Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Innhold 1. Innledning............................................................................................................................... 4 1.1 Formål............................................................................................................................... 4 1.2 Nasjonale mål ................................................................................................................... 4 1.3 Lokale temaområder ........................................................................................................ 5 1.4 Informasjonskilder............................................................................................................ 5 Sammendrag .............................................................................................................................. 6 2. Befolkningssammensetning ................................................................................................... 8 2.1. Folketall som helhet .................................................................................................... 8 2.2. Spesiell vekst i enkeltgrupper ..................................................................................... 9 2.4. Netto inn- og utflytting.............................................................................................. 11 2.5. Innvandrere ............................................................................................................... 12 Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser .................................................................. 14 Oppsummering................................................................................................................. 14 3. Oppvekst- og levekårsforhold .............................................................................................. 15 3.1. Lav inntekt ................................................................................................................. 15 3.2. Utdanningsnivå.......................................................................................................... 17 3.3 Sosial indikatorer........................................................................................................ 21 3.4. Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketall ................................................... 21 3.5. Antall arbeidsledige, andel under 30 år .................................................................... 24 3.6. Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner ............................................................. 25 3.7. Hvor mange elever fullfører videregående skole...................................................... 27 3.8. Utdanning og helse.................................................................................................... 29 Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser .................................................................. 30 Oppsummering................................................................................................................. 32 4. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø ............................................................................. 33 4.1. Drikkevannskvalitet ................................................................................................... 33 4.2. Radon......................................................................................................................... 34 4.3. Støy............................................................................................................................ 34 4.4. Valgdeltagelse ........................................................................................................... 35 4.5. Sosial støtte ............................................................................................................... 36 Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser .................................................................. 38 Oppsummering................................................................................................................. 38 5. Skader og ulykker ................................................................................................................. 39 5.1. Antall personskader behandlet i sykehus ................................................................. 39

2

Made with