Villabyerne1937

VÏLLABYERNES BLAD

MKSPBUn tuM STKANUVBJ [^ i HBLKOB *os. BUUTtKBNS HU$. KAAD.1 HUSPLAOS !7. TLB. Ai^NOUCmi rtL NAKMBST PØLGBNDB NUMAtaj MODTAGES tNDBN ONSDAG KL !

HVRK T O K S D A O T )L HVWT MJHM ) HHLLBKUP. UBNTOF Tn. VANGBDN, JAOBKSaOAG. SKOVS- HOVZD OKDRUr. KLAM fBNBOKGGG TAA<^MK OK-AO: í4^oeo EKSBM fL

00 skuret det lille Hjem. har < klud 00 Skrubbe, saa alting ¡J Børnene har taaet nyt Tøj, bievet klippet, lille Søster bar Haarbaand, og fiere Gmge omD,J hun nede hos Urtekræmmeren )or,ø fonere tii Rederiet, om der er hørt! — for nu kommer Far hjem! Og for os aiiesammen er det Danmark. E/ter Ejnar Hoibøiis Under Julelysene Som en jestliy Straolekran! skinner ktart jrj Træets Jutens Lys, soa uarme, renø bttnkende som Stjernegtans. Huert aj dem er som en Drøø] om en Gtæde — om en Lykhs;} — SomenRiydom, somet Smyk som en Tro — tiusatig øm paa, ot Lysets Aand maa sejre I ouer Mørket — oy henuejre att det jatske, ott det damme' — paa, at Løynen maa jors!tin¡ oy det yode uinde frem.' Se de yyidne, stitte Flammer strooler uemodsjulde som Symboi paa det, der sk., jrs en Verden jor at Jammer, brinye os den dybe Fred yennem Næstekærtiyhed.' Luerne siy hæuer — uoksende de bæuer — jitmrer — /takker, /ør de i Stitbed dør.' Inyen Ktaye — inyen Klage - Cudøtjenestet GentoHe Ktrhe. Nytoarso/ten. Ki. 33tk: Psstæ bjærg. Nytoarsday. Kt. 10: Provst Sctit; Skriftemaai Kt. 0%. Kl. 17: Pastor Sehjetterup. Skrift Kl. 16^4. Sønday den 2. Januar. Ki itt Teyibjæry. Daab. Ki. 17: Cand. theol. Lombatt-Ï Attergang ved Pastor Teytbjærg. Vøngede Kirke- Nytaarsa/ten. Ki. 23 An Pastor Chr. Norteo. Nytoarsday Kt. iO: Højmesse w stor Mogesss Buch. Sønday den 2. Januar. Ki. iO: ved Pastor Cbr. Norteo. DyssecMrds Kirken Nytoarso/ten. Ki. 23^4: Psstof Tbyye Jacobsen. Nytoarsday Ki. 10: Pastor Hass1 Jacobsen Sønday den 2. Januar. Ki itt Hans Tbyye Jacobsen. Hellerup Klrke^ Nytaarsa/ten. Ki. 23h: Pastæ i Jessen. Nytoarsday. Kt. iO: Pastor Vø Sønday den 2. Januar. Kl. iOo)^ Pastor Harold Jessen. MeøslMklrken. ' Nytaarsa/ten. Gudstjeneste El-] ved Pastor Erik Thossiny og ihen fører C. Sto//eidt. Nytoarsday Højmesse Kt. 19 stor Erik Tboniny. Skrm. 9.30. lH tengudstjeneste. Søndag den 2. Januar. Kl. iO: M ved Pastor Kaj Hotmer. Skrm. 9J9) Aftengudstj. Kl. 17: Pastor w)) Skt. LukMstlftelsens I Nytaarsa/ten. Kl. 23 P"'"' Lange. Nytaarsdog. Gudstjeneste R- Pastor Paui Mütter Skrm. efter Søndag den 2. Januar Kl. i0)4. Pastor Bütsou! RobJe. efter Præd. Ordrup Kirke. Nyioorsa/ten. Ki. 23'r An Pastor Viggo Houmand Nytoarsday. Ki. 10: Højmesse: Sebjøning-Jepsen. Skrm. Ki. J Ki. i7: Aftengudstj. Pastor Jepsen. , Søndag den 2. Januar. Ki. messe ved Pastor VtyOa Skrm. % Time før. Skovshoved Nytaorso/ten. Gudstjeneste Rj Pastor Gottscbaick-Honsen. J Nytaarsdog. Gudstjeneste R- ^ stor K. E. Nieisek. Søndag den 2. Januar Gø Kt. iO: Pastor Gottscbalck-Ha'"**! Skt- Andreas Klrkøkjj Nytaarsa/ten. Ki. iO^: Andagt- Nytaarsdag. Ki. HMt. Kl 7 Messe. Ki. iO: Højmesse. Ki i'J Søndag den 2. Januar Kt ^ og Kl. 0 st. Messe. Kl. !0 Højt^ 17 Andagt. ' SkL ThereølBP Nytoarso/ten Kl. 23.40 Andará Nytoorsdag. Kl. Øt 4 Højme^ st Mesøe. X!. 17 Andagt bituer i mit Sind titbage, — kun et Sug, et Saun — uden Naun — uden Naun.' Jut 1937. Georga Skougoard Pett

Hvad hjælper dett væ!dtpe Teh- %ih, de iusittd vye Jndretntwoer, diy tnange Love, att det, vi Mennesker i disse Aar stabicr op, naar det er et npt Sind, vi manpier op aiene træn- per tii. Med blændende Ærperriphed, med stbctvinpeiip Vitjc tit Mapt stormer vi fremad. Er ikke det heic Ærperriphed op Maptsppe? Hved, om vor Lpst tii at herske biev overvundet.' Vi paar ind i Kamp op Konkur­ rence. Vi orpantserer Masserne. Vi priber de npc Voaben op knuser ait det pamie op overievede. Vi pennem- farer Katuren, op vi udppnsker dens Hemmeiipheder med Lup op med astronomiske Kikkerter. Vi priber den væidipc Teknik. Vore Dværp- kræfter diriperer biot med en traad- fin dirrende Nerve mæptipc Maskin- kompiekser. Det er, som Aiaddins Lampe op Lampens Aand, hvis Kpkiopkraft pør Menneskets Viije, mens Jorden smedes i Maim op dø- bes i Radioaktivitet Aoh — denne iattcriipe, pusiinp- eptipe Viije, dette dværpusie Fnup, der bryster sip overmodipt midt i sin Maptiøshed — op Maptfuidkommen- hed. Vi drømmer om Hævn over den eimæptipe Verden, hvori vi viijeiøst er sat. Vor Lidenskab er at sprænpe Lænkerne, at beherske, at biive sia- visk adiydte. Vi vii besidde for at kunne herske efter Behap. Vi vii være Despoter, vi med vore Siave- sfæie. Enpanp vii Samhøripheden med andre Mennesker køine vor Ærper- hphed. Enpanp vii vor Skaberpiæde biive renere op vort Ansvar større. Enpanp vii vi faa et nyt Sind, der ikke iader sip fyide af forkrænke- iipe Surropoter for det eneste værdipe Maai, Sandheden. Frater i LoU.-Faist. Venstreblad. Det maa være en ufraviøeiiø Reøel t et velordnet Samfund, at de Reøler, der øives for Borøernes daøliøe Liv oø Færden, maa overholdes. Manøe tider af den Vranøforestillinø. at der ved aaadanne Reøler sker kedeliøe Indøreb i den saa højt elskede personliøe Fr)- bed. men i Virketiøheden er det alet ikke Tilfældet. Det. der be­ skærer Friheden for den ene. skaber øn ofte meøet nødvendiø Frihed for andre. Naar det f. Eks. ordnes saa- ledes. at Jernbanekupéerne deles, saa der ikke maa ryøes Tobak i en vis Det af Toøet, beskæres Friheden ikke for noøen, da Ryøeren kan øaa i Ryøekupéen. men der skabes netop en meøet skattet, ofte nødvendiø Frihed ior alle de Mennesker, for hvem det er ubehaøeliøt eller skadeliøt at indaande andres Tobaksrøø. Oø napr ^et forbydes at cykle paa Ganøstierne. skabes der et Fristed for Fodøænøere. oø Maksimumsfarten for Bilkørsel paa voreLandeveje, der af Bil­ køreren føles som det mest uberettiøede Indøreb 1 hans Frihed, er en simpel Nødvendiøhed for at andre kan faa Fri­ hed til at bevare Livet. Det kniber imidlertid ofte at over­ holde da øivne Regler. Visse Dele af Befolkningen har ikke forstaaet Regler­ nes samfundsmæssige Betydning og finder det morsomt at overtræde dem. Derfor er Kontrol oø Tilsyn nødvendige. H^s ikke Politiets Patruljevoøne varj hyppige Gæster paa Landevejene, kun­ de man lige saa godt ophæve Hastig- hedsbestemmelserne for Bilkørsel. Det kniber overalt. Cyklende Dt^øe farer ofte af Sted paa Ganøstierne Og staar først af. naar de øjner en Politibetjent, oø det er højst almindeltøt at se rygendeMedmennesker hygge sig i de for Ikke-Rygere bestemte Rum udad Hensyn tU Opslaget ont. at Tobaksrygning er forbudt- Lidt mere Kontrol er paa alla dias# Omraador paa­

i!.

'

""ti

¡hUatA<

^

Hjem

den en Aneise Natron, fortæller en kendt Kafiespeciaiist. Kommer man en Bayotei Bagepulver i de stift piskede Hvider, vii Skummet holde sig endnu længere stift. Tør Ost biiver igen frisk og appetit­ lig. naar man lægger den i nogen Tid i raa Mæik og derefter tager den op. iader Mælken dryppe af og tørret Osten t et rent Stykke. Frisk Brød er lettere at skære, ifald man dypper Brødkniven 1 hedt Vand og derefter tørrer den værste Væde af. Det samme gælder, naar man skal skære af en friskbagt Kage.

krævet. Det er nødvendigt, at de givne Regler overholdes. Hver Overtrsedelse svækker Myndighedernes Avtoritet og skaber en Demoralisation, fhm er ska­ delig for alle Parter. Billetkontrollen i Tog og Sporvogne bør maaske være lidt hyppigere og især have den udtryk­ kelige Opgave at paase. at alle givne Regier overholdes. Og alle Vegne, hvor Overtrardelserne ikke skyldes Uviden­ hed. bør de belønnes med en Bøde. Paa Veje og Stier er det Politiets Pligt at holde Orden og skaffe Reglerne respek­ teret. Saa lænye dette Ikke sker vi! Demo- ratisatlonen brede sty. oy Politiet vi! staa i Gæld til den lovlydtye Del af Be/olknlnyen. y IGE saa skøn AMerdommen kan H være, naor den kommer med H , hvide Haar, med Resiynation oy Mildhed, liyc saa ubarmhjertiy yrtm er den, naar den kun har Skuf­ felse oy Surhed i sit Følye. Talekunstens Mestre har med itye kunstnerisk Storhed skildret Solfatds- ylansen i de hvide Haar — oy Gommel- mandsondskaben som en Sum af Hævn for a! Livsens Fortrædeliyhed. Alle vi, der ska! leve os frem mod en Afslutniny paa yodt eller ondt, føter i os Drayninyen efter Mild­ hed oy Ro, men forstaar oysao olt det, der skfult i Sindets Kløfter kan brtnyes tit at yro vildt oy taye Maytcn fra det yodc. Det er som olt andet i Naturen. Noyet sænker siy stille tiibaye til. den Jord, hvoraf det kom. Andet skal knu­ ses oy knækkes af Stormene. Dayen svinder som Barnet, der sover ind med Smil om Muftden Oy Dayen yaar under i Kamp med flænsede Skyer, fayedc frem i Brydninyen meliem rødyyldent oy nattesort. Vi tiyner hittanden som Vanddraaber — oy hvor er vi doy vid) Der kan tegnes Abonnement paa „VtHabyemes B!ad" paa a!!e Post kontorer og BreveamUngssteder I Danmark samt paa „VHtabyemes B!ad"s Ekspeditionskontor, ,4*oii tikens Hus", Raadhuspiadsen Kobenhavn. Abonnement kostet I Kr. M Øre Kvartalet frit i Hus forskeR^f /

Raad og V ink Kaffe er et udmærket Middel til Vask af sorte Kniplinger — bagefter stryges de mellem to Aviser. Uldstrømperne, som nu skal t Brug, bør behandles med stor Forsigtighed, naar df skat vaskes. Man bør aidrig vaske dem i Vand, der er mere end 30 Gr. R.. og man maa nøje passe ikke at gnide dem men trykke Vandet ganske iet igennem paa begge Sider af dem. Kaffe vinder i Smag. hvis man tilføjer

Ankeret biev hevet op ttnder jublende Sang. og saa vendte gamie „Gerson" sin brede Bov nordefter for Hjemgaaende. — Du, Viggo, køn vi )}ære hjemme om ii4 Maaned? spurgte Kahytsdrengen. — Det kan du stoie paa, Henrik — Ktokken ti Minuter over haiv tre. Og saa kom en lang. stormfuld Rejse med Overgangen fra den tropiske Varme ti! Nordens Kulde. Den Islandske Trøje og det uldne Halstørklsede kom 1 Brug igen. og Oiie- tøjet hørte snart til den daglige Ekvi­ pering. Atlanterhavet blev klaret, og saa kom det spændende Øjeblik, da „Gerson" laa med bak Sejl ved indsejlingen tii Ka- naien, og en engelsk Lodsbaad gik iæt agten om os. Var der Ordre hjemmefra? Skal vi maaske losse 1en engelsk Havn og saa igen'tilbage ti! Vestindien efter en ny Ladning Sukker? Hjerterne bankede af Spænding Ingen Ordre. — Bras rundt igen. — Gud ske Lov. — Vi skai hjem — . I Begyndeisen øf Marts Maaned iigger vi 1 Nordsøen. Det er klart Frostvejr og MærswjlskuUng. Styrmanden har det sid­ ste Par Timer jævniig brugt Kikkerten, og ilge med et peger han frem ca. tre Stre­ ger om Styrbord og gaar hurtigt ind i Kahytten tii Kaptajnen. LanA i Sigte. Frivagten tørner ud af Køjerne, og vi stirrer og peger ind. — Der er et Fyrtaarn — — Jeg køn se en Møiie. — Det er Hansthoim! — Hoider Vinden sig, køn vi være hjemme i Overmorgen. Er møn om Bord i en Dømper. køn man se Fyrbøderen komme op fra Fyr­ stedet og staa og se mod Land, medens Regn og Sne pisker ipd paa hans sved- drivende og kuisværtede Bryst- For det er jo vores eget Land. Den Smuie, vi kan se. repræsenterer jo ait det, vi eisker højest. Det er jo derinde, at en gammei Mor bor, hvis store Dreng er hendes Stolthed. Hun har jo hver Aften foldet sine Hæn­ der og bedt Vorherre holde sin Haand over ham. som er hendes et og ait. Det er jo derinde, at den iiiie Kon- fekturedame i Frederiksborggade nu kan beiave sig paa et Knusfavntag af sin Jens Sejer Christensen, og det ør der. at an Huatru dø atdatø fjortøn Døgø hør vøøitøt

Host & Sans Fortag.

f 'S.

A%

m i

Edvard Brøndea og !. P. Jøeobaen t ..t*nnach"a Kørhføtur,

Bog et fornøjeligt Udvalg. Forfatteren Geory Nyyoard har skre­ vet Forord tii Bogen, hvori han giver en indgaaende og interessant Fremstit- ilag af d ^ satiHske Tegnings Udvikling herhjemme. Bogen brtngør Tegninger fra Vittig­ hedsblade og fra Dagblade af Aifrrd Schmidt. Eiyi! Petersen. Asrei Nyyaard ^neenius, fnyvar. Storm Petersen, Voide taør-MøtW, Niøb'dgøM ag atøago Oorø-

Paa Høst & Søns Forlag er udkommet „Humør og Satire 1 dansk Tegnekunst". Den komiske Tegnekunst, der omfat­ ter baade Karikaturen, Satiren og det harmløse Humør, er herhjemme af for­ holdsvis ny Dato. Døt var først med Goldsehmtdis ..Corsaren" at dansk Presse f)k sit Sattrebtad. En Humorist som Teg­ neren FUts Jürgenscns satiriske Tegnin­ ger bitter aidrig forældet, og af høns Tøgaiagør Oadøa dør i doa au udkoroaø

Rødaktør Vøl* HønøøaMj'J OøgModøt „PoUMkøa'tt Tr:

Made with