Valvoline UNITRACK SAE 80W

09.09.2015

VERNEBLAD Valvoline™ UNITRAC SAE 80W

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Artikkelnr.

17106, 17117, 17118

Kjemikaliets bruksområde

Girolje Smøreolje

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Gi straks fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Informasjon til helsepersonell

Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig.

Håndvern

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Øyevern

Benytt øyevern ved risiko for sprut.

Annet hudvern enn håndvern

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Annen informasjon

Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Vannspray, pulver eller karbondioksid. Tørrkjemikalier.

Bruk ikke full vannstråle.

Kjemikaliet er brennbart, men ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr Annen informasjon

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Valvoline Oil as Postadresse Postboks 181 Postnr. 2021 Skedsmokorset Land Norge Telefon 64 83 52 00 Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

Made with FlippingBook HTML5