השבט השישי - גיליון 115

ישישה טבשה ישישה טבשה

םיניינע ןכות

'סמ ןוילג 115

ןולובז תירוזא הצעומ

ב“עשת ינוי יאמ - 115 ןוילג - הצעומה ןותיע יתדה רעונה רפכ יבכמה רפכ קילאיב רפכ רוגי דלאווח ןיטביא השוא םינרוא םיקמעה רעש ןנחוי תמר ילע סאר תיפונ ‘ב םידיסח רפכ ‘א םידיסח רפכ www.zvulun.org.il ישישה טבשה

״...ןוכשי םימי ףוחל ןולובז״

הצעומה שאר ןחלושמ הצעומה ריכזמ - דרא זרא :בתכ

,ה ָלֹוד ְּג ַה ה ָׁש ְפ ֻח ַה ֵמ תֹועי ִס ְּפ י ֵּת ְ ׁש ,ה ָּל ֻמ ֲה ַה לֹ ּכ ִמ ּו ףֹוח ַה ֵמ ה ָעי ִג ְנ ק ָח ְר ֶמ ,םי ִרי ִה ְּב ם ִי ַמ ָּׁ ש ַל ה ָח ְמ ִׂש ל ֶׁש םי ִע ָבֹו ּכ ...םי ִכ ּו ּי ִח י ֵטֹוע םי ִמָי ְל ,ן ָנ ָע לֹ ּכ ּו ּס ַכ ְי

,תֹורֹו ּמ ַל םַג ְו םי ִרֹו ּמ ַל ,תֹו ּת ִּכ ַל םֹול ָׁש םי ִי ַׁש ְד ָח דֹוע ְּב ה ֶא ָר ְת ִנ ,(...ן ָב ּו ּמ ַּכ םי ִמָי ה ָע ָּב ְר ַא תֹוח ָּפ) ...ם ִי ַת ְני ֵב ּו ...תוווווארתהל

5/2012 הצעומה תאילמ תבישימ חוויד

השמ י ִר ֲעַי

:ןורושי בד ,הצעומה שאר יחוויד 4-ל הפתוש הצעומה :ן"זב םחתמ תוסנכה תקולחל הדעו .ךכמ תוסנכה תולבקמו קוקיזה יתבב תולבוגה תויושר דרשמו ןה םג לבקל תועבות רוזאהמ תויריע רפסמ הדעוה לומ םילעופ ונא .ךכב ןודל הדעו םיקה םינפה .ונתוכז לע ןגהל םינפה דרשמו חטש תרבעה תשרוד ןועבט :ןועבט לומ תולובג תדעו שי .המוחתל ,םיקמעה רעש לומ ,םירוגמל דעוימה .םיאנת וליאבו הרבעהה לע ןועבטל ןולובז ןיב תקולחמ .ימוקמה ןוטלשל זכרמה הנימש הדעווב לפוטי אשונה הקוסעתה רוזא תינכות :ןולובז - םיסכר הקוסעת רוזא ריעה לש לשמל ,תויודגנתה טעמ אל שי ,רושיא יבלשב .םיקסע תביזעמ תששוחה ,הפיח :ןולובז ינצינ רפס תיבב רויס ינצינ רפסה תיב ינבמו רצחב רויסל ואצי האילמה ירבח ועמשו האבה םידומילה תנשל חתפיש ,שדחה ןולובז ינצינ תלהנמ ,ףייטש תירואמו הצעומה שארמ הריקס .הינבהו ןונכתה ךילהת לע ןולובז הצעומל תוריחב תוריחבה תארקל ריבסה דרא זרא הצעומה ריכזמ תגצמה( ,םינפה דרשמ לש תגצמ גיצהו 4.12.12-ב .)"תויושרל תוריחב" למסה תחת הצעומה רתאב תאצמנ םע אלמ םינמז חול האילמה ירבחל רסמנ ףסונב אצמנ( תוריחבה ךילהתב םייתועמשמה םיכיראתה .)רתאב

תיב ידלי :הנומתב תיפונ רפס

הצעומה שאר ןחלושמ הצעומב

4 2 6

ןולובז למרכ ןולובז ינצינ תיפונ רפס יתב םויס תוגלמ תקולח

12 13

14

16 18 17 19 20 22 23 24 26 33 32 31 34 40 30

הקיזומל זכרמה טרצנוק םיקמעה רעשל םינש 77 רעונה רפכל הנש 75 תונומת - הצעומב תועובש החוור ישיא רוט 99 ןב אריפש םיבושיב תויליגלגה יפולא תורוד

הביבסה תוכיא תוחיטבו ןוחטב תוברת רעונו טרופס

.6/2012 הצעומה תאילמ תבישימ חוויד :ןורושי בד ,הצעומה שאר יחוויד

אלל תמייתסמ םידומילה תנש :םידומילה תנש םויס )1 יתבב הינבו םיצופיש תודובע עצבת הצעומה ,תולקת תונביהל ליחתי שדחה דלאווח ילע סאר ס"יב :רפסה

,ךורב יבא ,דרא זרא ,ריצק לכימ ,סנ ידג ,יקסנטוב ןלה ,קלוו הלאירא :תכרעמ ירבח השמ ירעי :ןותיעה ךרוע השמ ירעי :תכרעמ םלצ 04-8478167 :סקפ moshe@zvulun.co.il :ינורטקלא ראוד 'ץיבומכח תידיעו ןפג ימולש

.ןולובז תירוזא הצעומל תורומש תויוכזה לכ 04-8722260 .לט רדמס סופד :הספדהו בוציע .ךרועה תאמ בתכב המכסה אלל ונממ םיקלח וא הז ןולע ץיפהל וא קיתעהל לפכשל ןיא

ישישה טבשה 2

Made with