ניו-טק מגזין | אוגוסט 2019 | מהדורה דיגיטלית

דיווח על כמות, משקל, סיווג ומספר הסוללות בפריטי הציוד המיוצרים או המיובאים. בנוסף חלה חובה להכין ולפרסם הוראות לטיפול סביבתי והכנה לשימוש חוזר בציוד. במידה והיצרן או היבואן מבצע הליכים של מחזור, איסוף פסולת או שימוש חוזר בפסולת, מחובתו לדווח עליה. החוק מטיל גם חובה, על מי שאינו מייצר או מייבא בעצמו ציוד אלא משווקו במסגרת עסקיו, לאפשר לרוכשים ממנו למסור לו פסולת של ציוד אשר דומה לזו שרכש. הדיווח, בשני החוקים, נעשה שלוש פעמים בשנה – שני דיווחים חצי שנתיים ודיווח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון. התשלום "לגופים המוכרים" נעשה ארבע פעמים בשנה ומבוסס על התקופה המקבילה בשנה הקודמת ופעם בשנה נעשית התחשבנות. אז איפה הבעיה? החקיקה נעשתה כדי ליישר קו עם האיחוד האירופאי בכל נושא המחזור. בעת חקיקת החוקים לא בוצעו הליכים מספקים של מחשבה והתייעצות עם גורמי התעשייה והגורמים המקצועיים השונים וכפועל יוצא ישנן בעיות מהותיות לישויות אשר מעוניינות לקיים את החוק כלשונו. להלן מספר דוגמאות הממחישות, חלק מן הבעיות, הקיימות בקיום החוק: . בחוק נאמר כי הדיווח ייעשה על פי 1 המכירות – בחברות רבות המעקב על המוצרים ואפיונם נעשה בעת הקניה והכניסה למלאי ולא בעת המכירה. . בחברות רבות קיימים אלפי ועשרות 2 אלפי סוגי מקט"ים שונים ולעיתים תחלופת המקטי"ם נעשית בתדירות גבוהה ביותר ובלתי אפשרי לבצע מעקב מלא על כל מק"ט חדש ולאפיין אותו. . בחברות רבותמערכותהמחשוב הקיימות 3 אינן מסוגלות להתמודד עם הוספת שדות ושינויים גדולים בהם ובחברות אחרות עלויות הפיתוח של מודולים כאלו או נוספות יקרות מאד. BI הכנסת מערכות . חלק גדול מהספקים של החברות אינו 4 מספק מידע או שהמידע אינו מספיק לשם דיווח מלא ונכון, כנדרש בחוק. . לא תמיד ישנה אחידות בין האריזות 5 המתקבלות מהספקים, גודל וצורת האריזה יכול להשתנות בהתאם לגורמים רבים אשר אין לנו יכולת השפעה עליהם.

המוכרים והמשרד להגנת הסביבה – הניסיון הזה מוביל לשינויים שנעשים בעקבות צרכים שעולים מן השטח. ביוזמת כותב מאמר 2017 לדוגמא, בשנת זה, בתמיכת לשכת רואי חשבון ובהסכמת המשרד להגנת הסביבה פורסמה חוות דעת חדשה לדוח השנתי של חוק האריזות חוות הדעת החדשה מאפשרת לרואה החשבון גמישות רבה יותר והיא מתאימה לכל סוגי הישויות. בעתיד מתוכננת גם כתיבתה מחדש של חוות הדעת לדוח השנתי של חוק הפסולת האלקטרונית. מכיוון שמאד קשה לשנות חקיקה מתרכזים הגופים הרלוונטיים בשיח עם המשרד להגנת הסביבה, במטרה להגיע להסכמות והבנות שיאפשרו לכל הישויות לקיים את מטרת החוק עם מינימום פגיעה בעבודתם השוטפת. הכתוב אינו מהווה ייעוץ הכותב הינו שותף במשרד קבקוב בלאס ושות' אשר מטפלים בביקורות של חוק האריזות והפסולת האלקטרונית ללקוחות המשרד וללקוחות חיצוניים ובעלי ניסיון וידע רב בתחום והיו מיוזמי וכותבי חוות הדעת החדשה של חוק האריזות בלשכת רואי חשבון ובשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. http :// kabkh . co . il אתר המשרד dolev @ kabkh . co . il מייל

ואיך פותרים את הבעיות? השלב הראשון בפתרון הבעיה הוא הכרה של החוק. יש לקחת בחשבון כי קיום החוק מצריך שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים בחברה, בין היתר אנשי מחסן ולוגיסטיקה, , דרגי ניהול שונים ומכירות. IT הזמנות ורכש, לאחר הכרת החוק על החברה לתכנן את התהליך שאותו עליה לבצע, בכדי להגיע לתוצאות הקרובות ביותר לתוצאות האמת הנדרשות בחוק, התכנון כדאי שייעשה בשיתוף כל הגורמים המעורבים. בשלב זה יתגלו הפערים והבעיות ועל החברה, בשיתוף רואה החשבון שמבצע את הביקורת על הדיווח השנתי של החוק (אין הכרח שיהיה אותו רואה חשבון של הדוחות הכספיים) לתת מענה לכל בעיה שתתגלה. לאתמיד ניתן לתתמענהמלא לבעיה ולעיתים יש לבצע אומדנים, הערכות או שינויים כאלו ואחרים בכדי להגיע לתוצאה הנכונה ביותר האפשרית בשיקולי עלות-תועלת. לעיתים קרובות החברה תבצע שינויים בתהליך ותשכלל אותו כל שנה בכדי לדייקו ולהפוך אותו לאוטומטי, פשוט וישים ככל שניתן. ומה אם אני לא מקיים את החוק? אי קיום החוק עלול להביא להטלת עיצומים .₪ 150,000 כספיים של עד בנוסף, מי שמתחיל לקיים את החוק רק השנה – לא יוכל להתחמק מהשנים שעברו ויהיה עליו לשלם "לגופים המוכרים" את התשלום מיום כניסתו של החוק לתוקף. יש לציין כי לאחרונה החלו במשרד להגנת הסביבה לבצע ביקורות בחברות המקיימות את החוק, במטרה לבדוק את עמידת החברה בהוראות החוק. בהזדמנות זו אציין כי בשל אי אכיפה של הרשויות בישראל את קיום החוק ומכיוון שחלק גדול מהחברות החייבות בדיווח אינן מדווחות כלל החלו לאחרונה מספר משרדי עורכי דין בתביעות כנגד חברות אשר אינן מקיימות את החוק (הגופים המוכרים מפרסמים את כל החברות שחתמו איתן ובדרך השלילה ניתן לדעת מי אינו מדווח). ומה טומן העתיד? ככל שעוברות השנים נצבר בשוק ניסיון של יבואנים, יצרנים, רואי חשבון, הגופים

דולב חסיד, רו"ח,

« קבקוב - בלאס ושות' רואי חשבון

43 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook HTML5