New-Tech Magazine | April 2017

April 2017

New-Tech Magazine April 2017

December 2016 22 קידום תעשיית ההיי-טק זה קידום המדינה 24 לא נעשה רווח מלקוח לא מרוצה 26 נתונים הם הכוח החשוב ביותר בטכנולוגיה כיום; הם הנפט החדש 32 אמינות: להבין למה באמת מתכוון "זמן ממוצע בין תקלות" New-TechMagazineDecember2016 22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT January 2016 New-TechMagazine January2016 COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE Save The Date March April 2017 New-TechMilitaryMagazineMarch-April2017 22 כולנו מסוגלים באמצעות הטכנולוגיה 26 על לוקהידמרטין, וישראל F-35 ה- 30 שיאעולמי בנצילות ספקטרליתשל הושג על ידי 5 דור Massive שמושב- MIMO 34 סביבהבטוחה 2017 2017 2 0 1 7 23-24 inside

February 2017

January February 2017

January February 2016

March 2015 50 ILS

New-TechMagazine February2017

New-TechMilitaryMagazine January-February2017

New-TechMilitaryMagazine February - January2016

New-TechMagazineMarch2015

22 עיצובלסביבה אוטומוטיבית 26

22 שרביטמנצחים 26 השפעתמקום התקנהשל אנטנת ברחפן על GPS עקומי הקרינה 32 הכסאהחם– המאבקבשוק כסאותהמפלט 34 פתרונותרדיו על ) RFoF גבי סיבים( לישומיםצבאיים

22 חובקתעולם 36 מפצלי הספקלהתקנה משטחיתמגיעים ג'יגההרץ 26.5- ל 40 מכווניםמזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומיםצבאיים

22 העירהמגיבה (הריספונסיבית) 42 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 60 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 66 מוסףמיוחד MEDICAL

inside

נצילותמעבדים, ביצועי יישומים, והפחדתמשתמשים 40 מוסףמיוחד SmartHome& SmartCity 50 מוסףמיוחד Connectors& Cables

inside

POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL MEDICAL

SmartHome & Smart City Connectors & Cables MachineVision IoT

Test & Measurement י לצב"דותהליכי בדיקה 08:30-16:00 ' ג , קריתשדההתעופה Avenue

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

COMPONENTS מוסףמיוחד

סיביות. כמובן שלעתים נדירות יישום יצטרך להישאר במצב סרק לפרק-זמן כה ארוך, אבלהיכולתקיימתלמקרההצורך. 31( שימוש במתנד פנימי בהספק נמוך קה"ץ) כהזנה לשעון העצר (הארוך יותר) מאפשר להשיג את פתרון העלות הנמוכה ביותר. אבל במקרה זה ניתן להקטין את , לערך 50%- צריכת החשמל עוד יותר ב מיקרו-אמפר, באמצעות גביש 2.3- של כ ) SOSC קה"ץ המחובר למתנד המשני ( 32 בעלותגבוההרקמעטיותר. פסיקה גם במקורות להשתמש ניתן חיצוניים לצורך ההוצאה של המיקרו- בקר ממצב שינה, למשל מפסק או חיישן. מהמיקרו-בקרים/מיקרו-מעבדים בחלק יש מספר פסיקות עם רמות עדיפות, אבל לעתים קרובות תכונות אלו אינן קיימות ברוב המיקרו-בקרים בעלי מספר פינים קטן הנפוציםבשוק. זוכריםאתמודול תא הלוגיקה הניתן להגדרה שבו השתמשנו כדי להאריך את פרק-הזמן של שעון עצר בדוגמההקודמת? ניתן להשתמשבו לארק כדי ליצור מקורות שיבוש נוספים כאשר אחת: INT במיקרו-בקר יש רק מערכת גם מאפשר למתכננים להוסיף CLC ה- לוגיקהמותניתאו רציפהלשגרתההוצאה ממצב שינה, ולהפוך אותה לחכמה יותר מבלי להגדיל את צריכת הזרם. כאשר המערכת מצריכה מספר אותות כדי לייצג CPU מצבמסוים, לעתיםקרובותהוצאתה- ממצב שינהלצורך בדיקתהמצב בוצעהעל סמך שינוי באותאחד, ולאחר מכן התברר ששאר האותותטרםהתממשו. עכשיו ניתן להגדיר ולשלב בין הפונקציות הלוגיות ) state machines ( המצב" ו"מכונות , או אפילו במספר מודולי CLC הזמינות ב- , כדי ליצור תנאי הוצאה ממצב שינה CLC שמונעים הפעלות כוזבות תכופות וצריכת הספקמיותרת. פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת התקן ממצב שינה יכול להוות מרכיב משמעותי מזמן ה"הרצה" בפרופיל התקופתי של יישום. בעוד שעבור מתנד פנימי של סיביות הדבר מוגבל בדרך 8 מיקרו-בקר 3-5( כלל למספר מוגבל של מחזורי שעון ,)1 us עד 200 ns מחזורים השקולים ל- סיביות, שבהן נעשה 32 בארכיטקטורת שימוש בטכנולוגיות "שינה עמוקה" כדי להגביל את זרמי הדליפה, מדובר בסדר

גודל של עשרות מיקרו-שניות, שלעתים קרובות מבטל חלק מהיתרונות שמקנה מהירות הביצוע האופיינית הגבוהה יותר לאחרמכן, או אתכולם. על אף שהיינו שמחים לבצע הכול במצב שינה, משימות מסוימות חייבות להתבצע במצבפעיל, שבו ליבתהמיקרו-בקרצורכת אתכמותהחשמל הגדולהביותר בהשוואה ליתר המודולים. בדיוק כאן הדברים הואייצוג גרפי 2 מתחיליםלתעתע. תרשים מפושטשלצריכתהזרםשלהמערכתלאורך זמן. השטחמתחתלקו צריכתהזרםמייצג את הפריקה הכוללת לאורך זמן, שנמדדת ביחידות של קולון. אם השטח הכולל מתחת לטווח מצב השינה גדול בהרבה מבמצב פעיל, ערך זרםהשינהקריטי יותר כי רוב צריכת האנרגיה מתרחשת במצב הספק נמוך. ולהפך, אם השטח הכולל מתחת לטווח המצב הפעיל גדול בהרבה מבמצב שינה, ערך זרםהשינה ופרק-הזמן במצבשינהנעשיםלארלוונטיים. יישומים ללא תקשורת אלחוטית, למשל , הם מערכות Bluetooth ® LE או Wi - Fi ® שבהן אתגר ההקטנה של צריכת החשמל גדול במיוחד. המתכננים של מערכות אלו צריכיםלהתחשבבכמותהנתוניםהנשלחת או מתקבלת, מכיוון שיש לכך השפעה ישירה על צריכת הזרם הכללית. ניתן להשתמש במודולים אלחוטיים ב"מצב משואה" כדי להוציא אותם ממצב שינה אחרי פרקי-זמן מוגדרים ולחפש אותות - או להעביר אותםלמצב המתנה כאשר לא נעשהבהםשימוש. במערכות אלחוטיות מסוג זה מהירות העיבוד של המיקרו-בקר היא למעשה לא רלוונטית, משום שהיישום מאוגד . בכל I / O ברוב המוחלט של המקרים ב- אופן, פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת המיקרו-בקר ממצב שינה משפיע באופן משמעותי על פרופיל היישום, כי צריכת 10-20 החשמלבמעגלהרדיו (באופן טיפוסי מיליאמפר) גדלה, והופכת בסופו של דבר לגורםהמכתיבאתתקציבהיישום. חיישניםאנלוגייםמצריכיםשימושבמודול (המרה מאנלוגי לדיגיטלי) על-שבב ADC של המיקרו-בקר. בדרך כלל, הזמן הדרוש ארוך בהרבה מזמן ההמרה. ADC לדגימת ככל שמשך ההימצאות במצב פעיל גדל, כך גדלה צריכת הזרם. על כל פנים, בחלק

ADC מהמיקרו-בקרים קיימים מודולי שמאפשרים לבצע המרה במצב שינה ובאופן זה לחסוך חשמל, הודות לצמצום משךההימצאותבמצבפעיל. בחלק מהמיקרו-בקרים משולב מגוון רחב של מצבי הפעלהבהספקנמוך. מצביםאלו מעניקיםאפשרותלכבותאתמעבד הליבה או להקטין את מהירות הפעולה שלו, ובמקביל לשמור את שעון המערכת פעיל באופן סלקטיבי עבור רכיביםהיקפייםעל- שבב. טענה אחת שנשמעת הרבה היא "ככל יותר, גבוהים שהביצועים של הליבה המשימות מבוצעות מהר יותר והיא יכול לחזור למצב שינה מוקדם יותר". ייתכן אמנם שהטענה נכונה במקרים מסוימים, אבל ישבהכשל לוגי. עלינו לזכור שהליבה צורכתיותרחשמלמכלמודולאחרבמיקרו- בקר. בנוסף, כל המשימות שמצריכות הפעלה של הליבה חייבות להתבצע בסדר ), ללא תלות במהירות. בשל FIFO עוקב ( כך, לא ניתן לכבות את הליבה לפני סיום המשימההאחרונה. כאשרמיקרו-בקריכול לבצע חלק מהמשימות הדרושות במקביל בעזרת רכיבים היקפיים שמסוגלים לפעול ללא תלות בליבה, המהירות של הליבה נעשית לא רלוונטית אבל מושגת הקטנה משמעותית של צריכת החשמל הכללית. רכיבים היקפיים שאינם תלויים בליבה שומרים על פונקציונליות מלאה כאשר ליבתהמיקרו-בקרנמצאתבמצבשינה. התכנון של יישומים המופעלים באמצעות כתוצאה יותר, למורכב סוללה הפך מהפונקציונליות ההולכת וגדלה שלהם. מהנדסיםנדרשיםלנתח ולהבין לגמרי את פרופילצריכתהזרםשלכלאחדמהרכיבים במצבי פעולהוהספקשונים, כדי להשיג את נצילות השימוש בסוללה הגבוהה ביותר. ערכת הרכיבים ההיקפיים שאינם תלויים בליבה הקיימת בדור הבא של מיקרו- סיביות מאפשרת למהנדסים 8 בקרים להיותיצירתייםבתכנון, מבלי שהדבריבוא עלחשבון הביצועים. הוא סימן מסחר רשום של PIC הערה: Microchip Technology Incorporated

Q1 2017

July 2016

July August 2016

New-TechMagazine July2016

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 62 מוסףמיוחד Connectors& Cables

22 איתן בשטח 30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

inside

MICROWAVE Microwave

Green Energy Medical Connectors & Cables MICROWAVE

RF הכנס השנתי ל- מיקרוגל ותקשורת

23-24.5.17

Save TheDate 24.5.17

(Internet of Things) is a forum to present, and highlight the latest trends, products, applications, development, and iness opportunities in IoT.Themarket for IoT, smart sensors,wearables, cloud, and related technologies is expanding at enomenal rate.Theconferencebrings together industry leaders,developers,practitioners,and researchersactive in IoT. The Internet of Things T 9.16 , Avenue, Convention and Event Center, Airport City 08:30-14:30

בארה"ב ובמדינות אחרות. כל יתר סימני המסחר המוזכרים כאן הם קניינן של החברותהרלוונטיות.

15:00 - 09:30 | 24.5.2017 מרכז הירידים, ת"א

The conference is sponsored by:

June 2016

November December 2016

August 2016

New-TechMagazine June2016

38 מוסףמיוחד MotionControl 52 מוסףמיוחד PowerSolutions 64 מוסףמיוחד IoT 78 מוסףמיוחד ElectroOptics& Camera

48 מוסףמיוחד MotionControl 60 מוסףמיוחד Components 68 מוסףמיוחד Connectors& Cables 72 IoT מוסףמיוחד

New-TechMilitaryMagazineNovember-December2016

New-TechMagazine August2016

22 ״אדיר״ כאן ועכשיו 26 יצירתמטרותמכ"ם בזמן אמת 30 חבר רובוטי 34 לקראתהסמכת בטיחותאוויוניקה לארכיטקטורותשל מעבדיםמרובי- ליבות

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 72 מוסףמיוחד Connectors& Cables

Motion Control Components Connectors & Cables IoT

Motion Control Components ChipDesign Test & Measurement

Motion Control Power Solutions IoT ElectroOptics & Camera

Military & Aviation Exhibitio תהביטחוניותבחזיתהטכנולוגיה מרכז האירועים"אבניו" קרייתשדההתעופה 5.

SAVE THEDATE 7.3.17

Military & Aviation Exhibition 2017 Avenue Convention and Event Center, Airport City

08:30-15:00 | 7.3.2017

08:30-15:00 | 7.3.2017 www.new-techevents.com

March 2016

March 2014 50 ILS

February 2016

Q2 2013 50 ILS

New-TechMagazineMarch 2014

May June 2016

New-techMicroWaveMagazineQ22013

New-TechMagazineMarch2016

New-TechMagazine February2016

38 הזדמנויותואתגרים

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

חג אביב שמח

22 המימושהמוצלח של מכשירי רדיו דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים 28 אנטנות METAMATERIALS חדשות 40 טרמינלים קטנים עם יתרונותגדולים בכלי טייס שאינם מאוישים 48 GOOGLE ו- 3b בשיתוף חברתגילת פורצי דרך בתקשורת לוויינים

New-TechMilitaryMagazineMay - June2016

22 מרכז פיתוח חדשלחברת ווינדריבר בישראל 42 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד POWER SOLUTIONS 74 מוסףמיוחד MICRO PROCESSORS

The Israeli Electronic Buyers Guide

22 הואחוזר? 30

שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL

Electronic Buyers Guide מנוע חיפושלאיתור ספקים יצרנים מוצרים

מערכי אנטנותעם רשתהזנהומערכי אנטנותחכמות 40 מחבריםוכבלים אופטייםלפריסה בתנאי שטחקשים 44 חישובמסלול מחדש

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS MICROPROCESSORS

www.new-techg uide.com

Made with