פרסומידע - גיליון 914

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויצא |

914 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

16.11

.2018 תשע”ט |

ח’ כסלֹו

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

www . s h i r a z . c o . i l 050-2727803

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז

דִו משפחתי רח’ השײרות חדִרים, רחוב שקֱט לֹלֹא מוצא 9 אפשרות הרחבה משמעותית 2,265,000 ₪ לֹמכירה

בדִקֱלֹ

דִופלֹקֱס מעלֹה כפר עציון לֹמכירה חדִרים 5.5 מושקֱעת ומרװחת נוף אפשרױות + הרחבה

חדִרים 4 דִירת 46 רח’ הרימון לֹמכירה חדִרים 4 דִירת אפשרות + הרחבה ענקֱית, מײדִי

חדִרים 5 דִירת 45 רח’ זית שמן לֹמכירה חדִרים 5 דִירת מרװחת ומושקֱעת, מחסן, נוף + חניה מײדִי דִו משפחתי לֹמכירה חדִרים 6 מרתף ענקֱ, + מרװח חניות מקֱורות, 2 + מײדִי

בזית

בדִקֱלֹ

רימון

& 1,650,000

& 1,300,000

& 1,800,000

לֹמכירה דִו משפחתי

לֹמכירה דִירה ענקֱית

בתמר

בתמר

בתמר

חדִרים 6 ענקֱית ומושקֱעת, חדִשה ומיוחדִת

חדִרים 8 מרװחת ופרטית, חניות מקֱורות, אטרקֱטיבי ומײדִי

& 2,050,000

מחיר אטרקֱטיבי

מחיר אטרקֱטיבי

קֱוטג’ מרװח רח’ הגואלֹ לֹמכירה חדִרים 6 מרװחת ופרטית

דִירה מרװחת רח’ דִודִ המלֹך לֹמכירה

דִופלֹקֱס ענקֱ לֹמכירה

בדִקֱלֹ

בתאנה

בתמר

חדִרים 7 חניות, נוף מרפסות, ענקֱית +

חדִרים 3.5 במרכז אפרת מרװחת ונעימה

חניה, נוף, אטרקֱטיבי

& 1,870,000

& 1,180,000

מחיר אטרקֱטיבי

רח’ הגפן לֹמכירה ױלֹה מרװחת ומושקֱעת במיוחדִ, יחי’ לֹהשכרה + נוף ױלֹה מרװחת

קֱוטג’ מושקֱע רח’ הגואלֹ לֹמכירה חדִרים, 7.5 מטר, 189 רח’ כפרי מבוקֱש, פרטיות גבוהה

318 החשמונאים לֹמכירה מרװחת חדִרים, 7 מפלֹס אחדִ, מטבח גדִולֹ, כניסה פרטית, מרפסות גדִולֹות דִירה ענקֱית

גפן

בתאנה

באלֹעזר

& 1,745,000

& 3,590,000

& 1,890,000

Made with FlippingBook - Online catalogs