השבט השישי - גיליון 115

ןולובז תירוזא הצעומ

ב“עשת ינוי יאמ - 115 ןוילג - הצעומה ןותיע יתדה רעונה רפכ יבכמה רפכ קילאיב רפכ רוגי דלאווח ןיטביא השוא םינרוא םיקמעה רעש ןנחוי תמר ילע סאר תיפונ ‘ב םידיסח רפכ ‘א םידיסח רפכ www.zvulun.org.il ישישה טבשה

״...ןוכשי םימי ףוחל ןולובז״

,ה ָלֹוד ְּג ַה ה ָׁש ְפ ֻח ַה ֵמ תֹועי ִס ְּפ י ֵּת ְ ׁש ,ה ָּל ֻמ ֲה ַה לֹ ּכ ִמ ּו ףֹוח ַה ֵמ ה ָעי ִג ְנ ק ָח ְר ֶמ ,םי ִרי ִה ְּב ם ִי ַמ ָּׁ ש ַל ה ָח ְמ ִׂש ל ֶׁש םי ִע ָבֹו ּכ ...םי ִכ ּו ּי ִח י ֵטֹוע םי ִמָי ְל ,ן ָנ ָע לֹ ּכ ּו ּס ַכ ְי

,תֹורֹו ּמ ַל םַג ְו םי ִרֹו ּמ ַל ,תֹו ּת ִּכ ַל םֹול ָׁש םי ִי ַׁש ְד ָח דֹוע ְּב ה ֶא ָר ְת ִנ ,(...ן ָב ּו ּמ ַּכ םי ִמָי ה ָע ָּב ְר ַא תֹוח ָּפ) ...ם ִי ַת ְני ֵב ּו ...תוווווארתהל

השמ י ִר ֲעַי

Made with