השבט השישי - גליון 147

! ח מ ש ה כ ו נ ח ג ח

גליון מס׳ 147

משולחן ראש המועצה ארז ארד - מזכיר המועצה | כתב ,24.7.2017 | דיווחים מישיבות מליאת המועצה :16.10.2017 ,4.9.2017 דיווחי ראש המועצה, דב ישורון: | דיון בכנסת בהשתתפות נציגי | חוואלד דיון בכנסת | המועצה, ביוזמת אנשי חוואלד. הדיון נסב בעיקר על הרצון לאיחוד הכפר (עםהשבט) ושינוי השם. (ראה למטה: הדיון בנוגע ).4.9.2017 - לשינוי שם הישוב התקיים בישיבת המליאה ב חלק מהוועד המקומי נופית התפטר | וועד מקומי נופית | בעקבות מחאה ציבורית מקומית רחבה. הועד החדש הושלם מנציגי הרשימות והחל בעבודה משותפת עם המועצה. נתקלה בהתנגדות רחבה של | תוכנית הרחבת נופית | תושבים ונעצרה, תוכניתחדשהמקודמתע״י רמ״י, הועדהחדש והמועצה ביחד, בתקווה להתאים אותה לתנאים שהצבנו. :2016 הצגה ואישור דו״ח כספי מבוקר לשנת | הוצג הדוח השנתי. המועצה סיימה את השנה בעודף של . מליאת המועצה ₪ 134,810,000 סך ההכנסות היו ₪ 26,000 .2016 אישרה את הדוחות הכספיים של המועצה לשנת 2016 הצגה ואישור דו״ח ביקורת מפורט לשנת | הוצגו ההערות שבדו״ח, והתייחסות וועדת הביקורת: נמצא ליקוי אחד בנוגע לדוחות פיקוח על התמיכות שמעניקה , קיימת הערה מתמשכת 2017 המועצה, הליקוי יתוקן בשנת בנוגע לאיחור של הישובים בהעברת הדוחות הכספיים למועצה, המועצה תפעל להמריץ את העברת הדוחות בזמן. הוצג פרוטוקול וועדת הביקורת שדנה בדו״ח והמלצתה לאישור. דו״ח הביקורת של משרד הפנים הוצג, נדון ואושר ע״י ועדת הביקורת והמליאה. נדון המצב שבו תושבי כפר מעמד הישוב ח׳וואלד: | חוואלד מחולקים בין תושבי שבט חוואלד לבין תושבי הכפר. התושבים הרשומים בשבט אינם יכולים להצביע ולבחור לועד המקומי ולמליאת המועצה, והחלוקה בין התושבים פוגעת ביחסים בכפר ובתחושת האחדות. על פי בקשת ועד הכפר המועצה פנתה למשרד הפנים, לאיחוד השבט והכפר לישוב שיקרא “שבט חוואלד״.

ה ָּ כ ֻ נ ֲ ל ח ֶׁ ים ש ִ מ ָ ה י ָ נ ֹ מו ְ ׁ ש ה ָּ י ִּ פ ִ צ ְּ ים ב ִ פ ּ סו ֲ א ן ֶ מ ֶּׁ ש ַ ח ה ַּ ס פ ֵ ת נ ֶ ים א ִ ל ֲ ע ַ מ ה - ָ נ ָׁ ש ְ ה ל ָ נ ָּׁ ש ִ מ

ן ָ ית ֵ א ָ ה ֹ רו ֹ ת או ֶ א ׁ יש ִּ ד ְ ק ַ ר מ ֵ ל נ ָ כ ְ ו ת ֹ לו ָ א ְ ׁ ש ִ ה מ ֶ נ ֹ מו ְ ׁ ש ֹ מו ְּ כ ן... ָ מ ְ צ ַ ת ע ֶ ת א ׂ ו ׁ יש ִ ד ְ ק ָ מ ָ ת ה ֹ לו ָ א ְ ׁ ש ִ מ

ד ַ ב ְ ל ִּ ם ב ָ ת ֹ או ְ ר ִ ל ם ָ ר ֹ או ְ ך ַ ע ְ ד ִ א י ֹ ל ּ ה ָ יל ִ ל ֲ ח ֶׁ ש ד ַ ב ְ ל ִּ ם ב ָ ת ֹ או ְ ר ִ ל ם... ָ ל ֹ עו ְ ל ְ ך ֵׁ ש ָּ מ ִ ס י ֵּ נ ַ י ה ַ ל ּ או

יערי משה

כפרהנוערהדתי | כפרהמכבי | כפרביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שערהעמקים | רמתיוחנן | ראסעלי | נופית | ‘ כפרחסידיםב | ‘ כפרחסידיםא 147 גליון | 2017 אוקטובר- נובמבר | עיתון המועצההאזוריתזבולון

תוכןעניינים

משולחן ראש המועצה

2

במועצה

4

ביישובים

7

ניצן מתיתיהו | טור אישי

17

חינוך

18

אירועי דצמבר - ינואר

27

מחלקת יישובים

28

שירותים חברתיים

30

מרכז דורות

32

ספורט ונוער

34

מטיילים ונהנים תרבות

38 39

בקרו אותנו בדף הפייסבוק של המועצה מועצה אזורית זבולון

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אביבה דנה וניצן מתתיהו. חברי מערכת: | יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: | 04-8478167 פקס: |moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. | 04-8722260 . דפוס סמדר טל עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online