Kraks Vejviser 1936 Handelsregister

o • : , 4 -

- C

KØBENHAVNS, KOMMUNEB1BLIØTE HOVEDBIBLIOTEKET

LÆSESALEN IN D H O LD S FO R TEG N E L SE

7

Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1 , B i n d . F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer.

Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Plan m. m. over Dansk Købestævne i Fredericia. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER .................................................................................................................................................. 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER......................................................................................................................................................... 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København ......................................................................................... 769 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. ’ Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER........................................................................................................................................................ 1565 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER................................................................................................................................................... 1842 C. STØRRE GAARDE.............................................................................................................................................. .. ’ 1946 D. KOMMUNEFORTEGNELSE..................................................................................................................................... 1978 Z 2. B ind . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.................................. 1 . >gule Bladel T i l f ø j e l s e r , der er komm>Ptil Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning.......................... J Afdeling V: Rea^R^gister for København ............................................................................................... 2001 Stats-, ko^nunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: B e s te m m e ls e r og T a k s t e r vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g fo r E k s p o r tø re r (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............. ............................................ 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE OG KØBSTADSLIGNENDE BEBYGGELSER. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2497 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F a g - o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ t te l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade).................................................................................i .............................................. 3633 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................................... 3697 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Export Directory of Denmark............................................................................... sidst 1 Kogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer in. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online