Kraks Vejviser 1974 gaderegister

Vejledning i brugen nf Husregistret Rækkefølgen er alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes række« følgen af første ord, f. eks. Store Kongensgade under S. Indgår en persons fornavn og efternavn i stednavnet, bestemmer fornavnet således rækkefølgen, f. eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestemmer efternavnet rækkefølgen, f. eks. H C Andersens Boulevard under A. Gadenavne mærket med stjerne ligger uden for Husregistrets område (kortskitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kor­ tene, men ikke de øvrige Husregisteroplysninger.

Korthenvisningernes første tal er nummeret på kortet i kortafdelingen foran. Den føl« gende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes.

Kortskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer.

Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gaderegistret.

Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) er det ved 15. almindelige vurdering pr. 1. april 1973 ansatte beløb (i 1000 kr.). Bemærk at grundværdien er en del af ejendoms­ værdien. Ejerens navn er anført i parentes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette anført i parentes.

Fagregister for Danmark i 1. bind. 65.000 virksomheder fordelt under 2.500 fag- og vare­ overskrifter.

Firmaregistrering for Danmark- i bind 1 a. Sammendrag af oplysninger, registreret i Aktie­ selskabs-Registret, Forsikrings-Registret og handelsregistrene vedrørende 40.000 firmaer.

Landsregister 65.000 virksomheder i alfabetisk orden, i 2. bind. Kommunikationsoplys­ ninger m.v. og henvisninger til de overskrifter i Fagregistret, hvorunder virksomhederne tillige er optaget. Realregistre i 2. bind. Administration, institutioner, organisationer, foreninger samt artikler bl. a. om parker, anlæg og bygninger. Af artikler, der kan have særlig interesse i forbin­ delse med brugen af Husregister og Gaderegister kan nævnes Bygge- og boligforenin­ ger, Bygningsfredning, Bygningsinspektorater, Ejendomsskyld, Grundejerforeninger, Kir­ ker, Offentlig forsorg, Politi, Post- og telegrafvæsen, Provstier. Se i øvrigt Stikord til Realregistréne i 2. bind (gule blade).

Vejledning i brugen af Gaderegistret findes på side 2.

z

X

z

Made with FlippingBook Annual report