Het Nieuwe Tussen 2014

F o t o : T h o m a s B

sanalyse s, de gebiedsagenda, gebiedsplannen é nmonitoring?’ m in jeagenda. een inspirerendeworkshop- en netwerkdag. wordt samenmet het programmabureauorganisatieontwikkeling eerd.

Pas op! Lees dit niet, maar blader! Dit is een procesverslag van veranderingen in het publiek domein, ter inspiratie.

H E R F S T 2 0 1 4

PS. Heb je ideeën of een bijdrageaan het programma,meld je voor 8 januari bij Jessica terMaat ( j.termaat@west.amsterdam.nl ). Kijk ook op : http://intranet.amsterdam.nl/kennis/gebiedsgericht/ en/of join deYammer-groepnetwerk gebiedsgericht werken

Pas op! Lees dit niet, maar blader! Dit is een procesverslag van veranderingen in het publiek domein, ter inspiratie. Werkatelier GebiedsgerichtWerken woensdag 22 januari 2014; 9:30-17:00 uur (locatie ntb) v a n B o l w e r k e n n a a r N e t w e r k e n

uitnodiging Werkatelier GebiedsgerichtWerken

ontwikkelopgave: Gebiedsgericht werken is één van de ontwikkelopgaven voor Amsterdam. Overal omons heen komennetwerken, initiatieven en experimentenop. Iedereenheeft het er over. Maar wat isGebiedsgerichtWerkeneigenlijk? voorwie: Wil je zien/voelenwat er al gebeurt, wil je je eigenervaringen delenmet anderen, wil jemeebouwen aanhet GebiedsgerichtWerkenwaarmeewe nogbetere resultaten gaanbereikenmet en voor deAmsterdammers. Dan ben jij degenediewe zoeken voor dit werkatelier. werkateliers: Wij willen enthousiasme enexpertisebijeenbrengen ineen reeks werkateliers, waarinwe samende nieuwewerkwijze voor de stad vormgeven. Tijdens het werkatelier van 22 januari, staandewerkwijze en bijbehorende instrumenten diewe inAmsterdamgaangebruiken centraal. ‘ Vormen Inhoudgevenaan ‘gebiedsanalyse s, de gebiedsagenda, gebiedsplannen é nmonitoring?’ Zet dedatum in jeagenda. Het wordt een inspirerendeworkshop- en netwerkdag. Deze dagwordt samenmet het programmabureau organisatieontwikkeling georganiseerd. wil jemee:

1 0 d e C o l l e g e v a n d e S t a d

PS.Heb je ideeën of een bijdrageaan hetprogramma,meld je voor 8 januari bij Jessica terMaat ( j.termaat@west.amsterdam.nl ). Kijkookop : http://intranet.amsterdam.nl/kennis/gebiedsgericht/ en/of join deYammer-groepnetwerk gebiedsgericht werken

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online