השבט השישי - גיליון 115

ןולובז תירוזא הצעומ תוברת תקלחמ

טרס + תוגצה 9+ 10 יונמ (הריחב 4 + תוגצה 5)

םידליל ןורטאית 7-12 יאליגל 18:00-ב יעיבר ימי 7.11.12 םלועה ןולא יפ לע

בלושמה יונמה לוחמ ,ןורטאית 3-7 יאליגל הקיסומו 17:30-ב ינש ימי

בוט ףוס ירמאקה 22-23/10/12

29.10.12 ץראמ םסוקה ץוע

ינאו יסקמ ןיסל תיב 6-7/5/13

30.1.13 םע הקיחצמה םיליגעה

26.11.12 תשקשק תרבג תשק ילכ ינגנו לילצ ץראב 14.1.13 לגנו'גה רפס 11.2.13 תואלפנ רורצ סקרקה 11.3.13 תואלפה ץראב

ךלמה המלש רלדנסה ימלשו המיבה 19-20/11/12 תודווזמ יזרוא ירמאקה 21-22/1/13 ולש אמיא ןיסל תיב 4-5/3/13 ןדע ןג שי םא המיבה

24.4.13 ינעהו ךלמה ןב

29.5.13 תוחרקה הלעמ

תרדסמ “ץוע ץראמ םסוקה” הגצהה ףסונב ₪ 30-ב סיטרכ ,דבלב םייונמל בלושמה יונמה

הריחב

רענו הנוי רשג ןורטאית

הריחב

:םיטרפל םיניגמל די תפוק 04-9848172

20.5.13 דפרקו ידרפצ

:הריחב רנטד ןתנ :םע הפיח ןורטאית - "תונמא" ןיסל תיב - "ההג שיבכ לע םיסוס" עבש ראב ןורטאית - "הווח תודוא לכה"

Made with