292554397

Grundtaxten. b I 1860 udgav Etatsraad K r a c k en Fortegnelse over G r u n d t a x t e n i d e n in d r e By . Denne Foitegnelse, som udkom i Boghandelen, har været udsolgt i mange Aar. Den er desuden forældet, idet Ombygninger, Gadenedlæggelser og nye Gadeanlæg i de siden 1860 forløbne 40 Aar har bevirket adskillige Forandringer. Jeg fik derfor — det ligger allerede en god Tid tilbage — den Idé at ville udarbejde en ny Fortegnelse og begyndte ogsaa paa egen Haand paa Arbejdet. Imidlertid opdagede jeg snart, at ligesom Grundtaxtpaaligningen i sig selv er noget af det mest indviklede paa det kjøbenhavnske Skatteomraade, saa­ ledes var det ogsaa en vanskelig Opgave at tilvejebringe en korrekt Fortegnelse over Størrelsen af Grund- taxtportionerne som de nu paalignes. Jeg søgte da og fik beredvillig Hjælp hos den anerkjendte Specialist i Grundtaxten, Hr. Assistent L N ie ls e n paa Stadskonduktørens Kontor, hvem jeg, idet Fortegnelsen nu frem­ kommer, bringer min erkjendtlige Tak. Kjøbenhavn, 1900. L. Just-Nielsen. F o r t e g n e l s e o v e r S t ø r r e l s e n a f de G r u n d t a x t p o r t i o n e r , d e r e r e p a a lig n e d e E je n d om m e n e i d e t in d r e K jø b e n h a v n i H e n h o ld t i l R e s c r i p t e t a f 3 756 og A n o r d n i n g e n a f 1812: Udi. Skiil. Edl. Skili. Aabenraa...................................................... 32 Bo ldhusgade......................... ..................... .. L 16 Adelgade 1—61 og 2—5 8 ..................... 32 Borgergade 1—19, 2—1 4 ........................... 40 6 3 -8 1 , 60—68 ....................... 24 • 2 1 -5 7 , 16—82 ....................... 32 83—127, 70—108 ................... 20 59—93, 8 4 -1 4 4 ..................... 24 Admiralgade 1 og 2—1 6 ....................... 40 Bredgade 1—29, 2—24,................................ 40 15—33, 18—32 ................. 64 3 1 -4 5 , 26—42 ........................... 32 Amagergade............................................... 8 Resten............................................ 24 Amagertorv 1—14, 2—16....................... . . . . 1 16 Brogade ......................................................... 64 13—33, 1 8 -2 4 ................... ___ 1 » Brolæggerstræde 1—7, 2—8 ....................... 40 Amaliegade 1—17, 2—2 0 ....................... 32 9 - 1 3 , 10—16 ............... 5G 19—43, 22—42 ................... 24 B ryghusgade.................................................. 32 Amalienborg P lads.................................... 48 Brøndstræde, lille .......................................... 24 Antoniestræde................... ........................ 40 s to re ..................................... .. 24 A sy lg ad e .................................................... 20 Børsgade........................................................... . . 1 n Baadsmandsstræde Cort Adelers G a d e ...................................... 80 fra Strandgade til O v e rg ad e ........ 16 Didrikbadskjærsgang...................................... 24 - Overgade til Prinsjssegade . . . 12 Dronningens Tvergade 1—31, 2—3 8 ,... . 32 - Prinsessegade til Volden .' 8 33—47, 4 0 - 5 0 .. • • » 28- Badstuestræde........................................... 48 4 9 -6 3 , 5 2 -6 0 .. • • » 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker