פרסומידע - גיליון 876

ידִע

פרסו

876 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

12.1. בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ וארא כה’ טבת תשע”ח 2018 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

נווה דִניאלֹ

מתקֱרר....?

מתחמם.... בשיפון

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 19:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ פלֹאפלֹ טרי חם יום יום עם מבחר תוספות קֱיימים מקֱומות ישיבה במקֱום מקֱבלֹים הזמנות בתיאום מראש | חדִש! רבנות מהדִרין גוש עציון יום ו' 6:30- ימים: א'-ה' 14:00

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online