Villabyerne1937

CJENTOFTBMED!ENS VENSTREEOREM m

taevJhjMH** ytt ttdUma ind i) oa ^ tri

f e y - 9 -tMáMñWWW................. tra^m f - ^ K fw ^w t................. 35 . MMimw#................ ^ 7 5 ^ - Kaaber syes etter Maa! For god Fagform g a r a n t o r e g Buntmager G. Lunow HftdggMtrdggg) ? - T)t. O'drup )9M * _ .

J 9 3 7

tFMi m í d f í i c n

Axel Halsiew,

V. Biilmann, Skoteinspekter, Hellerupvej 24. M. Direkter, Kathrinevej 21.

Aage BolLfup A ^ ^ ^ ^ Hellerupvej JO Povl Hev, Direkter J. P Jospf,, Postbiidfoiinesj Rygaaids Allé 4 f hr. Toft, Skolettestvrer Gardes Allé 6 . K. M^eetergasrti, Frue, Strandvej 185.

Det forløbne Aar har for Gentofte Keunmune været et meget begivenheds­ rigt Aar. Store Sager er bragt til A f­ slutning og nye er født af dem. Ud­ viklingen foregaar saa stærkt her i disse blomstrende Egne, at ingen behøver at kede sig. Aldrig saa snart er en stor Sag tilendebragt, før en ny er vokset frem. Med Hensyn til selve Kommunens Styrelse er det for­ løbne Aars store Begivenhed Ind- ^ ^ M n a f d ^ ^ nye Ra ^hu^ 20 Aar at h ^ ^ v æ ^ ^ s ^ H ^ t e r hele Kommunens Administration ble­ vet samlet under et fint Kobbertag, saa Funktionærerne fra de forskellige Afdelinger kan gaa paa Visit hos hin­ anden og tale sammen om Tingene. (Jg Kommunens Borgere kan gaa ned paa Raadhuset og være sikker paa at finde

talea efter Maaler, saa de, der rutter med Vandet, kommer til at betale der­ for. Det vilde være trist, om Værket kom til at lide baade af Vand- og Pengemangel. Nu gaar det ssvadan, at det store Vandforbrug vel belaster Vandværkets Drift stærkt, men tillige øger Overskudet. Hr. Frederiksen vil ved Budgetbehandlingen med en Mængde Tal godtgøre, at Overskudet er ganske uanstændig stort, og at Prisen derfor bør nedsættes kiækkt- ^! 8 L og Hr. Paul-Petersen vil svare, at Værkets D rift naturligvis kun ¿/ør Atufe r siy rtft', og at man derfor ikke bør beskatte Folk paa Vand­ forbruget. Men, vil han føje til: Vær ket skal med de store Udvidelser for Øje konsolidere sig, saa vi maa vente med Nedsættelsen. For ¡.Nesa's Vedkommende har 1936 født de store Udvidelsespianer og den store Kapitaiforøgeise. Det er et stadig bedre Aktiv for Kommunen. Det sælger Strømmen til en billig Pris og tjener endda store Penge. Hr. Grumstrup har for Alvor gavnet sin Kommune, da han i sin Tid drog Om­ sorg for, at den erhvervede Aktie­ majoriteten i det store Værk. KloakvaMnat. Paa Afiøbsvæsnets Oinraade har det forløbne Aar sat store Arbejder i Gang. Den afskærende Kloak, der ska! K ^ ^ n Da T u b o^ Dl Skovshoved og undervejs forsynes med et Par Pumpestationer for derefter at føre Kloak vandet ud paa dybt Vand. er sat godt i Gang. Det vil give meget Arbejde i hele Aaret )937 og paa følelig AIaade være med til at aflaste Arbejdsløsheden. Det egner sig netop fortrinligt hertil, fordi det i alt væsentligt kun bruger danske Alate- rialer og derfor ikke stiller Krav til H w m n ^ ta ^ D ^ D ^ ^ ^ a t h a a ^ , ^

** .4. t liYiatensen, Sporvejsfunktionær, S D M d ^ ^ ^ ^ l ^ V m ^ rH ^ ^ , Hovedbøglioider, Komitéens Hovedkasserer, L'arotinevej 6 . Postgiro Nr. S67. K. Alerup, GwM^^, G ^ dM A lh é ^ . Henrik Vedel, r^M. Kap^^^ Helterupgaardsvej 18.

Fr. Jeaa, Kontorchef,

AI. Steintlial, Frk., Overbeatvrerinde, Kathrinevej 15. E. Vilstrup,

Frue, MMM^, Hellerupvej 9.

Byggeforetagende vi! være en betyde­ lig Fordel for den Kommune, hvori det foregaar, ligesom Sygehusets Drift i det lange Løb vit give Kommunen stor Fordel. Selv „Nesa"a Smer- teiiebarn. Trolleyvognen, vil have Gavn af de mange Besøgende til Syge huset. Og saa er der den meget be hagelige Ting, at det ikke er Kommu nen, der skal betale Gi'ldet. Trafikmidlerne. Kommunens Vækst er betinget af gode Trafikmidler. Der er da Grund til at glæde sig ovér den nye Lyngby­ vej, som i det forløbne Aar har faaet sin store Ldvidelae. Her vil i Løbet af det nye Aar blive aabnet en direkte Linje fra Lyngby tiJ Nørrevold. Det er i hvert Fald noget nyt og for- haabentlig ogsaa noget nyttigt. Et rigt Aar, det hidtil bedste i Gentofte Kommunes Historie, er gaa^ i Graven. Vi har Lov at haabe, at det nye vil blive endnu bedre. Naar vi om et Par Maaneder har overstaaet Kommunevalget, ligger Vejen aabeu for et energisk og frugtbringende Arbejde. Det fdrste Mdde i det nye Raadhus Gentofte Kommunalbestyrelse hol­ der i Januar AIaaned kun ét Møde, der til Gengæld faar en s^erlig Glans over sig ved at være det første Møde, der holdes i den fornemme Afødesøl paa det ny Raadhus. Alødet holdes Tirs­ dag den 19. Januar Kl. 16. Dags ordenen er endnu ikke fastsat. Deres Selskab? Contofto KommunalboåtyrolM lagor oit Madolohato i Brug den 19. Jan.

- NE KOMtMCagoaøaæø

Høradorffavøj K — København V.

Central K Central

Oberstinde l^rajath bl laiemKiriajm

0 j € n U n d t f M g e l ae

4 ni<

Jul

P r 1ser Lars \telacn A A mranUve VX t fli.

paa ,,So!hjem^^ D e r ^ ^ r L e s tH o ^ i Oentofte er ve

ret berammet til den 29. Ueesmim Foreningens Ungdom. RH^ h ^ d G Foreningens Featudvalg imidlertid Erstatning at arrangere en Faiteh feat ferst i Februar AIaaned i f'oi delse med Stiftelaeafeaten. ])et o Aleningen, at Bernena akal ha-e Lo ^ ^ la a K ^ D n ^ ^ ^ ^ M u ADlig^ ^ r ^ ^ M a M l a ^ ^ ^ f ^ d e V ^ ^ nere paa .Aftenen. Endnu forelig^jor dog ikk. noget definitivt, men Fet valget overvejer og vf) anareat fremi me med nærmere Ateddelelse. For Scoge-Udstyr og Stngc-U] yde- eleret nsell)) llerentt M4CASM tHAMHEHIJ T tf. O r d ru p 132 o g 732 Hvorfra, hvorledes, hvornaar A fK æ dW aM L Def ó'cAetifierysI-e Forfny. Denne Bogs Helte er de stor snaaa Ting, som vF daglig moder vet, og Som vi derfor kender saa j at vi næppe lægger Alærke til det ler ved noget rigtigt ona dem Her i denne Bog hører de imi' G d o pm M D ^ v æ ^ lD ^M G em D thi de bliver næsDn levende, fgem de Væsner, der fortæller os om Oprindelse, Opdagelse og daglige den iblandt os. Naar vor Tilværelses daglige gesvende: Sukker, Glas. Jern. C Penne, Uld, Lommeure og mange dre begynder at fortælle os om d Skæbne, bliver vi forbavsede og pludselig alt dette i en ny Belyse og forstaar med ét Stag den Bel ning, som disse Ting har eller tisr h Nutid og Fortid.

Fru Benedicte Brandt.

^ ^ m ^ e r d ^ L ID or lyder det usandsynligt for den. tier for faa Dage siden har set hende rank og ^p.endstig gaa hen .id Stranihejen og faaet en hjertelig Hilsen med Onsket om en god Jul. Fru Brandt var .som en Del af Hellerup, fra forste Færd td H O ^ ^ ^ I ^ im D t ^ ^ ^ d iH e H ^ u p g a ^ d g d fm M .^ ^ m ^ o g n ^ l ^ ^ d ^ m d ^ ^ p rO htrandp.srken l.ia ganske iiherørt, da der ikke tandtes store Huse, men Ko heiihavnetne hegyndtc at flytte iierud - en hroget hk.ire fra alle Byens Kit- ker — sai der en Flok. der længtes efter og arbejdede [laa, .it Hellerup skulde faa sin egen Kirke, blandt dem \ a r D ^ I G ^ ^ p K ^ ^ m k m ^ o g M ^ nighed.shitse) skulde bygges — atter r a r F ^ I H ^ ^ t U a n d t d -m . dm g d i Spidsen ; s mindes en straalende Som n m H ^ t iM ^ n ^ ih ^ v æ n g ^ . ^ m l G u Brandts Sos(.er l.iante os. og i de fol- gende .\ar. bester og Basarer sar Fru Brandt altid en drivende Kraft. i).i Menighedsraadene kom, var Fru Brandt seli skreiet Medlem og hiev tler i a W e A a ^ M da ^ m f ^ k ^ g D ^ a g ^ l 2 t A ^ ^ a H ^ n Menighedsplejens dygtige Leder, elsket og agtet .if .ille, der tr.i-ngte til H jalji H ^ m F n i H ^ m & e n d k o mH^ I i W -Arbejde etter en Best.vrelse gjorde hun sig gæhlende sed sin rolige forstandige Og kæH^e ^ og Sager. Efterhsanden ha\de Fru ^ ^ m B D m k k e t s ^ m l^ ^ m e L m ^ e lige Hret't. men sin Bdielkres lieholdt hutl til det sidste. f)gsaa der h.iviie hun ræret med fra den første Begyn d e h ^ ^ ^ d ^ ^ a r ^ M d ^ A r ^ - p ^ ^ ^ r var hende kæresf. — Hellertt)) Menig hed har lidt store Tah i det sidste .Aar. vi synes det er svært, at vi ogsaa skulde miste Fru Brandt, der er faa af hendes Støbning.

Tstsfsa Hsirup 4777 & 2523

Julefesten blev aflyst

dra

1 B(6dgt afholder Cenfoffe Kom munat- og Qrundejerforening en kombfneref Feefefevne- og Sftffe!- eeefeef Tit Borg for Børnene og til Beroli­ gelse for de mere ængstelige P'orsetdre fulgte Genfn/fe A'ommxno/- og Grund- ejer/otewtng — som vore Læsere vil vide — Stadslægens Henstilling.og afl.yste d e n t ^ ^ H M ^ R d ^ ^ ^ ^ d ^ h s ^ e ^ ^

selvstændig Amtsstue for Nordre Birk. I Gentofte er bygget en mægtig IR^minDnhah l^ ^ ^ n d e r e r g ^ D store Forarbejder til et moderne StA- dion, hvor I ngsinmmens Idrætsliv ka Dnde LdDH^^^ KmDNg ska r.ævne, at den smukke Kirkegaard j.aa .Marisbjerg med tilhørende Kapel og K ^ m ^ m h ^ ^ t a ^ t i B r u ^ vt Amtala alora Gaavr. Endelig skal vi pege paa de store AtlæpRr, Mmi^mtW ^ r i G ^ ^ ; e R ^ har planlagt i Gentofte Kommune. Der er først Kystvejen, hvis Anlæg det i hvert Fabl bliver interessant at -følge og se færdiggjort. I hvert Fald i den førsD Tid vil det sikkert blive en betydelig Turiøtattraktinn. selv om den 1 saa Henseende ikke kan maale sig mad Lilleliæltsbroeti. Og dernæst Amtssygehusets planlagte Udvidelse. Dgt af an Balvfølga, at at saa atoirt

2 # t e TU ffMUfMKVKT! MUM 99. 9L kNUSIt kOkS kC.2..40 httk kOkS k&2.:M NØDDk kOkS k^ 3LM kfVtPH OG MHHAAtty gUaUMG W5TTO KOW759V VfO MOMAGemM

Alens vi er ved Skatten, maa vi o n n d e o m d k t n R a D n i ^ d v ^ D ^ D ' Argum^rnimml denne D rnnH^^Ræ R^m. H ad sm an gRm e rnuK ^U ^ d eL Paa Raadhuset har Skattevæsnet Plarla nok. og det er da kun et Sjtorgs m^Hmn VH^ . A lD r ^ e D a d ^ n æ ^ e Skatteaars Begyndelse til Foraaret tiør Skattebilletterne indrettes til ]() Rater Der kan ikke gørea for meget for at lette Skatteyderne Betalingen. Da alora VaarBar. J 1936 er Vandværket ved Sjælsø blevet færdig, og man forbereder sig Straks paa Fortsættelsen. Der bruges Som bekandt en Masaa Vand i Ge^- tofta Kommuna. Dat ar godt, dat ba-

TU ttOM : M tLBUP 4 6 1 2 STPAWDVMS-CASV/CHfH fUANDVtJ 72. MHIHUP

/fefferwp, 4.—].-3 7 .

hmmy VUUrup, f. FFfeAAegBpMf.

Made with