Onsdag 19. september 2018

2

Onsdag 19. september 2018 •

Garsjøvegen får stor oppgradering

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Bosted og busstilbud Byggeaktiviteten er stor på Toten for tida. Det bygges boli- ger mange steder, og det ser ut til å være et umettelig marked, all den tid utbyggerne stadig kommer opp med nye prosjek- ter. Blant annet ser vi at Raufoss og Eina blir stadig mer populært. En av hovedårsakene er at det er begrenset tilgang på boliger i Gjøvik, og mange ser derfor til nabokommunen. Avstanden er kort, og fra Eina er det også overkommelig mot Oslo på rv 4. Vi skrev nylig om planene for et stort, nytt boligområde på Skreia. Der pågår det allerede bygging i Fossenfeltet, i Fossen III. I tillegg bygges det leiligheter både i Lena og Skreia sentrum. Ser vi på Skreia, er det tøff satsing som er på gang. Men utbyggingsselskapet mener bar- nefamilier ønsker å bosette seg i Skreia-området, og har stor tro på at det blir interesse når utbyggingsplanene er formelt godkjent og salget kan starte. Blant annet trekkes det fram at idrettslaget på Skreia har mange tilbud, noe som gjør området attraktivt for dem som skal etablere seg. I tillegg er Skreia et godt utgangspunkt for folk som ønsker å bo på bygda, men jobber i aksen Gardermoen-Oslo. Fylkesveg 33 blir da hovedferdselsåren sørover, og det viser igjen viktig- heten denne vegforbindelsen får framover. Østre Toten trenger enda flere innbyggere, og vi tror Skreia- området vil være spesielt attrak- tivt. Nå har vi grei veg fra Skreia fram til fylkesgrensa mot Akershus. Proppen er i Feiring. Dermed er utviklingen på Toten- sida avhengig av at Akershus klarer å få hevet vegstandarden. Det er en utfordring. Samtidig ser vi viktigheten av et godt kollektivtilbud mot Oslo. Slik det er i dag, burde det gått flere busser. Vi forstår at bussel- skapene må drive økonomisk forsvarlig. I et langsiktig per- spektiv er det likevel nødvendig å ha et kollektivtilbud som fun- gerer slik at folk ser at det er mulig å etablere seg på Toten. Busshyppigheten bør være noe lokalpolitikerne ser nær- mere på nå som de skal fronte sine kampsaker inn mot valget i 2019.

Garsjøvegen strekker seg fra bommen ved Torsætra og ender opp i Hurdal. Hele strekning- en på 11 kilometer skal nå oppgraderes. Bakgrunnen er å gjøre vegen tilgjengelig for tømmertransport hele året. Prosjektet er et samarbeid mellom Toten almenning lodd nr 3 og 4 og utføres av Toten anlegg og transport AS. – På grunn telerestriksjoner er Garsjøvegen stengt for tungtrans- port hver vår. Men med tanke på at vi skal levere tømmer hele året, er det ikke akseptabelt at det stopper opp. Derfor har vi beslut- tet å heve standarden på vegen, slik at den kan brukes hele året. Dermed står vi også friere til å planlegge tømmerdrift i de ulike områdene, sier almenningsbesty- rer Mats Halvorsrud. Han legger til at prosjektet er stipulert til 2,5 millioner kroner. Det er innvilget 35 prosent stats- tilskudd til prosjektet. – Hva skal dere konkret gjøre med vegen? – Vi skal forsterke Garsjø- vegen med ca. 10.000 tonn bære- lag. På de dårligste partiene skal det legges duk under bærelaget. Så skal det legges 6.000-8.000 tonn grus på toppen. I tillegg skal vi renske grøfter og bytte ut alle dårlige stikkrenner. Det blir en full overhaling på hele vegen. Arbeidet er allerede i gang, og vi håper å være ferdig i løpet av høsten, forteller Halvorsrud. Det må påregnes ventetid i anleggsperioden og vegdekket vil til tider være dårlig i forbindelse med utlegging av bærelag. – Vi håper trafikantene har for- Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Garsjøvegen skal rustes opp for 2,5 millioner kroner. – Vi håper at oppgraderingen er ferdig i løpet av høsten, sier almenningsbestyrer Mats Halvorsrud.

ble etablert i 2013. – Inntektene dekker det meste av vedlikeholdet til veg og snø- brøyting. Så lenge det skjer, er vi godt fornøyd, forklarer Halvorsrud. Umiddelbart etter at man har passert bommen på Torsætra kan man kjøre enten rett fram på Garsjøvegen eller ta til venstre inn på Hersjøvegen, der det er eget årskort. Sistnevnte ble rustet opp i 2015. Den fikk omtrent samme oppgradering som Garsjøvegen får nå. – Var det aktuelt med fast dekke på Garsjøvegen? – Nei, og det foreligger ingen planer om fast dekke. Men den jobben som gjøres nå er også nødvendig hvis det en gang i Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Liv Røineslien, Vestre Toten, født 1940, døde 1. september. Leif Broberg, Østre Toten, født 1947, døde 31. august. Kirsten Engelien, Østre Toten, født 1938, døde 6. september. Tom Brede Lindborg, Østre Toten, født 1956, døde 31. august. Willy Nilsen, Østre Toten, født 1932, døde 7. september.

ståelse for dette og at de ser nyt- ten av å få en bedre veg når anleggsperioden er over, sier Halvorsrud. Økt trafikk En positiv bieffekt er altså at per- sonbiltrafikken får en bedre veg å kjøre på. Trafikken på Garsjøvegen har økt mye de siste årene. – Mange bruker vegen når de pendler til Gardermoen. Det er både den korteste og billigste vegen. Et årskort i bommen på Torsætra koster 800 kroner. De som kjører fylkesveg 33 og E6, må betale et sted mellom 150 og 200 kroner per dag, sier Halvorsrud. Automatbommen ved Torsætra

framtiden skulle bli fast dekke. Slik sett ligger ting til rette. Og det er nok mange som ønsker seg asfalt på Garsjøvegen. Det samme er tilfelle når det gjelder Torsætervegen, som går fram til bommen. Det er en kommunal veg, sier Halvorsrud.

Min kjære mann, min gode far, svigerfar, vår farfar, svoger og onkel Odd Jensen født 18. desember 1928 sovnet stille inn i dag, på Østre Toten sykehjem, med sine nærmeste rundt seg. Et hjerte av godhet har sluttet å slå. Vi unner deg hvilen, men savner deg så. Skreia, 12. september 2018 Julie Helene Ole Peder Ann-Eli Lise og Chris, Kristin og Bjørn, Hanna. Øvrige familie Begraves fra Hoff kirke tirsdag 25. september kl. 13.00. Like gjerne som blomster, ønskes en gave til Toppen idrettslag. Etter sørgehøytideligheten, er alle hjertelig velkommen til minnesamvær på Toten Gjestegård.

Lørdag er det åpen brannstasjon Lørdag åpner brannstasjonene på Raufoss og Lena dørene, og selv- sagt blir det mulig å sitte på en tur med brannbilen, eller slukke en sanitetskvinnene kommer og står for servering, så det bør være mye som lokker unge og gamle til oss lørdag, mener Granlund.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

liten brann. Men det skjer mye mer: – Vi har kunnskapsløype, og besøk fra de andre nødetatene. Dessuten kommer Norsk forening for brannskadde, samt Lions, for- teller varabrannsjef Trond Granlund i Vestre Toten. Alt i alt blir det et ganske stort opplegg ved brannstasjonen, og det ventes mange gjester. – Vi har også vært så heldige at

Også på Lena går portene på brannstasjonen opp lørdag. Her blir det mye av det samme tilbudet som på Raufoss. – Det er kanskje mange som har lyst til å se den nye stigebilen vår, mener varabrannsjef Lars-Harald Bergheim. Ryktene sier at han også i år åpner kafeen «Den røde hane» i vognhallen og byr på egenproduserte sveler.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Online newsletter