemene tandartspraktijk. Andere behandelingen zijn lastiger omdat ze minder vaak voorkomen of omdat ze veel uitgebreider zijn. Niet alleen in het assisteren, maar ook in de voorbereiding zitten verschillen. De tandartsassistent weet wat er vooraf moet gebeuren om te zorgen dat de behandeling goed verloopt. Het is belangrijk dat de tandartsassistent blijft overleggen met de behandelaar, met zijn aanwijzingen aan de gang gaat. Nadien ruimt ze alles volgens protocol op. Veerle assisteert de tandarts bij een wortelkanaalbehandeling van de 11. De 10-jarige Job ligt goed stil, maar wordt op den duur wat onrustig, het duurt ook zo lang. Veerle probeert Job een beetje af te leiden, terwijl ze ondertussen snel inspeelt op de opmerkingen van de tandarts. Het is technisch een lastige behandeling omdat het element een open apex heeft. De tandarts concentreert zich op zijn werk, terwijl Veerle zich ook met de patiënt bezig moet houden.

5

Fase 2

Tandartsassistent

2

Plannen

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdrachten in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de voortgangsbeoordelingslijst. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

{ { gesloten context

{ { geleid

3 3 uitvoeren van het eigen takenpakket

3 3 open context

3 3 begeleid

3 3 jouw samenwerking met collega’s

{ { complexe context

{ { zelfstandig*

{ { de hele zorg- en begeleidingscyclus

{ { aansturen van collega’s op hetzelfde of lager niveau

* zelfstandig is niet van toepassing omdat de beroepsprestatie ontwikkelgericht is

Het gewenste resultaat van deze beroepsprestatie De student zorgt ervoor dat de behandelunit veilig, hygiënisch en gereed is voor de behandeling. Na afloop van de behandeling reinigt de student de unit. Het instrumentarium wordt gereinigd en opgeruimd. De student assisteert de behandelaar en volgt aanwijzingen op. De student zorgt ervoor dat de voorraad van materialen, middelen en voorlichtingsmateriaal op peil is.

6

Zorg & Welzijn serie 2014

3

Uitvoeren

De competenties uit deze beroepsprestatie worden beoordeeld met behulp van de voortgangsbeoordelingslijst. De beoordelingsvormen zijn: gedragsbeoordeling en/of specifieke bewijsstukken. Maak hierover afspraken met je begeleider(s).

Opdrachten

A. Assisteren aan de stoel bij diverse behandelingen Je assisteert de behandelaar in de (simulatie)praktijk tijdens de patiëntenbehandeling.

Dit kunnen preventieve, parodontologische, restauratieve, prothetische, endodontische, kaakchirurgische en orthodontische behandelingen zijn. Door goed te kijken wat er tijdens de behandeling gebeurt en wat de behandelaar zegt, pas je je eigen gedrag aan. Op basis hiervan geef je de juiste instrumenten en materialen aan. Als er een onverwachte of spoedeisende situatie ontstaat, blijf je nauwkeurig en zorgvuldig zodat alles voor de patiënt en de behandelaar zo goed mogelijk blijft verlopen.

Gedragsbeoordeling: WP 2.1: L en WP 2.2: E, T en WP 3.3: E, Q

B. Reflectieverslag Schrijf een verslag waarin je de samenwerking en het onderling overleg verwerkt dat voor, tijdens of na de behandeling heeft plaatsgevonden. Reflecteer op je eigen gedrag. Beschrijf situaties die goed verliepen en situaties die je een andere keer anders wilt aanpakken. Geef bij alle situaties argumenten voor je handelen aan.

Reflectieverslag: WP 2.2: E

C. Een stappenplan voor steriel werken In de tandartspraktijk komen behandelingen voor waarbij de tandarts steriel werkt. De tandarts ‘staat dan steriel’. Ook degene die de tandarts assisteert, staat steriel. Misschien mag jij ook een keer assisteren bij een chirurgische behandeling. Dan moet je wel weten wat ‘steriel staan’ inhoudt.

Maak een stappenplan waarin de volgende onderdelen aan bod komen: • voorbereiden van een chirurgische behandeling • assisteren tijdens een chirurgische behandeling • schoonmaken en opruimen na een chirurgische behandeling

Stappenplan: WP 2.1: L

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan: • Volledig ingevulde voortgangsbeoordelingslijst • Reflectieverslag • Stappenplan voor steriel werken

7

Fase 2

Tandartsassistent

4/5 Controleren/Evalueren

Deze stappen zijn onderdeel van de voortgangsbeoordelingslijst.

Voortgangsbeoordelingslijst

Beroepsprestatie 2.1 Assisteren aan de stoel bij diverse behandelingen (2014-ta-bp2.1) Opleiding Tandartsassistent niveau 4

Naam student:

Cohort:

G : Goed V : Voldoende O : Onvoldoende

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling Competenties De student: G V O L Materialen en middelen inzetten kiest voor de behandeling de juiste materialen en middelen    legt de materialen en middelen in een logische volgorde klaar    zorgt ervoor dat de instrumenten en materialen schoon zijn    zorgt dat de apparatuur goed onderhouden en steeds gebruiksklaar is    Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

8

Zorg & Welzijn serie 2014

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 2.2 Assisteert de behandelaar bij tandheelkundige zorg Competenties De student:

G V O

E Samenwerken en overleggen

overlegt tijdens de behandeling tijdig, duidelijk en regelmatig

  

T Instructies en procedures opvolgen werkt volgens de protocollen van de organisatie/ praktijk

  

volgt de instructies van de behandelaar op

  

gebruikt instrumenten en middelen volgens werkinstructies van de praktijk bedient de apparatuur volgens de werkinstructies van de praktijk

  

  

houdt zich aan de wet- en regelgeving

  

volgt instructies op ten aanzien van een ergonomische werkhouding

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 3.3 Stemt de werkzaamheden af Competenties De student:

G V O

E Samenwerken en overleggen

overlegt met collega’s

  

Q Plannen en organiseren

zorgt ervoor dat de activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd, voor en tijdens het opstarten en afsluiten van de werkdag

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

9

Fase 2

Tandartsassistent

Bewijsstuk B. Reflectieverslag

Werkproces 2.2 Assisteert de behandelaar bij tandheelkundige zorg Competenties De student beschrijft:

G V O

E Samenwerken en overleggen

hoe zij overlegt en samenwerkt tijdens de behandeling(en)

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk C. Stappenplan steriel werken

Werkproces 2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling Competenties De student beschrijft: G V O L Materialen en middelen inzetten hoe zij de juiste materialen en middelen voor de behandeling kiest    hoe zij op een logische volgorde de materialen en middelen klaarlegt    hoe zij ervoor zorgt dat de instrumenten en materialen schoon zijn   

hoe zij ervoor zorgt dat de apparatuur goed onderhouden en steeds gebruiksklaar is

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

10

Zorg & Welzijn serie 2014

Afspraken met betrekking tot acties die de student gaat ondernemen om zichzelf verder te ontwikkelen (POP/PAP)

Beoordeling beroepsprestatie 2.1 Assisteren aan de stoel bij diverse behandelingen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  G oed aangetoond

 V oldoende aangetoond  O nvoldoende aangetoond

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

11

Fase 2

Tandartsassistent

Beroepsprestatie 2.2 Zelfstandig uitvoeren van (be)handelingen en tandtechnische verrichtingen (2014-ta-bp2.2)

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer van het werkproces

Titel van het werkproces

Competenties die bij het werkproces horen

2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling

L Materialen en middelen inzetten

2.3 Voert tandheelkundige behandelingen zelfstandig uit K Vakdeskundigheid toepassen

L Materialen en middelen inzetten

S Kwaliteit leveren

T Instructies en procedures opvolgen

12

Zorg & Welzijn serie 2014

2.4 Begeleidt en informeert de zorgvrager

D Aandacht en begrip tonen

I Presenteren

R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

3.5 Voert administratieve taken uit

J Formuleren en rapporteren

1

Oriënteren

Typering van deze beroepsprestatie Als tandartsassistent voer je zelfstandig tandheelkundige behandelingen en tandtechnische verrichtingen uit. Dit vraagt om veel oefening en handigheid. Je gebruikt de materialen en middelen op een correcte manier. De tandartsassistent houdt de kennis actueel om kwaliteit te kunnen blijven leveren. In de tandartspraktijk komt mevrouw Jansen voor controle. De tandarts voert deze controle uit en verwijdert meteen het kleine beetje tandsteen achter het onderfront. Hij vraagt Yasmine om te polijsten en 2 bitewings te maken. Yasmine heeft het polijsten vaak geoefend op een fantoom en een aantal keer bij medestudenten en collega’s. Enthousiast legt Jasmine alle spullen klaar en gaat ze na uitleg aan de patiënt aan de slag. Na het polijsten neemt ze 2 bitewings, ontwikkelt deze direct zodat de tandarts ze kan bekijken. Na de behandeling registreert Yasmine de behandeling in de computer. Yasmine heeft bij meneer Celebi alginaatafdrukken gemaakt, omdat de tandarts die nodig had voor een uitgebreid behandelplan. Aan haar wordt ook gevraagd om deze uit te gieten. Ze loopt naar de techniekruimte en nadat ze de afdrukken heeft gedesinfecteerd, gaat ze aan de slag.

13

Fase 2

Tandartsassistent

2

Plannen

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdrachten in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de voortgangsbeoordelingslijst. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

{ { gesloten context

{ { geleid

3 3 uitvoeren van het eigen takenpakket

3 3 open context

3 3 begeleid

3 3 jouw samenwerking met collega’s

{ { complexe context

{ { zelfstandig*

{ { de hele zorg- en begeleidingscyclus

{ { aansturen van collega’s op hetzelfde of lager niveau

* zelfstandig is niet van toepassing omdat de beroepsprestatie ontwikkelgericht is

Het gewenste resultaat van deze beroepsprestatie De student zorgt ervoor dat de behandelunit veilig, hygiënisch en gereed is voor de behandeling. Na afloop van de behandeling reinigt de student de unit. Het instrumentarium wordt gereinigd en opgeruimd. De student voert in opdracht van de behandelaar zelfstandige handelingen uit. De student begeleidt de zorgvrager tijdens de behandeling en stelt de zorgvrager gerust. De student verwerkt gegevens van de zorgvrager in het informatiesysteem.

14

Zorg & Welzijn serie 2014

3

Uitvoeren

De competenties uit deze beroepsprestatie worden beoordeeld met behulp van de voortgangsbeoordelingslijst. De beoordelingsvormen zijn: gedragsbeoordeling en/of specifieke bewijsstukken. Maak hierover afspraken met je begeleider(s). Opdrachten A. Zelfstandig uitvoeren van (be)handelingen en tandtechnische verrichtingen Je voert in de (simulatie)praktijk zelfstandig behandelingen uit, zowel tandheelkundige als tandtechnische. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: röntgenfoto’s maken, polijsten, alginaatafdrukken nemen en alginaatafdrukken uitgieten.

Je voert de behandeling goed en vakkundig uit. Tijdens het behandelen let je op de patiënt, zodat je in kunt spelen op wat de behandeling met de patiënt doet. Je voert de behandeling in de computer in.

Gedragsbeoordeling: WP 2.1: L en WP 2.3: K, L, S, T en WP 2.4: D, I, R en WP 3.5: J

B. Protocol voor het polijsten van een mond en een korte reflectie hierop Maak een protocol voor het polijsten van een mond waarin alle elementen aanwezig zijn. Verwerk in het protocol: • de materialen die je klaarlegt • de plaats waar je de materialen neerlegt; denk hierbij aan de ergonomie

• de volgorde van polijsten • waar en hoe je afsteunt • de aandacht die je voor de patiënt hebt tijdens de behandeling.

Schrijf een beknopt reflectieverslag volgens de STARRT-methode. Besteed hierin aandacht aan de argumenten voor gemaakte keuzen voor en tijdens het polijsten.

Protocol en reflectieverslag: WP 2.3: K, S en WP 2.4: D, R

C. Een stappenplan voor het maken van alginaatafdrukken Het maken van alginaatafdrukken lijkt heel gemakkelijk, maar kan behoorlijk misgaan wanneer het voorbereiden en het uitvoeren niet volgens de ‘regels’ verloopt.

Werk een stappenplan uit voor het maken van alginaatafdrukken. Maak per stap duidelijk: • wat het doel is • waarom deze stap van belang is.

Stappenplan alginaatafdrukken: WP 2.3: L, T

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan: • Volledig ingevulde voortgangsbeoordelingslijst • Protocol voor polijsten en een korte reflectie hierop • Stappenplan voor het maken van alginaatafdrukken

15

Fase 2

Tandartsassistent

4/5 Controleren/Evalueren

Deze stappen zijn onderdeel van de voortgangsbeoordelingslijst.

Voortgangsbeoordelingslijst

Beroepsprestatie 2.2 Zelfstandig uitvoeren van (be)handelingen en tandtechnische verrichtingen (2014-ta-bp2.2) Opleiding Tandartsassistent niveau 4

Naam student:

Cohort:

G : Goed V : Voldoende O : Onvoldoende

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en instrumentarium gereed voor behandeling Competenties De student: G V O L Materialen en middelen inzetten kiest voor de behandeling de juiste materialen en middelen    legt in een logische volgorde klaar    zorgt ervoor dat de instrumenten en materialen schoon zijn    Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

16

Zorg & Welzijn serie 2014

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 2.3 Voert tandheelkundige behandelingen zelfstandig uit Competenties De student:

G V O

K Vakdeskundigheid toepassen

werkt vakkundig

  

werkt precies

  

werkt bedreven

  

werkt accuraat

  

werkt vakkundig

  

L Materialen en middelen inzetten is goed op de hoogte van de werking van de materialen en middelen die zij gebruikt

  

gebruikt de materialen en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk voert de behandeling in één keer goed en correct uit

  

S Kwaliteit leveren

  

kent en hanteert de geldende kwaliteitseisen

  

T Instructies en procedures opvolgen werkt in opdracht van de behandelaar

  

werkt volgens protocollen en richtlijnen van de praktijk handelt volgens milieu- en veiligheidsregels

  

  

houdt zich aan wet- en regelgeving

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

17

Fase 2

Tandartsassistent

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 2.4 Begeleidt en informeert de zorgvrager Competenties De student:

G V O

D Aandacht en begrip tonen

herkent wanneer de zorgvrager het moeilijk heeft, voorafgaand of tijdens de behandeling

  

I Presenteren

presenteert zich als ter zake kundig

  

wekt vertrouwen op basis van deskundigheid

  

legt zaken duidelijk en correct uit

  

hanteert een goed spreektempo

  

R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

vraagt of de behandeling naar verwachting verloopt en is verlopen checkt of de begeleiding en informatie aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager

  

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 3.5 Voert administratieve taken uit Competenties De student:

G V O

J Formuleren en rapporteren

verwerkt/archiveert en registreert relevante gegevens in dossiers/informatiesysteem voert administratieve handelingen op een accurate wijze uit verzorgt correspondentie/verwijsbrieven/recepten correct handelt financiële administratie nauwkeurig af

  

  

  

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

18

Zorg & Welzijn serie 2014

Bewijsstuk B. Protocol voor polijsten en een korte reflectie hierop

Werkproces 2.3 Voert tandheelkundige behandelingen zelfstandig uit Competenties De student beschrijft:

G V O

K Vakdeskundigheid toepassen

welke materialen zij klaarlegt

  

de plaats waar de instrumenten worden neergelegd

  

de volgorde van polijsten

  

S Kwaliteit leveren

waar en hoe zij afstemt

  

de aandacht die zij heeft voor de patiënt tijdens de behandeling

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk B. Protocol voor polijsten en een korte reflectie hierop

Werkproces 2.4 Begeleidt en informeert de zorgvrager Competenties De student beschrijft:

G V O

D Aandacht en begrip tonen

hoe zij herkent wanneer de zorgvrager het moeilijk heeft, voorafgaand of tijdens de behandeling hoe zij vraagt of de behandeling naar verwachting verloopt en is verlopen hoe zij checkt of de begeleiding en informatie aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager

  

R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

  

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

19

Fase 2

Tandartsassistent

Bewijsstuk C. Stappenplan voor het maken van alginaatafdrukken

Werkproces 2.3 Voert tandheelkundige behandelingen zelfstandig uit Competenties De student beschrijft: L Materialen en middelen inzetten hoe zij op de hoogte is van de werking van de materialen en middelen die zij gebruikt

G V O

  

hoe zij de materialen en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt

  

T Instructies en procedures opvolgen hoe zij in opdracht van de behandelaar werkt

  

hoe zij volgens protocollen en richtlijnen van de praktijk werkt hoe zij volgens milieu- en veiligheidsregels handelt

  

  

hoe zij zich aan wet- en regelgeving houdt

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

20

Zorg & Welzijn serie 2014

Afspraken met betrekking tot acties die de student gaat ondernemen om zichzelf verder te ontwikkelen (POP/PAP)

Beoordeling beroepsprestatie 2.2 Zelfstandig uitvoeren van (be)handelingen en tandtechnische verrichtingen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  G oed aangetoond

 V oldoende aangetoond  O nvoldoende aangetoond

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

21

Fase 2

Tandartsassistent

Beroepsprestatie 2.3 Verbeteren van eigen vakdeskundigheid (2014-ta-bp2.3)

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer van het werkproces

Titel van het werkproces

Competenties die bij het werkproces horen K Vakdeskundigheid toepassen

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen van kwaliteitszorg

T Instructies en procedures opvolgen

22

Zorg & Welzijn serie 2014

1

Oriënteren

Typering van deze beroepsprestatie De tandartsassistent is verantwoordelijk voor kwaliteit in de praktijk. Hiervoor verbetert ze voortdurend zichzelf en de organisatie en blijft ze kwaliteit leveren. Daarnaast is het belangrijk dat ze kennis met haar collega’s deelt. Doordat de assistent doelen stelt, feedback krijgt en geeft, groeit ze in haar beroep. Kortom, een voortdurende kritische reflectie. Het naleven van protocollen is een voorwaarde om het kwaliteitsniveau te behouden. Judith werkt in een praktijk voor jeugdtandzorg. Vandaag staat er een vergadering gepland. Aan iedereen is gevraagd om vergaderpunten aan te dragen. Judith heeft voorgesteld om de functies van iedereen duidelijker te maken voor de patiënten. Ze wil voorstellen om van iedereen een foto in de wachtkamer op te hangen met daarbij de functie, zodat patiënten weten wie nu wie is en wat iemand kan en mag doen. Milouda werkt in tandartsenpraktijk Zuiderlanden. In de pauze leest zij een flyer over een aankondiging van een congres over veiligheid en regelgeving in de praktijk. Terwijl Milouda dit leest, denkt ze aan een aantal collega’s die volgens haar de veiligheid niet altijd in acht nemen. Zo’n flyer is een mooie aanleiding om tijdens het werkoverleg met elkaar in gesprek te gaan en te inventariseren wie er allemaal naar het congres mee wil gaan.

23

Fase 2

Tandartsassistent

2

Plannen

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdrachten in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de voortgangsbeoordelingslijst. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

{ { gesloten context

{ { geleid

3 3 uitvoeren van het eigen takenpakket

3 3 open context

3 3 begeleid

3 3 jouw samenwerking met collega’s

{ { complexe context

{ { zelfstandig*

{ { de hele zorg- en begeleidingscyclus

{ { aansturen van collega’s op hetzelfde of lager niveau

* zelfstandig is niet van toepassing omdat de beroepsprestatie ontwikkelgericht is

Het gewenste resultaat van deze beroepsprestatie

De student werkt actief om haar deskundigheid te verbeteren. De student gebruikt haar deskundigheid om de kwaliteit van de werkzaamheden in de praktijk te verbeteren.

24

Zorg & Welzijn serie 2014

3

Uitvoeren

De competenties uit deze beroepsprestatie worden beoordeeld met behulp van de voortgangsbeoordelingslijst. De beoordelingsvormen zijn: gedragsbeoordeling en/of specifieke bewijsstukken. Maak hierover afspraken met je begeleider(s).

Opdrachten

A. Verbeteren van eigen vakdeskundigheid In deze opdracht werk je aan het verbeteren van je vakdeskundigheid. Je stelt hiervoor een persoonlijk ontwikkelplan op en voert dit uit.

Vakdeskundigheid verbeter je door: • vakliteratuur te lezen • bij- en nascholing te volgen

• met collega’s te spreken over de uitvoering van diverse behandelingen • gehanteerde protocollen kritisch te bekijken en je mening hierover te geven • feedback over je functioneren te vragen • feedback aan anderen te geven.

Verwerk de verkregen feedback in een beknopt verslag.

Gedragsbeoordeling: WP 3.1: K en WP 3.2: T

B. Tabel in het kader van de wet BIG Maak een tabel waarin je de werkzaamheden van de tandarts, de mondhygiënist en de assistent in het kader van de Wet BIG verwerkt. Benoem hierin de voorbehouden handelingen. Gebruik drie à vier bronnen en benoem deze.

Tabel: WP 3.1: K

C. Een verbetervoorstel voor het naleven van hygiëneregels Doe onderzoek naar het naleven van de hygiëneregels binnen de praktijk. In dit onderzoek verwerk je per medewerker (met een maximum van tien medewerkers): • vijf items die te maken hebben met persoonlijke hygiëne, denk hierbij aan: gebruik van mondmasker, gebruik van beschermbril, lengte nagels, lengte mouwen • drie items die te maken hebben met hygiënisch werken, denk hierbij aan: met handschoenen in de lade, met een mondmasker buiten de behandelkamer, schoonmaken na een behandeling, handenwassen.

Verwerk de uitkomst in een schema en schrijf naar aanleiding van deze uitkomst een verbetervoorstel.

Verbetervoorstel: WP 3.1: K en WP 3.2: T

25

Fase 2

Tandartsassistent

D. Een overzicht van organisaties en vakbladen Maak een overzicht van tandheelkundige beroepsorganisaties en eventuele (vak)bladen die zich specifiek met het beroep tandartsassistent bezig houden. Vermeld per organisatie of (vak)blad: • waar deze voor staan • een kopie van een publicatie • op welke wijzen de tandarts of de tandartsassistenten op de hoogte worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Overzicht: WP 3.1: K

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan: • Volledig ingevulde voortgangsbeoordelingslijst • Tabel met werkzaamheden in het kader van de wet BIG • Verbetervoorstel voor het naleven van hygiëneregels • Overzicht van organisaties en vakbladen

26

Zorg & Welzijn serie 2014

4/5 Controleren/Evalueren

Deze stappen zijn onderdeel van de voortgangsbeoordelingslijst.

Voortgangsbeoordelingslijst

Beroepsprestatie 2.3 Verbeteren van eigen vakdeskundigheid (2014-ta-bp2.3) Opleiding Tandartsassistent niveau 4

Naam student:

Cohort:

G : Goed V : Voldoende O : Onvoldoende

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Competenties De student: G V O K Vakdeskundigheid toepassen houdt vakkennis en vaardigheden bij    draagt haar eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze over    draagt haar eigen visie op beroep en beroepsuitoefening uit    Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

27

Fase 2

Tandartsassistent

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 3.2 Werkt aan het bevorderen van kwaliteitszorg Competenties De student:

G V O

T Instructies en procedures opvolgen werkt in opdracht van de behandelaar

  

werkt volgens protocollen en richtlijnen van de praktijk handelt volgens milieu- en veiligheidsregels

  

  

houdt zich aan wet- en regelgeving

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk B. Tabel met werkzaamheden in het kader van de wet BIG

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Competenties De student beschrijft: G V O K Vakdeskundigheid toepassen hoe zij haar vakkennis en vaardigheden bijhoudt    hoe zij haar eigen kennis en expertise overdraagt op begrijpelijke wijze   

wat haar eigen visie op het beroep en beroepsuitoefening is en draagt dit uit

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk C. Verbetervoorstel voor het naleven van hygiëneregels

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Competenties De student beschrijft: G V O K Vakdeskundigheid toepassen hoe zij haar vakkennis en vaardigheden bijhoudt    hoe zij haar eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze overbrengt   

wat haar eigen visie op het beroep en beroepsuitoefening is en draagt dit uit

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

28

Zorg & Welzijn serie 2014

Bewijsstuk C. Verbetervoorstel voor het naleven van hygiëneregels

Werkproces 3.2 Werkt aan het bevorderen van kwaliteitszorg Competenties De student beschrijft:

G V O

T Instructies en procedures opvolgen hoe zij in opdracht van de behandelaar werkt

  

hoe zij volgens protocollen en richtlijnen van de praktijk werkt hoe zij volgens milieu- en veiligheidsregels handelt

  

  

hoe zij zich aan wet- en regelgeving houdt

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk D. Overzicht van organisaties en vakbladen

Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Competenties De student beschrijft: G V O K Vakdeskundigheid toepassen hoe zij vakkennis en vaardigheden bijhoudt    hoe zij haar eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze overdraagt   

wat haar eigen visie op het beroep en beroepsuitoefening is en draagt dit uit

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

29

Fase 2

Tandartsassistent

Afspraken met betrekking tot acties die de student gaat ondernemen om zichzelf verder te ontwikkelen (POP/PAP)

Beoordeling beroepsprestatie 2.3 Verbeteren van eigen vakdeskundigheid (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  G oed aangetoond

 V oldoende aangetoond  O nvoldoende aangetoond

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

30

Zorg & Welzijn serie 2014

31

Fase 2

Tandartsassistent

Beroepsprestatie 2.4 Intake bij veelvoorkomende vragen en/of klachten (2014-ta-bp2.4)

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer van het werkproces

Titel van het werkproces

Competenties die bij het werkproces horen D Aandacht en begrip tonen

1.1 Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de hulpvraag

E Samenwerken en overleggen

F Ethisch en integer handelen

K Vakdeskundigheid toepassen

T Instructies en procedures opvolgen

V Met druk en tegenslag omgaan

3.5 Voert administratieve taken uit

J Formuleren en rapporteren

32

Zorg & Welzijn serie 2014

1

Oriënteren

Typering van deze beroepsprestatie Het te woord staan van patiënten is een belangrijk aspect van het beroep tandartsassistent. Het vastleggen van verkregen informatie in het behandeljournaal is essentieel. Voorafgaand aan een behandeling of controle kan de patiënt met een vraag of klacht komen. Daarnaast komen er regelmatig vragen telefonisch bij de tandartsassistent terecht. Je toont als assistent begrip en geeft de patiënt aandacht, zodat deze zich vrij voelt om met zijn vraag bij je te komen. De tandartsassistent gaat discreet om met de informatie en ze gebruikt haar kennis. Het is verstandig om regelmatig met de behandelaar te overleggen of hem te informeren. Soms komen er onverwachte of spoedeisende situaties voor en ook daar kan een tandartsassistent goed mee omgaan. Saar loopt stage in een praktijk die een half jaar geleden gestart is in Arnhem. De praktijkmanager heeft haar duidelijke instructies gegeven over het ontvangen en inschrijven van nieuwe patiënten. Ook is haar verteld hoe ze om moet gaan met pijnklachten. Door vragen te stellen komt ze er achter of de patiënt dezelfde dag nog moet komen of dat het kan wachten. Ze is als assistent achter de receptie het visitekaartje van de praktijk. Iedere week bellen er patiënten om zich in te laten schrijven of ze stellen vragen over verzekeringen en nota’s. De meeste patiënten hebben een vraag over afspraken, willen deze verplaatsen of zijn vergeten wanneer de afspraak was. Echt lastig wordt het als een patiënt direct geholpen wil worden terwijl de klachten niet spoedeisend zijn. Als het programma van die dag echt vol gepland staat en er geen ruimte is, blijf dan maar eens rustig en beleefd!

33

Fase 2

Tandartsassistent

2

Plannen

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdrachten in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de voortgangsbeoordelingslijst. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

{ { gesloten context

{ { geleid

3 3 uitvoeren van het eigen takenpakket

3 3 open context

3 3 begeleid

3 3 jouw samenwerking met collega’s

{ { complexe context

{ { zelfstandig*

{ { de hele zorg- en begeleidingscyclus

{ { aansturen van collega’s op hetzelfde of lager niveau

* zelfstandig is niet van toepassing omdat de beroepsprestatie ontwikkelgericht is

Het gewenste resultaat van deze beroepsprestatie De student staat de zorgvrager te woord, verzamelt en checkt de gegevens. De student verwerkt gegevens van de zorgvrager in het informatiesysteem.

34

Zorg & Welzijn serie 2014

3

Uitvoeren

De competenties uit deze beroepsprestatie worden beoordeeld met behulp van de voortgangsbeoordelingslijst. De beoordelingsvormen zijn: gedragsbeoordeling en/of specifieke bewijsstukken. Maak hierover afspraken met je begeleider(s). Opdrachten A. Intake bij veelvoorkomende vragen en/of klachten

Je ontvangt patiënten aan de balie en in de behandelkamer en staat ze netjes te woord. Je schrijft nieuwe patiënten in en checkt de persoonsgegevens. Pas deze gegevens eventueel aan. Je achterhaalt de hulpvraag en stelt de aard van de klacht en de spoedeisendheid vast. Gebruik hierbij de protocollen en richtlijnen. Maak afspraken met patiënten en sta ze op een professioneel wijze telefonisch te woord. Je overlegt wanneer dit nodig is met collega’s of de behandelaar.

Gedragsbeoordeling: WP 1.1: D, E, F, K, T, V en WP 3.5: J

B. Een gestandaardiseerd recept en een verwijsbrief schrijven Je schrijft naar aanleiding van een behandeling een gestandaardiseerd recept en een verwijsbrief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moeizame extractie waarbij het element afbreekt en de patiënt voor verwijdering van het wortelrest naar de kaakchirurg verwezen wordt.

Recept en verwijsbrief: WP 3.5: J

C. Een verslag schrijven over de drie onderstaande thema’s Schrijf een verslag over de onderstaande situaties: 1. Een patiënt belt of hij komt aan de balie met een vraag over verzekeringen, vergoedingen of nota’s.

2. Een patiënt belt met een pijnklacht en wil direct geholpen worden. 3. Een patiënt belt met het verzoek om zijn afspraak te verplaatsen.

Verwerk in je verslag de volgende punten: • de vraag of de klacht van de patiënt • hoe je hebt gehandeld • waarom je zo hebt gehandeld.

Vanzelfsprekend speel jij, met de patiënt, de hoofdrol in deze situaties.

Verslag: WP 1.1: D, E, F, K, T, V

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan: • Volledig ingevulde voortgangsbeoordelingslijst • Gestandaardiseerd recept en verwijsbrief • Verslag over drie situaties: 1. verzekering/vergoeding/nota’s 2. pijnklacht 3. afspraak verplaatsen

35

Fase 2

Tandartsassistent

4/5 Controleren/Evalueren

Deze stappen zijn onderdeel van de voortgangsbeoordelingslijst.

Voortgangsbeoordelingslijst

Beroepsprestatie 2.4 Intake bij veelvoorkomende vragen en/of klachten (2014-ta- bp2.4) Opleiding Tandartsassistent niveau 4

Naam student:

Cohort:

G : Goed V : Voldoende O : Onvoldoende

Beoordelingscriteria

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 1.1 Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de hulpvraag Competenties De student:

G V O

D Aandacht en begrip tonen

toont belangstelling voor de hulpvraag

  

vraagt door

  

neemt de tijd om aandachtig te luisteren naar de aard van de klacht laat non-verbale signalen zien die aandacht en interesse tonen raadpleegt de behandelaar bij twijfel over de urgentie van een (acute) situatie en de noodzaak van een behandeling

  

  

E Samenwerken en overleggen

  

F Ethisch en integer handelen

respecteert de zorgvrager

  

gaat discreet om met gevoelige/vertrouwelijke informatie

  

handelt onbevooroordeeld

  

K Vakdeskundigheid toepassen

brengt de klacht, de risicovolle of complexe situaties van de zorgvrager in kaart

  

gebruikt haar vakkennis

  

T Instructies en procedures opvolgen maakt gebruik van standaard vragenlijsten en protocollen

  

V Met druk en tegenslag omgaan

blijft ook in stressvolle (onvoorziene of spoedeisende) situaties gericht op het werk en de zaken die gedaan moeten worden

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

36

Zorg & Welzijn serie 2014

Bewijsstuk A. Gedragsbeoordeling

Werkproces 3.5 Voert administratieve taken uit Competenties De student:

G V O

J Formuleren en rapporteren

verwerkt/archiveert en registreert relevante gegevens in dossiers/informatiesysteem voert administratieve handelingen op een accurate wijze uit verzorgt correspondentie/verwijsbrieven/recepten correct handelt financiële administratie nauwkeurig af

  

  

  

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

Bewijsstuk B. Gestandaardiseerd recept en verwijsbrief

Werkproces 3.5 Voert administratieve taken uit Competenties

De student beschrijft:

G V O

J Formuleren en rapporteren

heeft de relevante gegevens in het dossier/ informatiesysteem verwerkt/gearchiveerd en geregistreerd heeft de correspondentie/verwijsbrieven/recepten correct verzorgd heeft de financiële administratie nauwkeurig afgehandeld

  

  

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

37

Fase 2

Tandartsassistent

Bewijsstuk C. Verslag over drie situaties

Werkproces 1.1 Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de hulpvraag Competenties De student beschrijft:

G V O

D Aandacht en begrip tonen

de hulpvraag duidelijk

  

hoe zij doorvraagt

  

hoe zij de tijd neemt om aandachtig te luisteren naar de aard van de klacht

  

hoe en waarom zij zo gehandeld heeft

  

E Samenwerken en overleggen

hoe zij de behandelaar raadpleegt bij twijfel over de urgentie van een (acute) situatie en de noodzaak van een behandeling

  

F Ethisch en integer handelen

hoe zij de zorgvrager respecteert

  

hoe zij discreet omgaat met gevoelige/vertrouwelijke informatie

  

hoe zij onbevooroordeeld handelt

  

K Vakdeskundigheid toepassen

hoe zij de klacht, de risicovolle of complexe situaties van de zorgvrager in kaart brengt

  

hoe zij haar vakkennis gebruikt

  

T Instructies en procedures opvolgen hoe zij gebruik maakt van standaard vragenlijsten en protocollen

  

V Met druk en tegenslag omgaan

hoe zij ook in stressvolle (onvoorziene of spoedeisende) situaties gericht blijft op het werk en de zaken die gedaan moeten worden

  

Feedback aan de hand van bovengenoemde beoordelingscriteria

38

Zorg & Welzijn serie 2014

Afspraken met betrekking tot acties die de student gaat ondernemen om zichzelf verder te ontwikkelen (POP/PAP)

Beoordeling beroepsprestatie 2.4 Intake bij veelvoorkomende vragen en/of klachten (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  G oed aangetoond

 V oldoende aangetoond  O nvoldoende aangetoond

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

Naam begeleider: (s.v.p. voluit schrijven in blokletters)

Functie:

Instelling:  BPV

 Opleiding

Datum:

Handtekening:

39

Fase 2

Tandartsassistent

Beroepsprestatie 2.5 Advies, voorlichting en instructie geven (2014-ta-bp2.5)

Werkprocessen met de competenties van deze beroepsprestatie

Nummer van het werkproces

Titel van het werkproces

Competenties die bij het werkproces horen

1.2 Geeft voorlichting en advies

I Presenteren

L Materialen en middelen inzetten

R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

2.4 Begeleidt en informeert de zorgvrager

D Aandacht en begrip tonen

I Presenteren

R Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

K Vakdeskundigheid toepassen

40

Zorg & Welzijn serie 2014

1

Oriënteren

Typering van deze beroepsprestatie Een patiënt wil vaak graag goed geïnformeerd zijn over de behandeling. De tandartsassistent speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast kan de tandartsassistent advies, voorlichting of instructie geven over bijvoorbeeld mondverzorging. Doordat ze aandacht geeft en begrip toont, voelt een patiënt vaak meer ruimte om met zijn vragen te komen. Het is belangrijk om in te schatten hoe uitgebreid je ingaat op de vragen van de patiënt. De kennis van de assistent en het overleg dat ze heeft met de behandelaar en de andere assistentes, is bij het geven van advies van groot belang. Het is voor een patiënt erg verwarrend als hij steeds wat anders te horen krijgt. Ze let ook op het niveau van de patiënt en kijkt of er plaatjes of materialen zijn om de uitleg mee te verduidelijken. De tandartsassistent houdt haar kennis actief op peil door deel te nemen aan inhoudelijke discussies, door het bijhouden van vakliteratuur en door het volgen van bij- en nascholingen. Mevrouw Reulink belde vanmorgen om acht uur op omdat ze linksboven heftige pijn heeft. Door de balieas- sistent is ze in de spoedtijd gezet. De tandarts stelt zijn diagnose: acute pijnlijke pulpitis van de 25. De patiënt krijgt anesthesie en aan Jolien wordt gevraagd uitleg te geven over de endodontische behandeling die gestart zal worden. De patiënt geeft aan erg tegen de behandeling op te zien. Jolien zegt dat ze dat begrijpt en stelt de patiënt gerust door haar vragen over de behandeling te beantwoorden en uitleg te geven. Tijdens de behandeling let Jolien goed op de patiënt; is het goed verdoofd, voelt de patiënt zich erg angstig?

41

Fase 2

Tandartsassistent

2

Plannen

Overleg met je begeleider over je POP en de voorwaarden voor het uitvoeren van de opdrachten in de beroepsprestatie. Bekijk de resultaten en de voortgangsbeoordelingslijst. Maak vervolgens je PAP. Leg een inleverdatum voor de resultaten vast.

Stap 1 en 2 van de Wegwijzer zijn aangetoond.

De moeilijkheidsgraad

De mate van complexiteit van de beroepssituatie

De mate van zelfsturing

De mate van verantwoordelijkheid voor

{ { gesloten context

{ { geleid

3 3 uitvoeren van het eigen takenpakket

3 3 open context

3 3 begeleid

3 3 jouw samenwerking met collega’s

{ { complexe context

{ { zelfstandig*

{ { de hele zorg- en begeleidingscyclus

{ { aansturen van collega’s op hetzelfde of lager niveau

* zelfstandig is niet van toepassing omdat de beroepsprestatie ontwikkelgericht is

Het gewenste resultaat van deze beroepsprestatie De student geeft passende voorlichting en advies en maakt gebruik van voorlichtingsmateriaal. De student begeleidt de zorgvrager tijdens de behandeling en stelt de zorgvrager gerust. De student werkt actief om haar deskundigheid te verbeteren.

42

Zorg & Welzijn serie 2014

3

Uitvoeren

De competenties uit deze beroepsprestatie worden beoordeeld met behulp van de voortgangsbeoordelingslijst. De beoordelingsvormen zijn: gedragsbeoordeling en/of specifieke bewijsstukken. Maak hierover afspraken met je begeleider(s).

Opdrachten

A. Advies, voorlichting en instructie geven Je geeft in de (simulatie)praktijk voorlichting, instructie en advies aan verschillende patiënten. Tijdens het gesprek toon je aandacht en begrip voor de patiënt. Je herkent wanneer de patiënt het niet begrijpt of het moeilijk heeft. Houd rekening met verschillen tussen mensen; bijvoorbeeld hun afkomst, sociale of culturele achtergrond en hun bekendheid met de tandheelkundige zorg en mogelijkheden. Ga bij jezelf na of je kennis nog voldoende op peil en actueel is en ga hierover in gesprek met collega’s. Lees vakliteratuur en neem deel aan inhoudelijke discussies.

Gedragsbeoordeling: WP 1.2: I, L, R en WP 2.4: D, I, R en WP 3.1: K

B. Een verslag van drie verschillende voorlichtingsgesprekken Kies drie situaties waarin je een voorlichtingsgesprek hebt gevoerd. Hierin maak je duidelijk: • welke kennis je hierbij hebt gebruikt • in welke mate de verschillen tussen patiënten qua leeftijd, cultuur en sociale omgeving invloed hebben gehad op jouw presenteren.

Verslag: WP 1.2: I, L, R en WP 2.4: D

Bewijsstukken

Lever de volgende bewijsstukken aan: • Volledig ingevulde voorgangsbeoordelingslijst • Verslag van drie verschillende voorlichtingsgesprekken

43

Fase 2

Tandartsassistent

Made with