כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוגוסט 2017 - גיליון 242

ª ¤§¤

≤∞±∑ ËÒ‚‡ Ê¢Ú˘˙ ÏÂχ≠·‡

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

המרכז לתרבות נופש ופנאי בנ 13.9.17 בואו לחגוג איתנו

7 6

5 4

˙ ȄÂÒ ¨‰ÓÂÏÚ˙ ¨ Ô È¯Â˙ÒÓ

ÂÏ˘ È˘‰ Ô ÂÏÒ‰

Ë¯Ò ≠ ¯˘ÂÎ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with