Onsdag 17. februar 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 17. februar 2016 Nr. 7 • 15. årgang 40 nye ansatte til næringsparken

UDI ansetter flere i Gjøvik

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik øker staben fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Per i dag har vi ekstremt lave ankomster av asylsøkere til Norge, men vi forbereder oss nå på at det kan øke raskt, slik som i 2015, sier regiondirektør Siv Kjelstrup. Side 3 Kløverhotellet stenger ikke

Kløverhotellet har gjennom et tiår vært pasienthotell for Syke- huset Innlandet. Fra 1. juni er det slutt på avtalen. Hotellgjester skal fortsatt ønskes velkommen. Fontenehus for å hjelpe folk med psykiatriske diagnoser tilbake i jobb er noe styreleder Trond Fjell (bildet) ser som en mulig- het. Side 9 Økning i tunge narkotikasaker

Foto: Torbjørn Aurvåg

leder Terje Solheim i Mustad næringspark og leder for Eika Servicesenter, Hege Anita Flugstad, ser frem til økt aktivitet i næringsparken (bildet). Side 5

Eika Gruppen, eid av 74 sparebanker i Norge, samler all support for bankenes kunder i én stor enhet i Gjøvik. Gjøvik skal nå også ta hånd om forsikringskundene. Det åpner opp for opptil 40 nye arbeidsplasser i Mustad næringspark. Daglig Ny mjøsaksjon på trappene Mjøsaksjonen måtte til

÷20%

Etterforskningsleder Bjørn Slåtsveen og påtaleleder Johan Petter Bærland i Innlandet politi- distrikt (bildet), registrerte i fjor en merkbar økning i tyngre nar- kotikasaker. Blant annet ble det gjort et stort beslag av det fly- tende stoffet GBL og et rekord- beslag av hasj. Side 8 Offshoresuksess mot strømmen Midten

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

PUTER

for å redde Mjøsa på 1970- og 1980-tallet. Ordfører Bjørn Iddberg mener det må en ny folkelig mobilisering til. Nye giftstoffer hav- ner nå i Mjøsa, som såkalte siloksaner. Kosmetiske produkter som sjampo er den største kilden til utslipp. Side 4

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

2

Onsdag 17. februar 2016 •

Gjøvik glassverk blir mer enn bare glass

Når Gjøvik glassverk igjen åpner dørene i månedsskif- tet, blir det både kafedrift, salg av møbler og interiørva- rer i tillegg til Gjøvikglasset. – Dette gleder jeg meg vel- dig til, sier den nye daglige lederen ved glassverket, Siw Volden. Som Gjøvik-jente kjenner Siw Volden lokalmiljøet godt, og har en allsidig bakgrunn. Hun har jobbet hos AS Bil, Strandhotellet, drevet kafeen på Drengestua, vært leder i 17. mai-komiteen og kommer fra stillingen som daglig leder ved Christiania Belysning i Oslo. – Jeg har et stort nettverk og positive relasjoner som jeg gleder meg til å bruke i driften av opple- velsessenter som dette er, med tre parter i glassverket, Vitensenteret og Mjøsmuseet. Dette skal bli en møteplass, for både lokale, regio- nale og nasjonale kunder. Vi er tre ulike konsepter, men holder til i samme bygg som er knute- punktet i historien til Gjøvik, mener Volden. Ny møteplass Det framtidige hjertet i Holmen Brænderi blir den nye felles kafe- en i første etasje som skal driftes av glassverket. Her blir det også felles resepsjon for de tre leieta- kerne på brenneriet. – Folk som kommer hit skal oppleve oss som en enhet. I kafe- delen skal det være et mingleom- råde, med både butikk og kafé. Kafetilbudet skal være åpent alle dager. Vi skal selge lett håndmat. Det skal bli et hyggelig sosialt møtested, sier Volden. Interiør, møbler og mat Og Gjøvik glassverk skal være Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Det blir både kafedrift, salg av møbler og interiørvarer i tillegg til Gjøvikglasset når Gjøvik glassverk igjen åpner dørene i månedsskif- tet. – Dette gleder jeg meg veldig til, sier den nye daglige lederen ved glassverket, Siw Volden, som håper kafedelen blir et hyggelig sosialt møtested.

mer enn glass. – Det er vanskelig å selge bare glass. Vi må vise hvordan glass kan brukes, og hva som hører sammen med glass. Vi kommer til å ha både interiørvarer og møbler. Vi har også invitert loka- le matprodusenter til å levere mat til oss og for salg, sier Volden. Når det gjelder selve glassblå- singen, er en glassblåser tilknyt- tet glassverket. En større skille- vegg mellom glassblåsinga og salgslokalene er satt opp for å

skjerme produksjonen. – Vi har en tjukk katalog som skal ivaretas. Vi skal tilby både pyntevarer, glasserier og bruks- glass. Alt dette skal stå for kva- litet og verdi, sier den nye lede- ren ved glassverket. Det legges også opp til show- blåsing og at glassblåseren kan leies inn av lag og foreninger. Egen merkevare – Vi lanserer også vår egen mer- kevare, Caspar Kauffeldt, et

designfirma som blant annet skal produsere glass til firmaer på bestilling, opplyser Volden. Gjøvik glassverk tok over de ombygde lokalene fredag. – Det er mange tråder som nå skal samles i et nøste. Nå gjen- står det å legge glasur på kaka. Det er nå min jobb begynner, sier Siw Volden. I starten vil glassverket ha fire ansatte som skal betjene butikk, Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Inger Johanne Grindaker, født 1923, døde 7. februar. Dorthea Martinsen, født 1924, døde 3. februar.

resepsjon og kjøkken. Etter hvert som driften utvikler seg, er målet å utvide med ekstrahjelper.

Borgny Moen, født 1936, døde 4. februar. Jan Uwe Petersen, født 1970, døde 6. februar. Steinar Solbakken, født 1941, døde 5. februar.

Hadde kniv og narkotika

En politipatrulje påtraff natt til i går en person i Gjøvik sentrum som ble sjekket nærmere. Det viste seg at vedkommende hadde fem gram hasj på seg, i tillegg til

en kniv. Det er forbudt å bære kniv på offentlig sted uten gyldig grunn, og dermed blir det anmel- delse for både dette og besittelse av narkotikaen.

Vegen videre mot en eventuell kommunesammenslåing Den siste tida har politikerne i regionen samlet seg og blitt enige om hvordan vegen framover skal være. Det er mange positive ord om en mulig kommunesammen- slåing. De aller fleste kuttene handler om drift av kommuner, ikke investeringer. Men selvsagt er det tøft å ta opp ytterligere lån som skal betjenes av en allerede hardt presset kommuneøkonomi.

En kommunesammenslåing må ha en målbar effekt. Denne effekten må dokumenteres, dersom det skal komme en full aksept for en ny union. Klarer ikke beslutningstagerne å legge fram god nok dokumenta- sjon, tyder det på at en kommunesammenslåing ikke nødvendigvis er det riktige. Uansett må det i denne prosessen være på sin plass med en folkeavstemning også på Gjøvik og Toten. Folk må få lov å ta del i demokratiet fullt ut når det eventuelt skal skje en så stor forandring. Politikerne jobber for innbyggerne. Så får befolkning- en si ja eller nei, og politikerne rette seg etter dette.

Det er ikke vanskelig å forstå at er det fristende og kanskje veldig smart å tenke på større enheter som kan driftes rimeligere. Vi hører ord som slagkraft i denne debatten. En stør- re, slagkraftig kommune. En kommune som i langt større grad kan melde seg på, i ei tid der Innlandet er på full fart opp og fram. Nå har politikerne en viktig jobb å gjøre. De må legge fram mer enn gode ord og fine formuleringer, dersom de skal overbevise innbyggerne de jobber for.

Vi synes det er viktig å se på mulighetene. Kanskje trenger ikke alt å være slik det er i dag, selv om det på mange måter føles trygt og godt. Hvis Gjøvik, Toten og Land ender opp som en ny kommune, følger det hyg- gelige offentlige penger med inn i en kommunesam- menslåing. Vi forstår godt at det er fristende, i en tid der alle kommunene strever med å få budsjetter i balanse. De siste årene har det handlet om å kutte og spare. Selvsagt føles det defensivt å spare seg inn i framtida.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 17. februar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

3

• Onsdag 17. februar 2016

UDI styrker region- kontoret kraftig lokalt

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik trenger mer plass og utvider kraftig for å møte den store asyltilstrøm- mingen til Norge. Staben økes fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Vi har mye å gjøre og trenger flere folk, fastslår Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI Regionkontor Indre Østland. Hun har i disse dager innstilt åtte nye saksbehandler i midlerti- dige vikariat ut januar 2017. I til- egg kommer en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver og en stilling som assisterende region- direktør. Kan øke raskt igjen Kjelstrup er veldig usikker på hvor stor arbeidsmengde kontoret i Gjøvik får fremover. – Brorparten av asylsøkere som kom til Norge i høst er i sys- temet. Vi er veldig usikre hva 2016 vil bringe. Per i dag er det ekstremt lave ankomster til Norge, men forbereder oss nå på at de kan øke raskt slik som i 2015, sier regiondirektøren. 31.145 asylsøkere ankom Norge i fjor. Dette var over dob- belt så mange som i 2014. 10.536 av dem som kom i fjor var fra Syria. En stor andel var også enslige mindreårige, 5.297 barn mellom 15 og 18 år. Tak over hodet UDI Regionkontor Indre Østland er et av UDIs seks regionkontor Fire idrettsklubber har sikret seg 20.000 kroner hver etter at de solgte den såkalte Lions-kalende- ren før jul. Vardal IF, Vind IL, Gjøvik Svømmeklubb og Gjøvik Håndballklubb fikk tildelt 200 kalendere hver og fordelte disse på medlemmer mellom 11 og 14 år, slik at det ble fire kalendere å selge for hver av de 50 selgerne. Dermed var det greit å få solgt kalendere. – Dette er jo en vinn-vinn situasjon for begge parter. Gjennom økt salg, ikke minst takket være idrettsungdom- mene, kunne vi øke opplaget fra 2.000 til 2.500 kalendere i fjor. Det meste er solgt. Samtidig fikk klubbene 20.000 kroner hver, sier en godt fornøyd Odd Tveit i Lions Club Gjøvik. Gjøvik Håndballklubb var en av klubbene som har solgt både kalendere før jul og blomster Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik øker staben fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Per i dag har vi eks- tremt lave ankom- ster av asylsøkere til Norge, men for- bereder oss nå på at det kan øke raskt slik som i 2015, sier Siv Kjelstrup, direk- tør ved UDI Regionkontor Indre Østland.

som har et oppfølgingsansvar for statlige mottak i fylkene Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold. – Vi skal sørge for at asylsø- kerne får et sted å bo. De midler- tidige mottakene vi opprettet i fjor er vi nå i ferd med å avvikle. Dette var akutt innkvartering, som vi blant annet opprettet på Bondelia, sier Kjelstrup. Regionkontoret hadde på det meste i fjor 39 akuttinnkvarte- ringsavtaler. Av disse er nå tre fjerdeler avviklet. I tillegg har kontoret avtaler med 21 ordinære mottak. De fire fylkene har også 12 mottak for enslige mindreåri- under den årlige Tulipanaksjonen for Lions i flere år. – Tilsammen er det kjærkom- ne penger til driften av de yng- res lag, sier Ove Kåseth, som er markedsansvarlig i klubben. For det er dyrt å drifte hånd- ballklubbens mange aktiviteter. - Det koster oss nærmere 1,2 millioner kroner i året, som inkluderer alt fra halleie til akti- viteter. Selv om 20.000 kroner ikke er mange penger i denne sammenhengen, er vi veldig fornøyd med å få disse kronene, sier han.

ge i aldersgruppen 15 til 18 år.

vi inngår om drift av mottak. Vi fører tilsyn, gir veiledning og opplæring av ansatte ved motta- kene, sier lederen ved regionkon- toret. Stort press På det meste i fjor høst kom det 2.500 asylsøkere på bare ei uke til Norge. – Vi vet at det er et stort press i Europa. Det er fortsatt en stor strøm av asylsøkere som kommer fra Tyrkia til Hellas. Asylsakene blir behandlet i asylavdelingen i Oslo. Vår oppgave er å jobbe med beredskap og vurdere fortløpende hva som er behovet for mottaks-

plasser. Får vi en situasjon med høye ankomster igjen, krever det at vi er føre var. Det er ekstra utfordrende for oss. Vi må være forberedt på at det kan skje igjen, sier regiondirektøren.

150 plasser på Bondelia Det midlertidige mottaket på Bondelia vil fra 1. april bli et ordinært mottak for voksne. – De ordinære mottakene har avtaler som går over tre år med mulighet til forlengelse i nye tre år, opplyser Kjelstrup. På det meste innlosjerte motta- ket på Bondelia 190 personer. I dag bor det 97 personer her. Den nye avtalen er på 150 plasser, med mulighet for utvidelse på 30 plasser ved behov. – Vår oppgave er å etablere mottak og følge opp kontraktene

skyvedørsgarderobe har størst åpning med best oversikt

Takket for salg av Lions-kalendere

ALT ER MULIG!

har hver mm som standardmål Kampanje ved bestilling i februar: ALT ER MULIG!

20% rabatt ferdig montert!

Representanter for Gjøvik Svømmeklubb, Vardal IF, Gjøvik Håndball- klubb og Vind IL var samlet i Tranberghallen mandag for å få takk fra Lions Club Gjøvik for innsatsen i anledning kalendersalget før jul. I mid- ten foran, Torgeir Øksne, leder i Lions-klubben. (Foto: Odd Martin Hesjadalen).

Vi har utstilling og produksjon på Bilitt.

Gjøvik: Marcus Thranesgt. 4, Tlf.: 61 15 05 80 Toten: Tlf.: 61 19 84 50 www.begravelsesbyraaet.no

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

Trostrud

Man-fre: 08-16 - Tor: 08-18 eller etter nærmere avtale

4

Onsdag 17. februar 2016 •

Rekordomsetning for Mjøsen skog i 2015

Både tømmeromsetningen på 1.050.000 millioner kubikkmeter i volum, og omsetningen på tømmerdrifter, skogkultur og på forretningsområdet skogbruksplanleg- ging og rådgivning er den høyeste noensinne.

– Som samvirkeforetak driver vi i prinsippet til selvkost, og skal ikke skape store resultater på selskapets hånd, men på eiernes hånd. Vi sikter mot et lite plussresultat på driften, i størrelsesorden en halv prosent av omset- ningen. Vi leverer et driftsresultat som er i tråd med dette, og bedre enn budsjett, sier adminstrerende direk- tør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. Mjøsen Skog nådde flere omsetningsrekorder i 2015.

Mjøsen Skog økte omsetningen til 569 millioner kroner i 2015. Det er den høyeste omsetningen bedriften har hatt noensinne. Årsresultatet ble på 7,5 millioner kroner før skatt. Driftsresultatet ble på 3,7 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner og ekstraordinære poster. I regnskapet inngår en avsetning på 9 millioner kroner i bonus på tømmerleveranser i 2015 som kommer til utbetaling for virkesleverandørene ut over våren.

Ønsker mobilisering for en ny mjøsaksjon

Mjøsaksjonen på 70-og 80- tallet engasjerte mange til å være mer bevisste på hva som havnet i Mjøsa av farli- ge stoffer. Nå har Gjøvik tatt initiativ til en ny folkelig Mjøsaksjon for å finne ut mer om hvordan det står til med Norges største innsjø i dag. Bakgrunnen for en ny mjøsaksjon er samarbeidsavtalen som ble inn- gått mellomAp, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt etter valget i fjor høst. – Vi trenger en oppdatert kunn- skap om Mjøsa i dag for å beholde innsjøen i god miljømessig stand. En ny mjøsaksjon vil også moti- vere forbruksvanene til folk flest, mener ordfører Bjørn Iddberg. Økt kunnskap Startskuddet for en mulig mjøsak- sjon er tenkt å være en oppstarts- konferanse på «Mjøsas ark» på Kapp melkefabrikk i mai. En arbeidsgruppe bestående av repre- sentanter fra kommunen, Forbrukerkontoret og Mjøsmuseet er satt ned. Målet med konferan- sen er å få økt kunnskap og bevissthet om situasjonen i Mjøsa nå, og hva som er nødvendig å gjøre. – Tanken er å be inn alle kom- munene rundt Mjøsa til konferan- sen og invitere kunnskapsmiljøer i Norge hit. Vi håper å kunne begynne å utforme en politikk om hvordan vår adferd mot Mjøsa skal være. Alle må bidra til det som kommer ut i Mjøsa. Det er litt samme tenkning som under Mjøsaksjonen som startet på 1970-tallet, men i en ny fasong, sier Iddberg. Nye giftstoffer Iddberg mener konferansen bør ende opp med en type folkelig mobilisering når det gjelder endring av forbruksmønster og adferd i håndtering av produkter som inneholder nye giftstoffer som havner i Mjøsa, som såkalte siloksaner. Dette er en stor gruppe stoffer som er mye brukt. Det antas at kosmetiske produkter som Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Mjøsaksjonen måtte til for å redde Mjøsa på 1970- og 1980-tallet. Ordfører Bjørn Iddberg mener nå at det må til en ny folkelig mobilisering når det gjelder endring av forbruksmønster og adferd i håndtering av produkter som inneholder nye giftstoffer som havner i Mjøsa.

såpe, hudpleieprodukter, deodo- ranter og sminke er den største kil- den til utslipp av siloksaner i Norge. – En del av stoffene fanges ikke opp av renseanleggene rundt Mjøsa i dag, og vi vet lite om stof- fene og hva som skjer når de hav- ner i miljøet. Dette må vi få mer kunnskap om, sier Iddberg. Egen utstilling Mjøsas ark er Mjøsmuseets faste utstilling på Kapp melkefabrikk. Den viser Mjøsa som spiskam- mers, ferdselsåre og drikkevann- skilde, og også hva som truer inn- sjøen i dag. – Mjøsaksjonen startet opp i 1972. Da luktet det vondt av Mjøsa. NIVA fikk i oppdrag å

kartlegge Mjøsa og fant ut at en økologisk katastrofe var i ferd med å skje. Over to milliarder kroner ble brukt over en periode på nær- mere 20 år for å redde Mjøsa, sier direktør Arne Julsrud Berg ved Mjøsmuseet. Toten cellulose var den enkelt- bedriften som forurenset mest. Fosfat og kumøkk fra industri, landbruk og husholdninger rant ut i Mjøsa i store mengder. – Det ble bygget en rekke ren- seanlegg og det ble startet opp en kvinneaksjon mot bruk av fosfat. I nyere tid har det dukket opp andre ting som vi ikke vet nok om, sier Julsrud Berg. Temperaturen i Mjøsa har ste- get med én prosent de siste 40 årene, og vanntemperaturen i fjor

I nyere tid har det dukket opp nye giftstoffer som havner i Mjøsa, som såkalte silok- saner. Kosmetiske produkter som sjampo er den største kilden til utslipp av siloksa- ner i Norge, viser Arne Julsrud Berg ved Mjøsmuseet.

var den høyeste noen gang. – Alt dette skyldes måten vi

lever på i dag, sier Arne Julsrud Berg.

Våknet til liv på Lillehammer I helga var ventetida endelig

og begivenheter fra 15 av våre store nordiske forfattere. Noen av forfatterene som ble valgt ut var Alf Prøysen, H. C. Andersen, Sigrid Undset, Henrik Ibsen og Cora Sandel. Videregående-elevene var en del av kulturfestivalen Sjoggfest som tilbyr 150 gratis kulturbidrag under ungdoms- OL.

over for elever fra Gjøvik videregående skole. Klasse 2DRA har i langt tid forberedt seg til å vise sine teaterkunster under Ungdoms-OL på Lillehammer. Søndag var de på plass i Banken med sin 40 minutter lange visning «Når vi døde våkner». Oppsetningen er bygget rundt autentiske sitater

Sagstuen klar for jazzfestival

Gjøvik-jenta Ina Sagstuen vil til sommeren være på plass på Kongsberg Jazzfestival sammen med 12-mannsbandet Skadedyr. Bandet beskrives som et av de friskeste bandene som har stått

fram på den norske musikksce- nen de siste årene, og de tolv musikerene har funnet sin egen personlige og kompromissløse stil. 7. juli står de på scena i Energimølla på Kongsberg.

5

• Onsdag 17. februar 2016 

Stabilt for Totenbanken, men må kutte kostnader dette året

banken har varslet avvikling av manuelle kasser og noen endringer i filialstruktur. Dette vil bidra til å holde kostnadene nede på et konkurransedyktig nivå, slik at banken fortsatt kan vise tilfredsstillende resultater og derigjennom fortsatt være en viktig bidragsyter til lokal vekst og utvikling, sier han.

kjernevirksomheten. – Vi ser imidlertid at kostnadene knyttet til utvikling og drift av kundevennlige og rasjonelle systemløsninger øker. Det er en styrke for oss at vi er en del av Eika- Alliansen og kan dele disse kostnadene med de andre alliansebankene, men det er likevel nødvendig å ta ut effektene av økende grad av selvbetjening og redusert bruk av kontanter. Dette er noe av bakgrunnen for at

Konsernet Totens Sparebanks resultat for 2015 viser et stabilt resultat fra den ordinære driften sammenlignet med 2014, men negativt bidrag fra verdipapirer trekker noe ned. Administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud kommen- terer at resultatet fra ordinær drift i 2015 totalt sett er i tråd med forventningene, og bidrar til at banken frem- står som solid, med en tilfredsstillende inntjening fra

Eika Gruppen samler kundesupport i Gjøvik Eika Gruppen, eid av 74

sparebanker i Norge, samler all sin kundesupport i Gjøvik. Det åpner opp for opptil 40 nye arbeidsplasser i Mustad næringspark. I alt vil 130 ansatte kunne få sitt arbeids- sted i Gjøvik. Eika Gruppens servicesenter flyt- tet sin virksomhet til Brusveen før jul i 2014. De leverer tjenes- ter til 74 sparebanker i Norge, der Totens Sparebank er en av de største eierne. Servicesenteret med sine 60 medarbeidere har support for bankenes og konsernets ansatte, i tillegg til å støtte bankenes per- son- og bedriftskunder innen nettbank og mobilbank. Under samme tak har også Eika Kredittbank, som er et eget selskap i Eika Gruppen, et sup- portsenter for kredittkortkunder med 30 ansatte. Også forsikringskunder – Det nye er at vi også skal ta hånd om forsikringskundene. Det innebærer at vi samler all support for bankenes kunder i én stor enhet her i Gjøvik. Da trenger vi mer plass og flere folk, sier leder for Eika Servicesenter, Hege Anita Flugstad. I inneværende år skal det ansettes personer til 15 nye stil- linger med en forventet ytterli- gere vekst i 2017. Det er tatt høyde for en vekst på inntil 40 nye arbeidsplasser i de nye lokalene. – Vi har mange små og Lørdag arrangeres fellestur på ski sørover fra Værskei til Snertingdal og helt til Gjøvik for den som vil ha en skikkelig langtur. Turen går i lett terreng og vanligvis fine løyper sørover til Nysætra, videre rundt eller over Skjellbreidsfjellet og videre forbi Skjellbreidhytta. Så venter Borosætra før veien fra Torpa til Vingrom ved Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Eika Gruppen samler all sin kundesupport i Gjøvik. Det åpner opp for opptil 40 nye arbeidsplasser i Mustad næringspark. Daglig leder Terje Solheim i Mustad næringspark og leder for Eika Servicesenter, Hege Anita Flugstad, ser frem til økt aktivitet i næringsparken.

mellomstore banker. Kundesupport er vanskelig å drive alene. Det nye kundesen- teret vil ha åpent alle dager i uka, opplyser Flugstad. Prosjekteringen er allerede i full gang til de nye lokalene. Eika Gruppen skal ha i alt 1.800 kvadratmeter med kontorloka- ler, derav 500 kvadratmeter som skal stå ferdig i høst. – En del av prosessen med å få samlet alt på ett sted, var å vurdere andre steder i Norge. Gjøvik ble valgt fordi her har vi et eksisterende miljø og lett til- gang til studenter som kan jobbe helg og kveld, samt at det er rimelig og stabil arbeidskraft i forhold til å etablere oss i Fjellmyra/Gråsteinsmyra. Her blir det første mulighet til å hoppe på bussen og avslutte turen for den som ønsker det. De som vil gå videre følger løypa over Dempasætra og krysser Vismunda i Biri Øverbygd. Derfra går løypa opp til Skihytta i Snertingdal. Da er en tur på cirka 40 kilometer unnagjort.

Oslo, opplyser Flugstad.

kvadratmeter med lokaler. Daglig leder Terje Solheim i næringspar- ken synes det er hyggelig at det vokser med arbeidsplasser i Gjøvik. – Det er en veldig viktig

og spennende kontrakt for oss, sier Solheim. Eika Gruppen er nå den tredje største leietakeren i Mustad næringspark etter Telenor og NTNU Gjøvik.

Viktig kontrakt Mustad næringspark har 65 leieta- kere, og disponerer i alt 60.000

Hup Hollands fra Snertingdal

– Hup, zet ‘m op, lød det taktfast i bortre sving mens kortbanelø- peren Tjerk de Boer fra Nederland seiret sitt heat i B- semifinalen på 500 meter kortba- neløp i Fjellhallen i går. Det betyr «Heia - kom igjen». Det var ikke en gjeng nederlendere som hadde tatt seg en tur til Gjøvik, men derimot cirka 65 elever fra 5. til 7. trinn på Snertingdal skole. I går var omtrent 3.000 publikummere på plass i Fjellhallen, og mange av disse var skoleelever som var spesielt invitert. De hadde fått i oppgave å heie fram nasjonene som deltok i konkurransen, og snertingdølene stilte mulig med et lite konkurransefortrinn i for- beredelsene. – Vi har en rektor som er nederlandsk, og hun var med og hjalp oss, og så er det ei jente på skolen vår som er halvt neder- landsk også da, forteller Stian Krokgjelet.

Ta en langskitur fra Værskei

Snertingdal skole ga alt da de heiet fram de to nederlandsk korba- neløperne i Fjellhallen i går. Med nederlandsk rektor stilte nok Snertingdal skole med et lite konkurransefortrinn i forberedelsene med banner og heiarop. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Foruten skoleelever var også flere barnehager og en del andre besøkende på plass. – Dette er topp stemning, vi måtte rett og slett kutte ut tellesy- stemet da det ble for stor pågang tidligere i dag. Jeg var i YOG i Innsbruck i 2012 og det er bedre her, mener en stolt Bjørn

Blichfeldt. Fakkelsermonien, samt shorttrack-konkurransene på søndag og i går har allerede bidratt til 7.300 gjester i og uten- for Fjellhallen under ungdoms- OL. Enda er det et arrangement igjen, 3.000 meter mix stafett på lørdag. Over 8.000 skulle vel være greit å nå?

6

Onsdag 17. februar 2016 •

Gjøvik

Kafedrift og bruktutsalg i Storgata

«Pensjonist» og dukkemaker fikk svane

På Bruktbua kafé kan du nå kjøpe brukt og antikk over en kaffe- kopp. Arild Davidsen kombi- nerer nå nemlig både brukthandel og kafedrift i Storgata. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Arild Davidsen og kona Wilaiporn Daengngnam, satser alt på et kort med Bruktbua Kafé i Storgata. Da gjelder det å finne flere bein å stå på for å livnære seg. Etter å ha tatt over kafeen i fjor sommer, er brukthandelbevilling nå på plass. Så om du sitter på kafeen med kaffekoppen og ser noe du liker, så kan det faktisk hende du kan kjøpe det. – Jeg har kjøpt ting på markeder og samlet ting og drevet med brukthandel på hobbybasis gjennom flere år, sier Davidsen. Nå blir kafeen også bruktbu-

lenge før noe vårtegn viste seg. Dagen kunne varsle været i tiden som kom. Solskinn ville bety en varm sommer og et godt år. Primstavtegnet var en nøkkel eller en stein. Forelesning i kunsthistorie I kveld arrangeres kurs i impresjonismen historie på NTNU i Gjøvik. Kunstformen ble populær i og rundt Paris på slutten av 1800-tallet, og kunsthistoriker Kristine Grav Hardeberg vil gjennom kjente og mer ukjente verk lære bort hva som kjen- netegner kunstformen. Også kunstnere fra denne tiden, som Monet, Manet, Van Gogh og Renoir vil bli presentert. Babytriller på Kaféscena Det høres spennende ut når det inviteres til Babytriller på Kaféscena i kulturhuset på lørdag. I løpet av en 20 minutters fore- stilling vil to dansere og en musiker fange de minstes oppmerksomhet med trillende lyder og rullende dans. Regissør er – Selv er jeg veldig glad i litt sære ting fra 20- og 30-tallet, Art deco og gjerne bilrelaterte ting og postkort, for- teller Davidsen, som er godt fornøyd med besøket i kafeen gjennom det første halve året. tikk hvor det hovedsaklig vil være inte- riøret som pynter opp i kafeen, som lamper, bilder, vaser og krukker, som vil være mulig å få kjøpt. Av større ting fin- nes en grammofon fra 1920-tallet - hvis den ikke er solgt allerede da.

Lise Sandberg fikk nylig Medmenneskesvanen for blant annet sin mangeårige iver for dukketeater. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Lise Sandberg har vært pensjonist i ti år, men trekker fram begrepet «forhen- værende pensjonist» som en kanskje mer passende benevnelse. Med sitt engasjement innenfor spesielt dukketea- ter, hvor hun både setter opp oppset- ninger og lager masker og rekvisitter, samt underholdning på trekkspill og piano, frivillig lærer for flyktninger og styremedlem i aktiv pådriver i Øverbys Venneforening, har hun mer enn nok å finne på. Det blir også lagt merke til. Da medmenneskesvanen for tredje

kvartal 2015 nylig ble delt ut, var det nettopp Lise Sandberg som var invitert til ordførerens kontor for overrekkelse av den blå svanen. – Takk for æren, det var veldig hyg- gelig. Jeg synes bare det er moro å drive med ting og være med folk, sier Sandberg etter rosende ord fra ordfører Bjørn Iddberg om hennes allsidige og brede engasjement. – Uten frivillig innsats og engasje- ment som dette, vil kommunen vår bli et mindre trivelig sted, sa ordføreren.

Peters stol og varmestein

22. februar: Peters stol. Denne dagen ble apostelen Peter gjort til kirkens overhode. Dagen ble på folkemunne også kalt «Per varmestein/heitstein». Etter påvirkning fra Kontinentet ble den mange steder regnet som første vårdag, selv om det nok var

Karstein Solli, som var blant de første med babyforestillinger i Norge.

298576134 637184952 154329876 375892461 946715328 821643795 569431287 713268549 482957613

Løsning kryssord 10. februar

I denne spalten vil vi ukentlig presentere annonser fra en svunnen tid. DAGENS avertissement

Løsning

Sudoku 10.2.

2 5 3

8

4 9

2 4 6 3 7

© www.pibfeatures.com 559 SUDCL_

7 8 9

4 5

4

1 2

9 6 2 4 8 7

6

Sentralbord 61 13 03 00 • Telefax 61 13 03 10 post@gjoviks-blad.no Ringvegen 3, 2815 Gjøvik

www.gjoviksblad.no

Daglig leder: Morten Linnerud Mobil 951 75 456

Journalist: Thea Romsås Mobil 906 24 555

Seniorkonsulent: Olav Løken Mobil 416 76 033 Tlf. 61 13 03 05 olav@gjoviks-blad.no

Produksjon: Vibeke Sveen Mobil 934 77 026

Tlf. direkte 61 16 87 51 morten@gjoviks-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Mobil 908 34 934 Tlf. direkte 61 13 03 03 jonolav@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 16 87 56 thea@gjoviks-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Mobil 908 43 488 Tlf. direkte 61 13 03 02 rf@gjoviks-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Mobil 414 76 899 Tlf. direkte 61 16 87 55 hanserik@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 16 87 50 vibeke@gjoviks-blad.no Produksjon: Marianne Lien Tlf. direkte 61 16 53 60 marianne@gjoviks-blad.no

Annonsekonsulent: Bjørn Morten Nilsen Mobil 489 50 645 Tlf. 61 13 03 06 bjornmorten@gjoviks-blad.no

Seniorjournalist: Torbjørn Aurvåg Mobil 920 55 916

Annonsekonsulent: Frode Leonardsen Mobil 901 55 697 Tlf. 61 13 03 08 frode@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 13 03 04 torbjorn@gjoviks-blad.no

Dagens annonser er hentet fra Vestoppland november 1934

Annonsepriser: Alm. plass kr. 9,50 pr. mm. Tekstside kr. 13,40 pr. mm. Annonsebestilling: annonse@gjoviks-blad.no Opplag: 14.573. Trykk: Avis-Trykk AS, Hamar. Abonnement: Helår kr. 795,-

7

• Onsdag 17. februar 2016 

Bandysporten tilbake på Gjøvik stadion

Arild Johansen (t.v.) og Knut Evensen ønsket velkommen til Gjøvik stadion.

Lørdagens gnistrende opp- visningskamp mellom Sverige og Norge gir grå- nende veteraner håp om en ny storhetstid for sporten på Gjøvik.

Svenskene var vanskelige å stoppe. De vant vant oppvisningskampen 8-3.

Knut Erik Landgraff * knuterik@gjoviks-blad.no

Bandyveteranene sto i porten og ønsket publikum velkommen til en sport som på Gjøvik nær- mest har ligget i dvale et par tiår, selv om den lever i beste velgå- ende mange andre steder i landet, særlig rundt Oslofjorden. De anslo at rundt 400 fulgte lørda- gens kamp. En god del kom kjø- rende fra Hamar for å se på. Der drives sporten aktivt, og nå vil hamarsingene ha gjøvikenserne ut på banen igjen. – Før i tida ble bandy kalt for «vinterens fotball». Fotballspillerne både i Mjøsbyene og i andre klubber rundt om i landet, snørte på seg skøyter og fant fram kølla når vinterkulda kom, mimret Evensen og Johansen. Dugnadsånden blomstret, og lokale grusbaner ble forvandlet til bandybaner med blågrå stålis så snart kulda la seg over landet. Raskere enn før Reglene minner om fotball. Hvert lag har 11 spillere på banen, og opptil fem innbyttere. Alle unntatt målvakten spiller

med kølle. Det spilles to omganger a 45 minutter. Ballen er liten og rund, og det kan slås langpasninger gjennom luften. Under lørdagens kamp ble det servert enkelte slike med impo- nerende skru, presise korketrek- kere som landet praktisk talt på medspillerens kølle. Spillet foregikk på ridderlig vis, uten krangel og etterslenger. – Det er ikke lov med så harde taklinger som i ishockey. Dessuten er bana mye romsli- gere, så det blir færre kollisjo- ner, forklarte Evensen og Johansen. Men spillerne bruker likevel hjelm og noe beskyttel- sesutstyr. Sikkert smart med tanke på den voldsomme farten bandyspillerne oppnådde på Sjettetrinnselver fra skolene Fredheim og Gjøvik gjestet nylig biblioteket under popkult-avde- lingens markering av Harry Potter Book Night, en begivenhet som markeres over hele verden. Her var det lagt opp til flere aktiviteter med ordlek, utstilling- er, quiz og de fikk også lage sine egne orgigami-gullsnopper. – Disse brukes i rompeldunk- kamp, og når denne fanges gir det 200 poeng og kampen er over, forklarer June Solberg, som bidro med mye fra sitt hjemmela- ger med effekter etter år som fan. Det var nok ikke alle av dagens sjetteklassinger som var like bevandret i Harry Potters univers, mens andre nok hadde opplevd et visst press. – Jeg har sett alle filmene og lest tre av bøkene, sier Caroline Krokeide fra Fredheim skole og

Det gikk som forventet da Norges beste juniorer (Y17) utfordret det svenske juniorlands- laget til oppvisningskamp på Gjøvik stadion lørdag. Svenskene vant 8-3. De er ikke bare best i ishockey, de er best i bandy også. – Bandy-sporten er mye større der borte, med mange tusen til- skuere på kamper og innendørs bandyhaller, forklarte lett grå- nende entusiaster på snøtribunen. De konstaterte at det hadde tatt 64 år fra bandy slapp til som demonstrasjonsidrett i Oslo i 1952, til sporten på ny kom i olympisk fokus, denne gangen som en del av kulturprogrammet under Ungdoms-OL 2016. Kampen på Gjøvik har gitt entu- siaster i flere land nytt håp om at bandy med tida skal bli en full- verdig OL-idrett. Stolte tradisjoner – Gjøvik er en gammel bandy- by, og nå drømmer vi om en ny storhetstid her også, kommenter- te Arild Johansen og Knut Evensen.

Publikum heiet og hutret om hverandre. Det gjelder å kle seg godt hvis en skal holde ut to ganger 45 minutter midtvinters.

var i våre glansdager, konklu- derte gamlekara på Gjøvik sta- dion.

lange løp. - Dette var raske gut- ter. Særlig svenskene. Teknisk flinke og mye kjappere enn vi

Harry Potter-magi på biblioteket

Kvinnene inviterer til bevegelse Vardal Bygdekvinnelag tar nå initiativ til et nytt turtilbud. Dette er et lavterskel tilbud med fire pris på naturen i nærområdet. Måneskinnsturen kan man

gjennomføre som man vil, på beina, ski, spark eller hva man måtte foretrekke. Det blir enkle konkurranser for barna, samt tips til hvordan man lager enkel tur- mat. Det vil også være grillmu- lighet om man har medbrakt mat. Turtilbudet et samarbeid mellom bygdekvinnene i Vardal og Gjensidigestiftelsen.

turer - fire årstider. Allerede mandag er det klart for første turopplevelse med vinterstem- ning, og bygdekvinnene inviterer da alle små, store, unge og eldre til måneskinnstur med Skistua som base. Her vil alle få delta i friluftsliv og kose seg ute på tur, noe som kanskje kan bidra til at enda flere oppdager og setter

Det har vært Harry Potter Book Night i popkult-avdelinga på Gjøvik bibliotek. Fra venstre: Kristin Aldo, Marit Hulleberg. Isabella Mamelund, Adeline Eide Johansson og June Solberg. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

forklarer at tre av hennes fem søsken er mye av årsaken til det. Også på kvelden var det akti- vitet på biblioteket hvor det var

godt oppmøte av ivrige Harry Potter-fans som hadde kledd seg opp til såkalt cosplay. Her ble det også arrangert quiz.

8

Onsdag 17. februar 2016 •

Stor økning i tyngre narkotikasaker i fjor

Vestoppland politidistrikt hadde i fjor en merkbar økning i tyngre narkotikasa- ker, det vil si narkotikasaker med store beslag og organi- serte nettverk. Distriktet hadde 15 slike saker i fjor. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no I mai i fjor fant politiet tre kilo hasj i en leilighet i Gjøvik. Denne saken er fortsatt under etterforskning. Her er tre menn i 30-årene siktet, der en av dem har sittet vartektsfengslet i to perioder. Han erkjenner å ha hatt befatning med hasjen som ble funnet. – Dette var det største enkelt- beslaget vi hadde av hasj i fjor, opplyser påtaleleder Johan Petter Bærland i Innlandet politidistrikt. Store saker Systematisk politiarbeid har ført til at leverandører til lokalmiljø- ene er tatt. – I juni i fjor gjorde vi et beslag av 17 liter med GBL i Østre Toten. Dette er et flytende stoff som kan omdannes til GHB. Denne saken er ferdig etterfor- sket, men er under påtalebehand- ling, opplyser påtaleleder Johan Petter Bærland i Innlandet politi- Fredag ble en gravemaskinfører sendt til legevakta etter å ha vel- tet med gravemaskin på bygge- plassen for nye Gjøvik barneha- ge. Sjåføren ble kjørt til legevakt med ryggsmerter etter arbeids- uhellet. Hendelsen blir rutine- messig håndtert av politiet og Arbeidstilsynet. Gravemaskinvelten skjedde i forbindelse med byggingen av den nye barnehagen i Hans Mustads gate. Skatteetaten har fra 2016 overtatt ansvaret for særavgifter, som års- avgift for kjøretøy, fra Tolletaten. Som et ledd i regjeringens effektivisering av offentlig sektor har Skatteetaten fra nyttår over- tatt innkrevingen av avgifter på blant annet biler, sukker, tobakk og elektrisk kraft. Det er grunnen til at du i disse dager får faktura fra Skatteetaten om å betale årsavgift. Alle som eier et registrert kjøretøy under 7.500 kilo må betale årsavgift. Henrik Hornnæss * henrik@gjoviks-blad.no

Etterforskningsleder Bjørn Slåtsveen og påtaleleder Johan Petter Bærland i Innlandet politidistrikt, registrerte i fjor en merkbar økning i tyngre narkotikasaker. Blant annet ble det gjort et stort beslag av det flytende stoffet GBL og et rekordbeslag av hasj på tre kilo.

distrikt.

liter med GBLog GHB 1 kilo hasj straffeutmålingsmessig. GHB er ofte lagret på halvliters- flasker. – Dette er store saker i lokal sammenheng. GHB er et særde- les farlig stoff. Hvis det er unge mennesker som prøver det, kan det føre til skader og død.

Heldigvis er det få personer som går rett på dette stoffet, sier etter- forskningsleder Bjørn Slåtsveen hos politiet. Skremmende utvikling Det mest brukte narkotiske stof- fet er fortsatt hasj. Noen færre driver med amfetamin. – Det er ikke vanskelig å få tak i narkotika. Det er skrem- mende. Men vi snakker om ei lita gruppe. Vestoppland er verken bedre eller verre enn andre poli- tisdistrikt når det gjelder dette, sier Slåtsveen. Den nye utfordringen er at man sitter på gutterommet og gjør kriminalitet og ikke ute.

– Vi får mange saker hvert år der det er mistanke om innfø- ring av ulovlige stoffer gjennom posten. Vi har en konkret sak der en person har bestilt mye stoff, og testet på seg selv. Dette er helt nye stoffer som man vet lite om, sier Slåtsveen. Politiet har en målrettet inn- sats der de er mye ute, blant annet på skoler der de fanger opp mange ting, også narkotika- saker. – Å ta bakmenn er også en prioritet fra vår side. Det betyr nødvendigvis ikke at vi tar de store kvantaene, men fjerner de fra ungdomsmiljøene, legger etterforskningslederen til.

En mann i 30-årene har erkjent forholdet og er siktet i saken. – Disse to konkrete sakene og andre kom etter spaning, infor- masjon og tips og lang tids etter- forskning, opplyser Bærland. Grovt omregnet tilsvarer 10

Veltet med gravemaskin på byggeplass

Fredag ble en gra- vemaskinsjåfør sendt på sykehus etter at gravemaski- na veltet. Dette skjedde på bygge- plassen for nye Gjøvik barnehage (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Verkstedbrann i Sommerrovegen

Nå krever Skatteetaten inn årsavgifta

En leser har kontaktet avisa, fordi han lurte på om det var et svin- delforsøk da han fikk henven- delse fra Skatteetaten. – Dette innebærer ingen store endringer for brukerne, men Skatteetaten blir nytt kontakt- punkt for mange, sier skattedi- rektør Hans Christian Holte. Tollvesenet sendte ut 3,6 milli- oner krav om årsavgift på motor- kjøretøyer i fjor. 43.000 av dem er fortsatt ikke betalt. Faktura for årsavgiften for 2016 sendes ut i løpet av februar. Forfallsdato er i år 21. mars. For biler under 7,5 tonn er avgiften

3.135 kroner, 3.655 for biler med dieselmotor uten fabrikkmontert partikkelfilter. Motorsykler avgiftsbelegges med 1.920 kro- ner, mens veteranbileiere slipper unna med 445 kroner. Betaler man for sent, er geby- ret 250 kroner for biler og motor- sykler. – Registrerte eiere av kjøretøy får papirfakturaer i postkassene neste uke. De som har registrert seg for eFaktura eller AvtaleGiro kan allerede ha fått varsel fra nettbanken, sier kommunika- sjonsrådgiver i Skatteetaten, Helen Rist, til Gjøviks Blad.

Det var stor røykutvikling i forbindelse med verkstedbrannen hos Gjøvik Biloppretting AS i går ettermiddag. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Ved halv tre-tiden i går ettermid- dag rykket alle nødetater ut til Gjøvik Biloppretting AS i Sommerrovegen 7, hvor det brant i verkstedlokalene. Det var stor røykutvikling og røykdykkere tok seg inn for å få senket tempe- raturen for å avverge at røykgas- ser tok fyr. Innsatsleder Trond Evensen i politiet opplyste til Gjøviks Blad at årsaken til bran-

nen var en bil som skulle ha tatt fyr i forbindelse med sveising i verkstedet. – Det var tre personer som oppholdt seg i verkstedet, og alle kom seg ut i god behold, opply- ser innsatslederen. Brannen for- årsaket noe bygningskader. Øvrige virksomheter som holdt til i samme bygg ble også eva- kuert.

9

• Onsdag 17. februar 2016 

Vinterfestival på Fastland søndag

Ski- og akedag Søndag inviterer Hunndalsforums ski- og akekomité til ski- og akedag på Bratsvejordet i Hunndalen. Her blir det hun- dekjøring med Cato Lunde, aking, skirenn og dumpeløype. Om arrangørene får til alt de ønsker, så kan det hende det blir en hoppbakke også. Man melder seg på og og får startnummer til aktivitetene, men det er også lov å ta turen uten ski eller akebrett.

hjem Hovdetun og Myhre bemanning. I år har de fått med seg Torshov Sport som skal stå for langrenn aktivitetene. Nytt av året er at det skal arrangeres «Førstemann opp Hovdebakken» i ren Tour de Ski stil. Dette blir nok spen- nende og gøy å se på. Her kan alle som ønsker å delta være med. Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun vil holde «åpent hus» hvor de viser frem hva de har å tilby samt at de etter arrangementet nede på Fastland tilbyr buffet.

I fjor ble Barnas vinterfestival på Fastland arrangert for aller første gang og nærmere 800 små og store fant vegen til utendørsanlegget. Som i fjor, ønsker Fastland å tilby mange forskjellige og morsomme vinteraktiviteter for alle, også på vinteren. Det er mulighet for å gå langrenn, stå slalåm og gå på skøyter. Det skal grilles pølser og serveres saft til alle, og det blir arrangert konkurranser hvor alle er vinnere. Barnas Vinterfestival er et dugnadsprosjekt mellom Sparebanken 1 Hedmark, Servicemesteren, Gjøvik vandrer-

Fortsatt hotelldrift på Kløverhotellet

Sykehuset Innlandet har disponert 22 av Kløverhotellets 26 rom som pasienthotell de siste ti åra. Mange har overnattet i kortere og lengre perioder i forbindelse med strålebehandling.

Fra 1. juni må Kløverhotellet finne nye bein å stå på når avtalen med Sykehuset Innlandet med tilbud om pasienthotell utløper. Fortsatt hotelldrift og Fontenehus for psykisk helse ligger foreløpig i planene for framtida. Fra 1. juni er det definitivt slutt på Kløverhotellets avtale med Sykehuset Innlandet. – Avtalen har stått for 5,5 millioner kroner av inntektene våre, sier Trond Fjell, styreleder i N.K.S Kløverhotellet AS. I 2014 hadde bedriften driftsinn- tekter på 6,7 millioner kroner, og årsresultat på 423.000 kro- ner. Det er ingen tvil om tapet av avtalen med SI vil innebære en stor forandring i hverdagen for hotellet, som i hovedsak har fungert som et pasienthotell det siste tiåret. – I 2015 hadde vi 3.800 gje- stedøgn fra strålepasienter, noen i få dager, andre i flere uker. Av Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no

i alt 26 rom har sykehuset dis- ponert 22 rom, noen ganger flere. Vi kommer til å fortsette med hotelldrift også etter 1. juni. Pasienter fra sykehuset er fortsatt hjertelig velkomne til oss, men må da da betale en sum for overnatting fra egen lomme, sier styrelederen. Fontenehus Hotellbygget eies av N.K.S Oppland og det er sanitetsfor- eningas formålsparagraf som er ledestjerna for drifta av bygget også framover. – Dette innebærer at vi for- trinnsvis skal rette oss mot å løse helserelaterte oppgaver der det offentlige ikke strekker til eller ikke har tilbud i dag, sier Fjell. Et samarbeidsprosjekt er nå i gang, med ønske om å etablere et såkalt Fontenehus i deler av hotellbygget. – Dette et «ekstrem-lavter- skeltilbud» rettet mot personer med psykiske diagnoser, som har et klart ønske om å komme ut fra sin vinkel og ståsted, sier bibliotekmedarbeider Inger-Marit Østby. Den tidligere kriminelle snertingdølen er nå sterk pådriver i Monsterbedriften, som gir tidligere kriminelle en

Fra 1. juni opphører Kløverhotellets avtale som pasienthotell for Sykehuset Innlandet. – Framover blir det fortsatt hotelldrift, og vi ønsker å etablere et Fontenehus her, sier styreleder Trond Fjell i N.K.S Kløverhotellet AS.

Fontenehus kan vi søke statlig støtte fra Helse- og omsorgsde- partementet, sier Fjell. Han anslår at et slikt tilbud først vil kunne realiseres neste år. Andre gjester Foruten rekvirerte pasienter fra sykehuset, har hotellet i dag sitt belegg med gjester fra NTNU,

håndverkere og noen tilfeldig reisende. – Vi skal ikke konkurrere med de andre hotellene i byen, men vil være et godt supple- ment framover. På litt sikt ønsker vi å utvikle et unikt hel- serelatert hotell, uten av vi helt klart vet hva dette innebærer ennå, sier Fjell.

tilbake til yrkeslivet, sier Fjell. Tilbudet innebærer at denne målgruppa gratis kan komme og prøve seg på praktiske arbeids- oppgaver som å lage mat, kon- torarbeid som utvikling av nett- sider og ulike administrasjons- oppgaver. Fontenehuset vil være adskilt fra hotelldrifta for øvrig, men hotellet kan etter hvert være et sted for arbeiderfaring. Videre vil samarbeid med NAV og næringsliv vil være viktig får å få folk tilbake i jobb. – Vi trenger kommunens vel- vilje, og er nå i startgropa for en politisk prosess. Til drifta av et

OVERSKUDDSMATERIELL FRA FORSVARET Overskuddsmateriell fra det

Feltstøvler, primuser, jibjakker, feltjakker, feltskjorter, ullgensere, natogensere, soveposer, petromaxlamper, liggeunderlag, rygg- sekker, pakksekker, regntøy, fotposer, MC støvler, canadaboots, ulltepper, ullundertøy, ullsokker, matcontainere, store gryter, lavvo- ovner, kikkerter, hodelykter, stormkjøkken, sivile jaktdresser, sivilt turutstyr + masse masse mer. Det meste er nytt.

Samtale om veivalg med Stig Morten Seierstad Stig Morten Seierstad er i

ny sjanse. Som samtalepartner kommer Søster Eva fra Engen kloster i Kolbu, som har viet sitt liv til å tjene Gud. Samtaleleder er Håvard Lund.

kveld inviterte til Østre Toten folkebibliotek på Lena til en samtale om veivalg. – I disse samtalene møtes to tilsynelatende ulike personer og snakker om et felles tema

!! " !! Tlf 970 20 103. Betalingsterminal/kontant.

10

Onsdag 17. februar 2016 •

NYHET!

PLUKK & MI KS MIDDAG PÅ 1-2-3!

Nyheten Plukk & Miks gjør det enkelt å velge varierte og sunnere middager, til under hundrelappen. Velg mellom forskjellige ferdigkuttede ingredienser og våre nye ferdiglagde sauser, og sett sammen en middag hele familien vil like.

det enkle er ofte det beste

11

• Onsdag 17. februar 2016 

Klart for vinteraktivitetsdag på Øverby fredag

Medium-seanse Laila Ranvik, Åse Marie Olsen og Stine Andersen kommer i kveld til Maki-stasjonen i Hunndalen. Kvelden består av en felles medium-seanse. Kvelden avsluttes med healing.

nye landsmenn fra læringssenteret, og å prøve ski for aller før- ste gang er populært, sier Narten Svendsen. En ny aktivitet av året er stolpejakt på truger. Fra scena blir det underholdning av i alt fem ulike tilrettelagte band, Korpus, Blanda Drops, Los Ænsles, Wenche Gullbergs kvartett og Rockeværstingene. I tillegg vil Lena Liman lede an fra scena til felles dans og bevegelse.

Fredag er det igjen klart for den årlige vinteraktivitetsdagen på Øverby. Her er målgruppa først og fremst funksjonshemmede som har behov for et tilrettelagt tilbud. – Vi går ut og inviterer bredt til dette arrangementet, og det pleier å være 400 til 500 besøkende som dukker opp, sier Ola Narten Svendsen. Flyktningene på Bondelia er også spesielt invitert i år. – Av aktiviteter er hesteskyss og tur med hundespann klassi- kere som alltid slår godt an. Hvert år kommer det flere av våre

Lokal ungdom fikk spennende oppgaver

Kronprinsparet koste seg på tribunen samme med mange andre. (Foto: Geir Owe Fredheim).

Lokal ungdom sørget for at søndagens kortbaneløp i Fjellhallen ble en trivelig internasjonal idrettsfest for alle. Hanna Onsrud sørget for at de korrekte nasjonalflaggene ble heist under seremoniene. Gjøviks egen Tomas Holmestad (35) er administrerende direktør for hele Ungdoms-OL 2016. Han har gjentatte ganger under- streket at et viktig poeng med Ungdoms-OL er at en ny gene- rasjon får ansvar for store idrettsbegivenheter i mjøsregio- nen, vokser på tilliten de blir vist og bygger opp verdifull arrangørerfaring som kan komme til nytte ved store anled- Knut Erik Landgraff * knuterik@gjoviks-blad.no

ninger senere. Under søndagens kortbaneløp på skøyter i Fjellhallen hadde ungdom fra distriktet mange nøkkelroller både utenfor og inne i hallen. De gjennomførte oppgavene sine på en slik måte at både presse og publikum ble i godt humør og følte seg velkommen fra første stund. Vi tør vedde på at både de kongelige heders- gjestene og andre VIP-er følte det på samme måte. En riktig kremjobb Vilde Moltudal og Ida Berger strålte litt ekstra. De jobbet fri- villig som artistverter, noe som må betegnes som en riktig kremjobb. Den medførte blant Kompetente mannskaper sørget for is av beste kvalitet, både med ismaskin og enklere midler.

Denne gjengen fra Gjøvik ble så sultne av å heie på skøyeløperne at de måtte ha seg en matbit før finalen. Fra venstre Frode Farstad, Benjamin Manum-Farstad, Sofie Manum-Farstad, Christine Manum og Elisabeth Manum. Anette og Sebastian var ikke til stede da bildet ble tatt.

Onsrud. Hun skulle blant annet sørge for at de korrekte nasjo- nalflaggene ble heist under sere- moniene. Her var det ikke rom for pinlige feilskjær. Det samme gjaldt ute på banen, der skøyte- vant ungdom finpusset isen med rent vann og sørget for at glien var av olympisk kvalitet, riktig nok hjulpet av en rutinert ring- rev på ismaskina. Lokale artister fra arrangørskolen Below Zero danset i tunnelene. Selv godt voksne gjøvikensere som traff på den elleville gjengen virket brått 30-40 år yngre, og da de spaserte hjemover, gikk de med fornyet spenst i ganglaget.

annet at de ble kjent med norske ungdomshelter som DJ Sonny Alven fra Bergen, Sondre Justad fra Lofoten, Mo (Mo Abdi Farah) fra Hamar og Sirius (Kristian Rønning) fra Larvik. De to sistnevnte artistene er kjente eksponenter for lekenes offisielle motto, dans og ikke minst signaturlåten «Go beyond, Create tomorrow». – Vi har det kjempegøy og lærer en hel masse, forsikret jentene og smilte bredt. Krav om presisjon Blant dem som måtte holde tunga rettere i munnen enn de fleste, var frivillig Hanna

Artistvertene Vilde Moltudal og Ida Berger hadde en riktig krem- jobb.

VARMEPUMPER

Vinter- kampanje

04990

Gratis befaring:

Søndagens kortbaneløp i Fjellhallen var en oppvisning i fart og tak- tikk. Korea vant både herre- og kvinneklassen.

Lokale helter fra arrangørskolen Below Zero danset og underholdt i Fjellhallen.

www.scandic.no

Made with