מרכז קהילה -שלמון - שלוחה חדשה מרכז בארי - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה ראשון לציון שלמ ו ן בארי של ו ח ה ח דשה מ ר כ ז

w w w . h i r o n i t . c o . i l 052-2781563 שרונה:

Made with FlippingBook - Online catalogs