Valvoline Bremserens

15.06.2016

VERNEBLAD Valvoline™ BRAKE CLEANER FG

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Artikkelnr.

745936

Kjemikaliets bruksområde

Rengjøringsmiddel

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelging

Lite aktuelt. Gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging.

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type AX/P2. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Benytt øyevern ved risiko for sprut.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Annen informasjon

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Ekstremt brannfarlig. Aerosolbokser kan eksplodere ved brann.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Fjern alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Innholdet i aerosolboksen: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Aerosolbokser samles mekanisk. Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Valvoline Oil as Postadresse Postboks 181 Postnr. 2021 Skedsmokorset

Made with FlippingBook - Online magazine maker