ClearLLab 10C - VI - Phiên bản tiếng việt

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU......................................................................................3 BỐI CẢNH........................................................................................3 KHUYẾN NGHỊ ĐỒNG THUẬN CHO VIỆC XÁC ĐỊNH KIỂU HÌNH MIỄN DỊCH.......................................................4 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA CÁC NHÓM CLEARLLAB 10C...........4 CÁC NHÓM CLEARLLAB 10C.........................................................4 BỘ BÙ CLEARLLAB.........................................................................5 LỰA CHỌN VÀ DIỄN GIẢI TRƯỜNG HỢP....................................5 CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN........................................................6 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................6 TRƯỜNG HỢP................................................................................. 7 KHÔNG CÓ BẤT THƯỜNG VỀ KIỂU HÌNH MIỄN DỊCH.............. 7 MÁU TOÀN PHẦN NGOẠI BIÊN................................................7 Trường hợp #1: Máu toàn phần bình thường...................... 7 TỦY XƯƠNG............................................................................. 32 Trường hợp #2: Tủy xương bình thường.............................32 HẠCH BẠCH HUYẾT................................................................. 56 Trường hợp #3: Hạch bạch huyết bình thường................56 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỐI U CÓ NGUỒN GỐC TỪ TẾ BÀO B.........................................................................80 BẠCH CẦU TĂNG LYMPHO BÀO B/U LYMPHO TẾ BÀO...................................................................................... 80 Trường hợp #4: Bạch cầu tăng lympho bào cấp tính B/U lympho tế bào.............................................80 BẠCH CẦU TĂNG LYMPHO BÀO B/U LYMPHO TẾ BÀO.....................................................................................105 Trường hợp #5: Bạch cầu tăng lympho bào cấp tính B/U lympho tế bào..........................................105 BẠCH CẦU LYMPHO MẠN TÍNH/U LYMPHO TẾ BÀO NHỎ............................................................................130 Trường hợp #6: Bạch cầu lympho mạn tính/U lympho tế bào nhỏ............................................130 BẠCH CẦU LYMPHO MẠN TÍNH/U LYMPHO TẾ BÀO NHỎ............................................................................154 Trường hợp #7: Bạch cầu lympho mạn tính/U lympho tế bào nhỏ............................................154 U LYMPHO TẾ BÀO VỎ...........................................................178 Trường hợp #8: U lympho tế bào vỏ..................................178 U TỦY TẾ BÀO HUYẾT TƯƠNG............................................. 202 Trường hợp #9: U tủy tế bào huyết tương.......................202

U LYMPHO THỂ NANG.......................................................... 226 Trường hợp #10: U lympho thể nang................................226 U LYMPHO TẾ BÀO B CÓ NGUỒN GỐC TỪ TÂM PHÔI.... 250 Trường hợp #11: U lympho tế bào B có nguồn gốc từ tâm phôi...........................................................250 U LYMPHO TẾ BÀO B TRƯỞNG THÀNH..............................274 Trường hợp #12: U lympho tế bào B trưởng thành......274 U LYMPHO TẾ BÀO B TRƯỞNG THÀNH............................. 298 Trường hợp #13: U lympho tế bào B trưởng thành......298 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỐI U CÓ NGUỒN GỐC TỪ TẾ BÀO T........................................................322 BẠCH CẦU TĂNG LYMPHO BÀO T/U LYMPHO TẾ BÀO.... 322 Trường hợp #14: Bạch cầu tăng lympho bào T/U lympho tế bào T........................................................322 BẠCH CẦU TĂNG LYMPHO BÀO T/U LYMPHO TẾ BÀO.... 346 Trường hợp #15: Bạch cầu tăng lympho bào T/U lympho tế bào T........................................................346 U LYMPHO HẠT LỚN T.......................................................... 370 Trường hợp #16: Rối loạn tăng sinh mô bạch huyết tế bào T..................................................................370 U LYMPHO HẠT LỚN T.......................................................... 394 Trường hợp #17: Rối loạn tăng sinh mô bạch huyết tế bào T..................................................................394 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỐI U CÓ NGUỒN GỐC TỪ TỦY................................................................................418 BẠCH CẦU DÒNG TỦY CẤP TÍNH.........................................418 Trường hợp #18: Bạch cầu dòng tủy cấp tính................418 BẠCH CẦU DÒNG TỦY CẤP TÍNH........................................ 442 Trường hợp #19: Bạch cầu đơn nhân cấp tính...............442 BẠCH CẦU DÒNG TỦY CẤP TÍNH........................................ 466 Trường hợp #20: Bạch cầu dòng tủy cấp tính-NOS.....466 BẠCH CẦU DÒNG TỦY CẤP TÍNH........................................ 490 Trường hợp #21: Bạch cầu dòng tiền tủy bào cấp tính................................................................................490 BẠCH CẦU DÒNG TỦY CẤP TÍNH.........................................514 Trường hợp #22: Bạch cầu đơn nhân cấp tính...............514 HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY...................................... 538 Trường hợp #23: Hội chứng rối loạn sinh tủy.................538 HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY...................................... 562 Trường hợp #24: Hội chứng rối loạn sinh tủy.................562

Mọi trường hợp đều quan trọng

2

Beckman Coulter • Các nhóm ClearLLab 10C • C33372 AA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online