פרסומידע - גיליון 880

ידִע

פרסו

880 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

9.2.2018 בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ משפטים כדִ’ שבט תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook HTML5