SundhedtilstandenKøbenhavn_1909-10

AARSBERETNING

ANQAAENDE

SUNDHEDSTILSTANDEN I KØBENHAVN

FOR

1909

AF

E. M. H O F F Stadslæge.

K Ø B E N H A V N P. M. K E L L E R S b o g t r y k k e r i 1910

Made with