Kraks Vejviser 1935 del 1

Vejviserens 1. B in d i n d e h o l d e r : A fd . I: K o r t o g P l a n e r — II s C Ja d e - o g I I u s - R e g l s t e r — I II : P e r s o n - R e g i s t e r — IV : P r o v i n s - R e g i s t e r Vejviserens 2. R i n d i n d e h o l d e r : A fd . V : R e n t - R e g i s t e r — V I: F i r m a - o g A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r — V II: F a g - R e g i s t e r — V III: I s l a n d

Afdeling II

— IX : U d l a n d e t R x p o r t D i r e c t o r y

o f D enniark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G ad e -R e g is te r . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer mctl Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gadenav­ nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ejeren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgskc Ejendommes Vedk. tillige Matrikclnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Ilenli. til Vurderingen pr. 1. Jan. 1932 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. livor Ejeren af en kbhvnsk. cllev frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Buddinge pr. Søborg, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj og Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rødovre pr. Vanløse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Registrets Omraade“.

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findeB paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn,

Made with