E1 werkboek havo

Erwordt alleenvolgens contract ontvangenenafgeleverd.

Gevraagd a Deeconomischevoorraad inaantallenSmart op1oktober 2014 is ......................................................................................................

DomeinE Financieel beleid

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b DehoeveelheidSmart dieop31oktober 2014nogdoorDeVries enCoafgeleverdmoetworden, is ..............

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Op 31 oktober 2014 is de economische voorraad van het product Smart 2.825 stuks. Bij haar inkoopbeleid houdt dehandelsondernemingvoortdurend rekeningmet verwachteprijsveranderingen.

c Inoktober speculeert deondernemingopeen prijsstijging/prijsdaling omdat .........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................\

d De technische/economische voorraadwordt gebruikt voor de bepaling van dewaarde van de voorraad opdebalans. ( havo, bewerkt )

Opgave20.4 (§20.2) HelslootNVbeschikt over devolgendevoorradenvanhet artikel Loch:

• 300 kg ingekocht à € 7,30; • 200 kg ingekocht à € 7,50; • 500 kg ingekocht à € 7,60; • 300 kg ingekocht à € 7,64.

Deze voorraden zijn in de gegeven volgorde ingekocht. De onderneming past het fifo-systeem toe. Helsloot NVverkoopt 600 kgLoch tegendeprijs van € 11.

Gevraagd a Degerealiseerdebrutowinst bij deverkoopvan600 kgLoch is ................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Debalanswaardevandenadezeverkoopnogaanwezigegoederen is ............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

196

Made with