E1 werkboek havo

Degrafiek vande totale kostenvan sorteermachineSE II is als volgt.

180.000

Hoofdstuk24 Break-evenanalyse

TKSE II

160.000

totalekosten € 1.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

0

1

2

3

4

5

6

gesorteerdehoeveelheid inmiljoeneneigeren

c Teken indezegrafiekde totale kostenlijnvan sorteermachineSE I.

OpdenBergbaseert haar keuzevandemachineopde jaarlijkse totale kosten. d Welkesorteermachine zalOpdenBergaanschaffen?Motiveerhet antwoordmetbehulpvanhet antwoord opvraag c.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e Het puntwaarbij de lijnTKSE II de lijnTKSE I snijdt, isgeenbreak-evenpunt omdat .....................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Het puntwaarbij de lijnTKSE II de lijnTKSE I snijdt, noemenweeen indifferentiepunt. f Verklaar denaam.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ( havo, bewerkt )

CE

Management&Organisatie inBalans

271

Made with