Onsdag 17. februar 2016

3

• Onsdag 17. februar 2016

UDI styrker region- kontoret kraftig lokalt

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik trenger mer plass og utvider kraftig for å møte den store asyltilstrøm- mingen til Norge. Staben økes fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Vi har mye å gjøre og trenger flere folk, fastslår Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI Regionkontor Indre Østland. Hun har i disse dager innstilt åtte nye saksbehandler i midlerti- dige vikariat ut januar 2017. I til- egg kommer en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver og en stilling som assisterende region- direktør. Kan øke raskt igjen Kjelstrup er veldig usikker på hvor stor arbeidsmengde kontoret i Gjøvik får fremover. – Brorparten av asylsøkere som kom til Norge i høst er i sys- temet. Vi er veldig usikre hva 2016 vil bringe. Per i dag er det ekstremt lave ankomster til Norge, men forbereder oss nå på at de kan øke raskt slik som i 2015, sier regiondirektøren. 31.145 asylsøkere ankom Norge i fjor. Dette var over dob- belt så mange som i 2014. 10.536 av dem som kom i fjor var fra Syria. En stor andel var også enslige mindreårige, 5.297 barn mellom 15 og 18 år. Tak over hodet UDI Regionkontor Indre Østland er et av UDIs seks regionkontor Fire idrettsklubber har sikret seg 20.000 kroner hver etter at de solgte den såkalte Lions-kalende- ren før jul. Vardal IF, Vind IL, Gjøvik Svømmeklubb og Gjøvik Håndballklubb fikk tildelt 200 kalendere hver og fordelte disse på medlemmer mellom 11 og 14 år, slik at det ble fire kalendere å selge for hver av de 50 selgerne. Dermed var det greit å få solgt kalendere. – Dette er jo en vinn-vinn situasjon for begge parter. Gjennom økt salg, ikke minst takket være idrettsungdom- mene, kunne vi øke opplaget fra 2.000 til 2.500 kalendere i fjor. Det meste er solgt. Samtidig fikk klubbene 20.000 kroner hver, sier en godt fornøyd Odd Tveit i Lions Club Gjøvik. Gjøvik Håndballklubb var en av klubbene som har solgt både kalendere før jul og blomster Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik øker staben fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Per i dag har vi eks- tremt lave ankom- ster av asylsøkere til Norge, men for- bereder oss nå på at det kan øke raskt slik som i 2015, sier Siv Kjelstrup, direk- tør ved UDI Regionkontor Indre Østland.

som har et oppfølgingsansvar for statlige mottak i fylkene Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold. – Vi skal sørge for at asylsø- kerne får et sted å bo. De midler- tidige mottakene vi opprettet i fjor er vi nå i ferd med å avvikle. Dette var akutt innkvartering, som vi blant annet opprettet på Bondelia, sier Kjelstrup. Regionkontoret hadde på det meste i fjor 39 akuttinnkvarte- ringsavtaler. Av disse er nå tre fjerdeler avviklet. I tillegg har kontoret avtaler med 21 ordinære mottak. De fire fylkene har også 12 mottak for enslige mindreåri- under den årlige Tulipanaksjonen for Lions i flere år. – Tilsammen er det kjærkom- ne penger til driften av de yng- res lag, sier Ove Kåseth, som er markedsansvarlig i klubben. For det er dyrt å drifte hånd- ballklubbens mange aktiviteter. - Det koster oss nærmere 1,2 millioner kroner i året, som inkluderer alt fra halleie til akti- viteter. Selv om 20.000 kroner ikke er mange penger i denne sammenhengen, er vi veldig fornøyd med å få disse kronene, sier han.

ge i aldersgruppen 15 til 18 år.

vi inngår om drift av mottak. Vi fører tilsyn, gir veiledning og opplæring av ansatte ved motta- kene, sier lederen ved regionkon- toret. Stort press På det meste i fjor høst kom det 2.500 asylsøkere på bare ei uke til Norge. – Vi vet at det er et stort press i Europa. Det er fortsatt en stor strøm av asylsøkere som kommer fra Tyrkia til Hellas. Asylsakene blir behandlet i asylavdelingen i Oslo. Vår oppgave er å jobbe med beredskap og vurdere fortløpende hva som er behovet for mottaks-

plasser. Får vi en situasjon med høye ankomster igjen, krever det at vi er føre var. Det er ekstra utfordrende for oss. Vi må være forberedt på at det kan skje igjen, sier regiondirektøren.

150 plasser på Bondelia Det midlertidige mottaket på Bondelia vil fra 1. april bli et ordinært mottak for voksne. – De ordinære mottakene har avtaler som går over tre år med mulighet til forlengelse i nye tre år, opplyser Kjelstrup. På det meste innlosjerte motta- ket på Bondelia 190 personer. I dag bor det 97 personer her. Den nye avtalen er på 150 plasser, med mulighet for utvidelse på 30 plasser ved behov. – Vår oppgave er å etablere mottak og følge opp kontraktene

skyvedørsgarderobe har størst åpning med best oversikt

Takket for salg av Lions-kalendere

ALT ER MULIG!

har hver mm som standardmål Kampanje ved bestilling i februar: ALT ER MULIG!

20% rabatt ferdig montert!

Representanter for Gjøvik Svømmeklubb, Vardal IF, Gjøvik Håndball- klubb og Vind IL var samlet i Tranberghallen mandag for å få takk fra Lions Club Gjøvik for innsatsen i anledning kalendersalget før jul. I mid- ten foran, Torgeir Øksne, leder i Lions-klubben. (Foto: Odd Martin Hesjadalen).

Vi har utstilling og produksjon på Bilitt.

Gjøvik: Marcus Thranesgt. 4, Tlf.: 61 15 05 80 Toten: Tlf.: 61 19 84 50 www.begravelsesbyraaet.no

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

Trostrud

Man-fre: 08-16 - Tor: 08-18 eller etter nærmere avtale

Made with