Onsdag 12. august 2015

2

Onsdag 12. august 2015 •

Regionens største ridehus på Starum

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Viktig beredskap

Ingen kan vel si at det var stor dramatikk da Skibladner gikk på grunn i helga. Likevel ble hen- delsen håndtert med et stort redningsapparat, med både red- ningsskøyte og politibåt, koordi- nert med Hovedrednings- sentralen for Sør-Norge. En video som vi har publisert på vår nettside viser at passasje- rene lo og syntes det var mor- somt når de måtte iføre seg redningsvester og la seg eva- kuere. Dette var heldigvis en ubety- delig hendelse. Ingen ble ska- det, og den gamle hjuldampe- ren fikk bare noen skrammer. Skibladner har opp gjennom historien hatt en del uhell, men alltid kommet tilbake, selv etter å ha ligget på Mjøsas bunn et par ganger. Imidlertid er det en liten vek- ker når det først skjer noe. Denne gangen skrubbet skipet bare borti bunnen, og kunne fortsette til Gjøvik for egen maskin etterpå. Hjuldamperen kan ta 230 passasjerer, i tillegg til mannskapet. Skulle det opp- stå en langt mer alvorlig og akutt situasjon ute på Mjøsa, vil det utvilsomt være en utfordring å få alle trygt på land. Det øves hvert år på evakuering, blant annet i en større rednings- øvelse, og det er betryggende. Samtidig er mannskapet på Skibladner opplært til å hånd- tere en krisesituasjon. Passasjerer som vår avis har snakket med forteller at de opp- levde et mannskap som opp- trådte både profesjonelt og hyg- gelig, noe som er fint å høre. Da den første redningsskøyta kom på Mjøsa, var det ikke alle som helt var med på at det var nødvendig. Vi har i ettertid sett at behovet absolutt har vært til stede, og redningsskøyta spilte en viktig rolle også søndag. Det finnes også en politibåt, men det er ikke alltid det finnes kvali- fiserte folk til å rykke ut med denne på kort varsel. Brann- vesen rundt innsjøen har også noen mindre båter. I tillegg kan det tilkalles helikoptre, men det tar jo litt tid før de er framme. I sum gir dette en brukbar bered- skap. Landets største innsjø har både passasjertrafikk og fritids- båter. Derfor er det viktig at denne beredskapen ikke svek- kes, den må heller styrkes. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Norsk Hestesenter er i gang med å bygge sitt tredje ridehus på Starum. Ridehuset legger til rette for enda flere aktiviteter på senteret, og blir ifølge Vegard Thune og Øystein Lundby regionens største.

I går begynte Norsk Hestesenters tredje ride- hus å reise seg på Starum. Ridehuset blir regionens største, og skal romme både kanti- ne og publikumstribune. – Kapasiteten i de to andre ride- husene er sprengt, og vi har behov for et tredje ridehus etter- som vi har mange studenter og mye aktivitet her på Starum, sier Vegard Thune, direktør ved Norsk Hestesenter. I løpet av sommeren har fun- damentet for det nye ridehuset blitt støpt, og i går begynte ride- huset endelig å ta form da den første veggen ble reist. – Nå har vi kommet såpass langt at man begynner å se at det Kolbu pensjonistforening starter opp igjen med hyggetreff i Sanitetsstua på Fjellvoll onsdag 19. august. Hit kommer nestleder i Hørselshemmedes forbund i Oppland, Jan Erik Myrvang, for å orientere om hva som finnes av hjelpemidler for de med svekket Thea Romsås thea@totens-blad.no

skjer ting, smiler drifts- og vedli- keholdsansvarlig Øystein Lundby. Mange aktiviteter Det nye ridehuset på Starum blir Norsk Hestesenters tredje. Det eldste ridehuset var det tyskerne som satte opp under andre ver- denskrig, og det er det eneste ridehuset tyskerne bygde i Norge som fortsatt er i bruk. Ridehus nummer to ble bygd i 2001. – Det nye bygget vil ha en rideflate på 25 ganger 70 meter, som er større enn i de to andre ridehusene. En størst mulig ride- flate legger til rette for flere akti- viteter. Med flere ridehus kan vi dessuten ha stevner, trening og undervisning samtidig, forteller karene. Ridehuset skal også romme en tribune med plass til mellom 150 og 200 publikummere, samt en kantine for både ansatte og stu- hørsel. Det blir også underhold- ning med Trym og Brage, som også tidligere har underholdt på hyggetreffet. De varter opp med både kjappe replikker, sang og musikk. Hyggetreffet på Fjellvoll skal arrangeres en gang i måne- den utover høsten.

denter på Starum. – En ordentlig kantine for oss som holder til her har vært sav- net, den vi har er av provisorisk art. Nå får vi et lokale som andre på Toten kan leie og ha glede av, også utenfor hestemiljøet, sier direktør Thune. Når ridehuset står ferdig, kan publikum følge aktivitetene på både utebanen og inne i ridehuset fra innendørstribunen. Satser mot Oslo-markedet Ridehuset har en prislapp på 20,5 millioner kroner. Landbruks- departementet, via Norsk Rikstoto, bidrar med ni millioner kroner, Oppland fylkeskommune med tre millioner kroner, mens Østre Toten kommune har bevil- get 500.000 kroner. Det resteren- de beløpet er egenfinansiert. – Jeg håper at ridehuset skal stå ferdig til jul, og at vi kan spise julemiddagen vår i den nye kantina, sier Lundby. Norsk Hestesenter er et kom- petansesenter for hest i Norge, og Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Martin Haugen, Vestre Toten, født 1919, døde 29. juli.

har denne høsten 28 studenter på internat og plass til 144 hester på stallen. Senteret satser stort på kursaktiviteter, nær sagt hver eneste helg i året er booket til kurs, og i fjor var det til sammen 2.000 kursdeltakere og studenter på senteret. Med regionens stør- ste ridehus på plass, vil Norsk Hestesenter også satse mot Oslo- markedet. – Kapasiteten i Oslo er for liten, og ridehusene der er full- booket stort sett hele tiden. Når det bare tar omlag halvannen time å kjøre fra Oslo til Starum med hestehenger, mener vi at vi har et godt tilbud for miljøet i Oslo også, sier Thune, og legger til at Starum har både stallplass og overnattingsplass for gjester. Det nye ridehuset vil dessuten bidra til mye bedre fasiliteter for hesteutstillinger på Starum. – Det blir jo også større mulig- heter for flere aktiviteter vinters- tid, sier karene, som gleder seg stort til ridehuset står klart til bruk.

Hyggetreff på Fjellvoll

Arne Ørbekk, Vestre Toten, født 1949, døde 28. juli. Reidar Stenbakk, Østre Toten, født 1929, døde 28. juli.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with